در طی مدتی که در یکی از برنامه ها اشتراک می ورزید

ادارۀ امور کاریابی مساعی مختلف را برای شما که نزد ما ثبت نام هستید، عرضه میدارد. برخی از مساعی بنام «برنامه» یاد میشوند. در مدتی که شما در یکی از برنامه ها اشتراک می ورزید، شما میتوانید به درخواست حمایت مالی بخاطر اشتراک در فعالیت (aktivitetsstöd)، حقوق مالی بخاطر رشد و انکشاف (utvecklingsersättning) و یا حقوق مالی بخاطر جاگزینی و استقرار (etableringsersättning) اقدام کنید. اینکه شما مستحق کدام حقوق شناخته میشوید بستگی به این دارد که شما در کدام برنامه اشتراک میورزید و شما چند سال عمر دارید. در این قسمت به تشریح و توضیح اینکه اشتراک در یکی از برنامه های ما از چه قرار است، میپردازیم.

وقتی که تصمیم در مورد یک برنامه را دریافت کنید

ادارۀ امور کاریابی بعد از انجام یک بررسی تصمیم میگیرد که آیا شما مستحق یک مساعی هستید. در صورتیکه ادارۀ بیمه اجتماعی در مورد اشتراک در یکی از برنامه ها تصمیم بگیرد، شما میتوانید نزد ادارهٔ بیمه اجتماعی به درخواست حمایت مالی بخاطر اشتراک در فعالیت (aktivitetsstöd)، حقوق مالی بخاطر رشد و انکشاف (utvecklingsersättning) و یا حقوق مالی بخاطر جاگزینی و استقرار (etableringsersättning) اقدام کنید.

حمایت مالی بخاطر اشتراک در فعالیت (aktivitetsstöd)، حقوق مالی بخاطر رشد و انکشاف (utvecklingsersättning)

حقوق مالی بخاطر جاگزینی و استقرار (در حین اشتراک در برنامهٔ جاگزینی و استقرار)

شرایط دریافت معاش در یک پروگرام

اگر در یک پروگرام اشتراک نمایید و از حمایت فعالیت، کمک‌مصرف پیشرفت یا کمک‌مصرف تثبیت برخوردار شوید، لازم است که شرایط مرتبط را داشته باشید. در غیر این صورت، اخطار دریافت می‌کنید یا به‌مدت یک یا چند روز از مزایا محروم می‌شوید.

شرایط پرداخت معاش در پروگرام

اطلاع از غیرحاضری هنگام مریضی

در طی مدتی که شما در یکی از برنامه ها اشتراک می ورزید، روز اول که شما بدلیل مریضی غیرحاضر میباشید باید از مریضی تان اطلاع دهید تا حقوق تان را در طی مدتی که شما مریض هستید، از دست ندهید.

اطلاع از غیرحاضری هنگام مریضی

اطلاع از غیرحاضری بسبب مراقبت از فرزند مریض

اگر شما باید در خانه بمانید تا از فرزند مریض مراقبت نمایید و بناءً نمیتوانید در فعالیت های برنامه ریزی شده خود اشتراک کنید، باید ما را در جریان بگذارید.

اطلاع از غیرحاضری بسبب مراقبت از فرزند مریض (VAB)

گزارش دهی فعالیت ها

شما هر ماه یک گزارش فعالیت ها را باید خانه پری و ارائه کنید. گزارش دهی برای دریافت حمایت درست در جریان پروسه جستجوی کار یا آموزش و برای دریافت حقوق از ادارۀ بیمه اجتماعی، نقش مهمی دارد. شما باید گزارش فعالیت های تان را نه زودتر از تاریخ 1 هر ماه و نه دیرتر از تاریخ 14 هر ماه تحویل بدهید.

گزارش دهی فعالیت ها

جبران مصارف سفر

شما میتوانید به درخواست مساعدت مالی بخاطر مصارف سفر و اعاشه و اباته بخاطر اشتراک در مصاحبه کاری در منطقه دیگری یا در صورتیکه شما در یک برنامه در منطقه دیگری اشتراک میورزید که شما روزانه نمیتواند به آنجا رفت و آمد کنید، اقدام کنید.

مساعدت مالی بخاطر مصارف سفر در حین مصاحبه کاری یا اشتراک در برنامه

بیمه و غرامت برای خساره

زمانی که در یک برنامه سهم می گیرید، از طریق Kammarkollegiet و ادارۀ دولتی تقاعد، تحت پوشش بیمۀ عمر شخصی و بیمۀ عمر گروهی قرار می گردید. زمانی که در (برنامه)حمایت برای آغاز فعالیت های تجارتی اشتراک می کنید، این بیمه ها اعتبار ندارد. اگر اتفاقاَ شما یک خساره را سبب شوید در آن صورت تنظیم کننده (فعالیت) می تواند برای دریافت غرامت نزد ما درخواست نماید.

بیمه و پرداخت غرامت یا تاوان در هنگام که شما در برنامه ها اشتراک می کنید

Mina Sidor (حساب کاربری من)

در Mina Sidor میتوانید تصمیم گیری در مورد اشتراک در یک برنامه را مشاهده کنید.

Mina Sidor (حساب کاربری من)

آیا مساعدت های بیشتری وجود دارند که برای شما مناسب باشند؟

ادارۀ امور کاریابی بررسی مینماید که آیا یک مساعدت روش موثر برای افزایش امکانات دریافت یک کار است. انواع مساعدت های که ما میتوانیم به شما پیشکش نماییم، بستگی به چگونگی شرایط شما دارد. معلومات در مورد همه مساعدت ها که ما عرضه میداریم در قسمت «Stöd A-Ö» (مساعدت ها ا تا ی) جمع آوری شده است.

Stöd A-Ö (مساعدت ها ا تا ی)