قبل از جلسۀ برنامه ریزی

بعد از آن که نزد ما ثبت نام نمودید، گام بعدی برنامه ریزی است تا بتوانید به زودی کار یافت کنید و یا به آموزش آعاز نمایید. نخستین جلسه با ما، یک جلسۀ برنامه ریزی است برای حد اکثر 30 دقیقه. برای موثر بودن جلسه، خیلی مهم است تا خود را دقیق آماده بسازید. در اینجا راهنمایی های وجود دارد که چگونه میتوانید به کمک ویب سایت ما، خود را قبل از جلسه آماده بسازید.

در جلسۀ برنامه ریزی چه اتقاق می افتد؟

در این ملاقات شما و یک مشاور در ادارۀ کاریابی، از جمله موارد ذیل را مرور می کنید:

  • توانایی های شما
  • کدام کار ها را جستجو می کنید
  • کدام نوع حمایت را میتوانید از ما بدست بیآورید
  • برای رسیدن به اهداف تان چگونه باید عمل کنید؟

شما و کارمند ادارۀ کاریابی روی مناسب ترین فعالیت ها برای شما، با هم به توافق میرسید. این به طور مثال میتواند ارتباط بگیرد به سهمیگری تان در “سیمینار ها از طریق انترنیت” یا webbinar ،نوشتن یک cv و یا هم آموزش زبان سویدنی. سپس این شما خود هستید که مواظب میباشید تا این برنامه را برقرار نگهداشته و از ابتکارعمل خود برای رسیدن به اهداف تان استفاده میکنید. اگر در هنگام ثبت نام، مصمم هستید که در جریان سه ماه خود را اخراج می نمایید، در آن صورت به جلسۀ برنامه ریزی ضرورت ندارید.

webbinarium (سیمینار از طریق انترنیت) را ببینید: این چین میتوانید مراقب باشید

از همین حالا به برنامه ریزی آغاز نمایید و cv خود را به روز بسازید

در مورد آنچه که میخواهید با آن کار کنید فکر نمایید و cv خود را به روز بسازید. کدام کار ها را میخواهید مستقیماَ تقاضا کنید؟ آیا نیازمند تکمیل تحصیلات و یا تجارب تان هستید؟ روی اهداف تان و چگونگی مسیر دست یابی به یک کار تعمق نمایید. نظرات تان در مورد گام بعدی را، یادداشت نمایید. به سوال های که برای ما دارید نیز بیاندیشید و آنها را یاداشت نمایید.

در اینجا چند مثال وجود دارد:

اهداف و اهداف فرعی تان را برای جستجو کار طرح نمایید

راهنمایی در هنگام نوشتن تقاضا نامه برای کار،cv، نامۀ شخصی

به Platsbanken رفته و ببینید هرگاه کار های مناسب را برای تقاضا نمودن یافت بتوانید.

شناسنامۀ را در مورد خود بسازید/خود را معرفی نمایید و بگذاریید کارفرما های که به دنبال کارمندان میباشند، شما را یافت بتوانند.

به سیمینار های ما از طریق انترنیت سهم بگیرید و به پادکست های ما در مورد کار، گوش بدهید

ارائه درخواست مزایای بیکاری

اگر در مورد عضویت تان و یا کدام مورد دیگر سوال دارید مستقیماَ با a-kassa یا صندوق بیمۀ بیکاری خود تماس بگیرید. تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری یا (a-kassa)پولی است که شما در زمان که بیکار هستید، عصو صندوق بیمۀ بیکاری هستید و نزد ما ثبت نام میباشید میتوانید آن را بدست بیآورید. بررسی نمایید اگر عضویت کدام صندوق بیمۀ بیکاری a-kassa را دارا باشید. در اینجا میتوانید در مورد مقرراتی که اعتبار دارد و همچنان چگونگی تقاضا نمودن پول، بخوانید.

تعویض پولی از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری)

اگر عضو کدام صندوق بیمۀ بیکاری نمی باشید،لازمی بودن تقاضا برای عضویت را بررسی کنید. معلومات بیشتر در این مورد که به طور مثال کدام a-kassa برای تان مناسب میباشد را میتوانید در ویب سایت های Hej a-kassa و Sveriges a-kassor دریافت نمایید.

“صندوق های بیمۀ بیکاری سویدن” Sveriges a-kassor

Hej a-kassa

آیا همه اطلاعات را بدست آورده اید؟

لطفاَ اطلاعاتی را که در هنگام ثبت نام نمودن نزد ما ثبت نمودید، مرور نمایید. آیا همه اطلاعات را گنجانیده اید یا ممکن تحصیلات، کار قبلی یا کدام مهارتی را که دارید و میخواهید آن را ذکر نمایید فرآموش کرده اید؟ قبل از ملااقت با ما معلومات تان را تکمیل نمایید تا جلسۀ ما هر چه بیشتر موثر باشد.

سوابق حرفه ای و تحصیلی تان را تکمیل نمایید

از طریق Mina sidor مراقب طرح /برنامه ریزی خود باشید

زمانی که توسط کارت شناسایی الکترونیک وارد سیستم شدید، میتوانید برنامه ریزی های خود را در زیر Mina sidor بیآبید. در اینجا میتوانید فعالیت های تان را مرور کنید ـ هم آنهایی را که انجام داده اید و هم آنهایی که در گام بعدی برای تان قرار دارد. Mina sidor (صفحات من) یک وسیلۀ کمکی است برای شما در جستجو نمودن کار. به همین دلیل مهم است تا طرح/ برنامه ریزی تان را به روز نگهداریید.

اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید

اگر شما به کمپیوتر یا تیلفون هوشیار دسترسی ندارید، شما میتوانید به دفتر خدمات مراجعه نموده و از یکی از دستگاه های کمپیوتر استفاده نمایید.

اگر کارت شناسایی الکترونیک ندارید میتوانید برنامه ریزی های خود را از طریق مشاور تان در ادارۀ کاریابی روی کاغذ چاپ کنید و یا هم آن را از طریق پُست دریافت نمایید.

کارت شناسایی الکترونیک را میتوانید این چنین تهیه نمایید