دری

Mina Sidor (صفحات من)

Mina Sidor (صفحات من) به شما فرصت میدهد تا نظر اجمالی بر روند جستجوی کار تان بیندازید.

بیکار ـ اکنون چه اتفاق می افتد؟

ثبت نام نمایید، a-kassa (صندوق بیمۀ بیکار)، گزارش از فعالیت ها. این ها را نیاز دارید بدانید.

حمایت اضافی

آموزش بازارکار، کار آموزی (پراکتیک)، مواد کمکی ـ حمایت الف ـ ی.

اجازۀ کار در سویدن

حقوق، مکلفیت ها، معاش و امتیازات.

از ویب سایت استفاده کنید

داخل سیستم شوید، از خدمات الکترونیک، کارت شناسایی الکترونیک استفاده نمایید،.

مهارت های حرفه ای تان را مورد ارزیابی قرار بدهید

مهارت های حرفه ای خود را خود تان سریع ارزیابی نمایید.