در صورتی که نیاز داشته باشید اثبات نمایید کار ها را تقاضا کرده اید

اگر بیکار هستید و از a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan(صندوق بیمۀ اجتماعی) تعویض پولی بدست می آورید، ممکن است بعضاَ از شما بخواهیم اسنادی را روان کنید که نشان بدهد کار های را که در گزارش فعالیت های خود ارائه نموده اید، تقاضا کرده اید.

این گونه صورت میگیرد

در صورت که شما برای بازرسی انتخاب شوید در آن صورت نامۀ را همراه با یک فورم پاسخگویی از ما دریافت خواهید کرد. در فورم پاسخگویی دیده میتوانید کدام کار ها را باید نشان بدهید که تقاضا نموده اید. شما میتوانید به طور مثال با فرستادن مدارک ذیل نشان بدهید که کار گزارش داده شده را تقاضا نموده اید:

  • تقاضانامۀ تان
  • سندی که نشان میدهد شما کار را تقاضا نموده اید، مثلاَ یک جواب از کارفرما که نشان میدهد شما برای کار تقاضا نموده اید، یا یک سند دیگری که نشان بدهد کارفرما درخواست نامۀ شما را دریافت نموده است
  • یک عکس گرفته شده از روی صفحۀ کمپیوتر از تاییدی که شما برای کار تقاضا نموده اید.

اسنادی که نشان میدهد شما کار های گزارش داده شده را تقاضا نموده اید، حداقل برای سه ماه نگهداری کنید.

اگر جواب ندهید چه اتفاق می افتد؟

اگر فروم جوابی تان را به شکل خانه پُری شده به وقت مناسب روان نکنید و یا اگر نتوانید اثبات نمایید کار های که گزارش داده اید را تقاضا نموده اید، در آن صورت این امکان وجود دارد که یک هشدار را دریافت کنید و یا هم پرداخت تعویض پولی تان از a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan(صندوق بیمۀ احتماعی) برای یک یا چند روز قطع گردد.

هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی از a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری)

هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی از Försäkringskassan (صندوق بیمۀ بیکاری)