دری

حمایت و تعویض پولی

A-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری)، گزارش فعالیت ها، آموزش چه چیزی اعتبار دارد؟

اجازۀ کار در سویدن

حقوق، مکلفیت ها، معاش و امتیازات.

از ویب سایت استفاده کنید

داخل سیستم شوید، از خدمات الکترونیک، کارت شناسایی الکترونیک استفاده نمایید،.