صفحات من

شما بعد از وارد شدن به صفحات من (Mina sidor) پلان گذاری خود را تعقیب کرده و خدمات ما را استفاده کرده می توانید. همچنان، اینجا می توانید وارد شوید. آسانترین روش وارد شدن استفاده از مدرک هویتی الکترونیکی شما است.

اهمیت شناسایی الکترونیکی (e-legitimation)

شناسایی الکترونیکی هم مهم تر و هم آسانتر شده است.

ایجاد هویت الکترونیکی E-legitimation

خود را ثبت نام کنید

خود را سر از روز اول بیکاری تان ثبت نام کنید، چنین اقدام کنید.

گزارشدهی فعالیت ها

بین تاریخ 1 و 14 هر ماه باید فعالیت های تان را گزارش دهید.

وقتی که مریض شوید

اگر مریض شوید، از غیابت خود بدین ترتیب خبر می دهید.

از رخصتی برای مراقبت از فرزند مطلع سازید

هنگام مراقبت از کودک مریض، VAB، از غیابت خود بدین ترتیب مطلع می سازید.

برنامه ریزی

در برنامه ریزی تان روند جستجوی کار تان را زیر نظر میداشته باشید.

پروفایلی را ایجاد کنید

برای کارفرمایانی که در جستجوی کارکنان هستند، قابل مشاهده باشید.

سوانح حرفه یی و تحصیلی خویش را کامل سازید

سوانح حرفه یی و تحصیلی تان را فوراً بعد از کسب تجارب جدید که امکانات تان را برای یافتن کار افزایش میدهد، تکمیل کنید.

خود را از سیستم خارج کنید

اگر به کار نایل شده اید یا آغاز به تحصیل کرده اید، آنرا در اینجا گزارش دهید.