مهارت های حرفه ای تان را مورد ارزیابی قرار بدهید

مهارت های حرفه ای خود را خود تان سریع ارزیابی نمایید. این کار اساس خوبی را برای ادامه گفتگو های تان با یک مشاور در ادارۀ کاریابی یا یک راهنمای شغلی و تحصیلی فراهم میسازد.

گاهی تان را در ساحۀ شغلی خود شناسایی نمایید

در ساحۀ حرفه ای خود چقدر توانایی دارید و کدام وظایف شغلی را در آن ساحه به عهده داشته اید؟ پرسشنامۀ که به شغل تان ارتباط میگیرد را چاپ نموده، سوالات را مرور کرده و همان گزینه های که با جواب های تان مطابقت دارد را نشانی نمایید. به کمک جواب های تان میتوانید تصویری را در مورد چگونگی استفاده از تجارب تان در بازار کار سویدن بدست بیآورید.

ارزیابی خودی در رشته های مختلف شغلی

Administratör - مدیرت نمودن/اداره کردن

Bygg och anläggning - بنایی و ساختمانی

CNC och verkstad - کنترول عددی و ورکشاپ /ترمیمگاه

Försäljning och butikssäljare - فروشندگی و فروشنده در فروشگاه

Frisör - آرایشگر/سلمانی

Hotell - هوتل

Lokalvård - نظافتچی

Maskin- och kranförare - رانندۀ ماشین و کرین

Motorbranschen - ساحۀ شغلی وسایط نقلیه

Restaurang, till exempel kök på sjukhus, restaurang och bageri - رستورانت به طور مثال آشپزخانه در یک شفاخانه، رستورانت یا نانوایی

Svetsare - ولدینگ کار

Yrkesförare Buss och lastbil - راننده های حرفه ای بس یا لاری ها