دری

شما در اینجا مطالبی را برای کسانیکه در جستجوی کار هستند، پیدا خواهید کرد که به دری ترجمه کرده ایم.

بیکار ـ اکنون چه اتفاق می افتد؟

ثبت نام نمایید، a-kassa (صندوق بیمۀ بیکار)، گزارش از فعالیت ها. این ها را نیاز دارید بدانید.

حمایت اضافی

حمایت A-Ö، حمایت از معلولیت، زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید، رخصتی مریضی.

اجازۀ کار در سویدن

حقوق، مکلفیت ها، معاش و امتیازات.

Mina Sidor (صفحات من)

Mina Sidor (صفحات من) به شما فرصت میدهد تا نظر اجمالی بر روند جستجوی کار تان بیندازید.

دفاتر ما

مکان هایی که می توانید از خدمات خدمات کاریابی (Arbetsförmedlingens) استفاده کنید.

ارزیابی و شناسایی

حمایت ارزیابی احصائیوی به ما کمک میکند تا به افراد که جویای کار هستند حمایت درست را ارائه نماییم.