مهارت های حرفه ای تان را مورد ارزیابی قرار بدهید

مهارت های حرفه ای خود را خود تان سریع ارزیابی نمایید. این کار اساس خوبی را برای ادامه گفتگو های تان با یک مشاور در ادارۀ کاریابی یا یک راهنمای شغلی و تحصیلی فراهم میسازد.

گاهی تان را در ساحۀ شغلی خود شناسایی نمایید

در ساحۀ حرفه ای خود چقدر توانایی دارید و کدام وظایف شغلی را در آن ساحه به عهده داشته اید؟ پرسشنامۀ که به شغل تان ارتباط میگیرد را چاپ نموده، سوالات را مرور کرده و همان گزینه های که با جواب های تان مطابقت دارد را نشانی نمایید. به کمک جواب های تان میتوانید تصویری را در مورد چگونگی استفاده از تجارب تان در بازار کار سویدن بدست بیآورید.

ارزیابی خودی در رشته های مختلف شغلی

Administratör - مدیرت نمودن/اداره کردن Pdf, 400 kB.

Bygg och anläggning - بنایی و ساختمانی Pdf, 365 kB.

CNC och verkstad - کنترول عددی و ورکشاپ /ترمیمگاه Pdf, 371 kB.

Försäljning och butikssäljare - فروشندگی و فروشنده در فروشگاه Pdf, 387 kB.

Frisör - آرایشگر/سلمانی Pdf, 364 kB.

Hotell - هوتل Pdf, 388 kB.

Lokalvård - نظافتچی Pdf, 393 kB.

Maskin- och kranförare - رانندۀ ماشین و کرین Pdf, 399 kB.

Motorbranschen - ساحۀ شغلی وسایط نقلیه Pdf, 428 kB.

Restaurang, till exempel kök på sjukhus, restaurang och bageri - رستورانت به طور مثال آشپزخانه در یک شفاخانه، رستورانت یا نانوایی Pdf, 400 kB.

Svetsare - ولدینگ کار Pdf, 370 kB.

Yrkesförare Buss och lastbil - راننده های حرفه ای بس یا لاری ها Pdf, 376 kB.