دری

شما در اینجا مطالبی را برای کسانیکه در جستجوی کار هستند، پیدا خواهید کرد که به دری ترجمه کرده ایم.

Mina Sidor (صفحات من)

Mina Sidor (صفحات من) به شما فرصت میدهد تا نظر اجمالی بر روند جستجوی کار تان بیندازید.

بیکار ـ اکنون چه اتفاق می افتد؟

ثبت نام نمایید، a-kassa (صندوق بیمۀ بیکار)، گزارش از فعالیت ها. این ها را نیاز دارید بدانید.

حمایت اضافی

آموزش بازارکار، کار آموزی (پراکتیک)، مواد کمکی ـ حمایت الف ـ ی.

اجازۀ کار در سویدن

حقوق، مکلفیت ها، معاش و امتیازات.

با اسم کاربری و رمز ورودی داخل سیستم شوید

با اسم کاربری و رمز ورودی داخل سیستم شوید، مشکلات معمولی.

کارت شناسایی الکترونیک، Bank-id

کارت شناسایی الکترونیک تهیه کنید، مشکلات معمولی.