گزارشدهی از فعالیت ها

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید. این کار از آن جهت مهم است تا شما بتوانید در راه دستیابی به کار و یا آموزش،کمک درست را بدست بیآورید و بتوانید از a-kassan صندوق بیمۀ بیکاری یا Försäkringskassan ,صندوق بیمۀ همگانی, پول بدست بیآورید. شما باید گزارش فعالیت های تان را در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه بفرستید.

گزارشدهی از فعالیت ها این چنین صورت میگیرد

کی باید گزارش بدهد؟

شما که بیکار بوده و نزد ما ثبت نام میباشید باید گزارش بدهید که چه فعالیت ها را انجام داده و کدام کار ها را تقاضا نموده اید. به خاطر داشته باشید اگر شما به طور مثال (پراکتیک) یا کارآموزی را انجام میدهید نیز باید گزارش بدهید.

این ها را باید گزارش بدهید

شما باید گزارش بدهید که کدام کار ها را جستجو نموده اید و کدام فعالیت های دیگر را برای دستیابی به یک کار انجام داده اید. شما باید فعالیت های که شامل برنامه ریزی تان میگردد و همچنان دیگر فعالیت های مرتبط را نیز در گزارش تان بگنجانید. در اینجا چند مثال از آنچه که میتواند شامل گزارش فعالیت های تان باشد،وجود دارد:

  • کار ها و یا تحصیلات را که تقاضا نموده اید
  • مصاحبه های کاری و مصاحبه های استخدامی را که انجام داده اید
  • (پراکتیک) کارآموزی را که تقاضا نموده و یا آنرا انجام داده اید
  • کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت
  • سویدنی برای مهاجران (sfi) (اس اف ای)

این چنین گزارش میدهید

گزارش دهی در مورد فعالیت های تان را میتوانید در ویب سایت ما و یا هم (اپ) Mina sidor به سادگی انجام بدهید. شما میتوانید در انترنیت از طریق لینک arbetsformedlingen.se و یا هم با وارد شدن به Mina sidor و انتخاب نمودن Aktivitetsrapportera به گزارش دهی فعالیت ها، دسترسی پیدا کنید.

برای این که بتوانید از این خدمات استفاده کنید باید با "کارت شناسایی الکترونیک" (مانند mobilt bank-id) داخل سیستم شوید. زمانی که وارد سیستم شده میتوانید:

  • فعالیت ها را به شکل متداوم اضافه نمایید تا هیچ فعالیتی را فرآموش نکنید
  • گزارش تان را بفرستید
  • گزارش های را که قبلاَ تحویل داده اید،ببینید.

به خاطر داشته باشید مدرک که نشان میدهد شما کار تقاضا کرده اید را نزد خود نگهداریید. در صورتی که از شما خواسته شود تا در مورد کارهای که تقاضا نموده اید گزارش بدهید، ممکن است به این معلومات نیاز داشته باشید.

در صورتی که نیاز داشته باشید در مورد کار های که تقاضا نموده اید، گزارش بدهید

اگر شما کمپیوتر و یا e-legitimation (کارت شناسایی الکترونیک) ندارید

اگر شما کارت شناسایی الکترونیک ندارید گزارش تان را در یک فورم کاغذی خانه پُری نموده و آن را توسط پُست به ما ارسال نمایید. فورم را میتوانید از اینجا بدست بیآورید:

فورم ها

اگر نمی توانید فورم ها را چاپ کنید، می توانید به ما زنگ بزنید و فورم را توسط پُست در منزل دریافت کنید.

به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید با فرستادن ایمیل به ما، از فعالیت های تان گزارش بدهید.

e-legitimation (کارت شناسایی الکترونیک) را این چنین تدارک می بینید

چه زمانی باید گزارش را بفرستید؟

شما بعد از ختم هر ماه گزارش فعالیت ها را به ما میفرستید. شما باید گزارش فعالیت های تان را در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه بفرستید.

مثال: گزارش فعالیت های تان برای ماۀ جنوری را باید بین تاریخ های 1 و 14 فبروری بفرستید.

شما میتوانید وضیعت گزارشات فرستاده شدۀ خود را درAktivitetsrapporteringen (گزارشدهی فعالیت ها) در زیرعنوان (فرستاده شده) مشاهده نمایید.

اگر گزارش تان را تحویل ندهید چه اتفاق میافتد؟

اگر شما گزارش فعالیت های تان را در زمان مناسب تحویل ندهید،میتوانید یک هشدار را بدست بیآورید و یا هم تعویض پولی تان از a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی)را از دست بدهید.

هشدار یا از دست دادن تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری a-kassan

هشدار یا از دست دادن تعویض پولی از صندوق بیمۀ اجتماعیصفحۀ جدید Försäkringskassan