خود را اخراج نمایید

آیا کار پیدا کرده اید، آیا می خواهید به مرخصی والدین بروید یا به آموزش آغاز کنید؟ در این صورت احتمالاَ دیگر به حمایت ما ضرورت ندارید و می توانید خود را ازArbetsförmedlingen (ادارۀ کاریابی) اخراج نمایید.

فهرست مطالب صفحه

چگونه میتوانم خود را اخراج کنم؟

زمانی که یک کار یافته اید، می خواهید به مرخصی والدین بروید یا هم به آموزش آغاز کنید، مهم است تا به ما اطلاع بدهید. این کار را میتوان با کیلک نمودن روی Skriv ut dig (خود را اخراج نمایید) انجام بدهید.

اگر معلومات شخصی محافظت شده دارید، راجستر نکنید. بعوض آن با آژانس استخدامی خود به تماس شوید.

خود را این چنین اخراج می نمایید

  • روی Skriv ut dig "خود را اخراج نمایید" کلیک کنید.
  • با کارت شناسایی الکترونیک تان (مثلاَ mobilt bank-id) وارد سیستم شوید.
  • به سوال ها جواب داده و روی "اطلاعات را تحویل بدهید" کلیک نمایید.
  • در صورتی که نمی خواهید دیگر نزد ما ثبت نام باشید، ما تقاضا نامۀ تان را تحویل میگردیم.

چه زمانی باید خود را اخراج کنم؟

هر گونه تغییر را باید همیشه به (ادارۀ کاریابی) اطلاع بدهید. با کلیک نمودن روی (زمانی که کار یافتید، می خواهید به مرخصی والدین بروید یا به آموزش آغاز کنید، خود را اخراج کنید)به ما اطلاع بدهید.

اگر در مرخصی استعلاجی قرار دارید یا به طور مثال نقل مکان نموده اید باید از طریق زنگ زدن یا هم (چت) نمودن به ما اطلاع بدهید.

با ما تماس بگیرید

سپس چه واقع میشود؟

زمانی که به ما اطلاع دادید که دیگر نمی خواهید نزد ادارۀ کاریابی ثبت نام باشید، ماA-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) شما را مطلع میسازیم.

ما یک نامه را همراه با یک تاییدی به منزل شما توسط پُست میفرستیم که دیگر نزد ما ثبت نام نمی باشید.