بیکار ـ اکنون چه اتفاق می افتد؟

زمانی که شما کار تان را از دست میدهید

زمانی که نزد ما ثبت نام می نمایید، نیاز دارید این را بدانید.

ثبت نام نمایید

در نخستین روز بیکاری تان نزد ما ثبت نام کنید. به این شکل عمل میکنید.

تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa)

تعویذ پولی وقتیکه شما بیکار هستید، شرایط، شما چه قسم درخواست مینمایید.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

خود را آماده ساخته و به برنامه ریزی تان آغاز نمایید.

حقوق و مکلفیت های شما

آنچه را میتوانید از ما انتظار داشته باشید و آنچه را ما از شما انتظار داریم.

گزارشدهی از فعالیت ها

راپور فعالیتهای خود را ارسال نمایید، شما این کار را این قسم میکنید.

در صورتی که نیاز داشته باشید اثبات نمایید کار ها را تقاضا کرده اید

وقتی از شما تقاضا نمودیم تا برای کار های که تقاضا نموده اید تصدیق ارائه کنید، این طور عمل می کنید:

در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید باید این شرایط را مراعات کنید

معلومات درباره اینکه چه کار باید انجام بدهید تا حق بیکاری تان را از دست ندهید..

اخطار

زمانی که این خطر وجود دارد که شما کار تان را از دست بدهید، راهنمایی ها در مورد چگونگی آماده ساختن شما.

Mina sidor (صفحات من)

به Mina sidorوارد شوید و برنامه ریزی و مسیر راۀ تان برای دستیابی به کار را پیگیری نمایید.

خود را اخراج نمایید

اگر کار یافته اید یا به آموزش آغاز نموده اید، به ما اطلاع بدهید.