دری

شما در اینجا مطالبی را برای کسانیکه در جستجوی کار هستند، پیدا خواهید کرد که به دری ترجمه کرده ایم.

بیکار ـ اکنون چه اتفاق می افتد؟

ثبت نام نمایید، a-kassa (صندوق بیمۀ بیکار)، گزارش از فعالیت ها. این ها را نیاز دارید بدانید.

حمایت اضافی

آموزش بازارکار، کار آموزی (پراکتیک)، مواد کمکی ـ حمایت الف ـ ی.

اجازۀ کار در سویدن

حقوق، مکلفیت ها، معاش و امتیازات.

Mina Sidor (صفحات من)

Mina Sidor (صفحات من) به شما فرصت میدهد تا نظر اجمالی بر روند جستجوی کار تان بیندازید.

کارت شناسایی الکترونیک، Bank-id

کارت شناسایی الکترونیک تهیه کنید، مشکلات معمولی.

با اسم کاربری و رمز ورودی داخل سیستم شوید

با اسم کاربری و رمز ورودی داخل سیستم شوید، مشکلات معمولی.