حمایت اضافی

حمایت A-Ö

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت،شغل آغازجدید،حمایت، مطابقت و کارآموزی(پرکتیک).

حقوق و غیرحاضری

حقوق در هنگام اشتراک در یک برنامه. چگونگی درخواست، شرایط و غیرحاضری.

زمانی که مریض میشوید

اگر مریض شوید، از غیرحاضری تان این چنین گزارش میدهید.

کاهش توانمندی کاری

لوازم کمکی، کمک اقتصادی، کمک به فرد.

تعویذ پولی برای مصارف سفر

تعویض پولی برای سفر در هنگام اجرا مصاحبه های استخدامی و یا در هم زمانی که در یک برنامه اشتراک می نمایید.

کمک برای باز گشت به وظیفه

جوییدن وظیفه وقتی مزایای بیمه رخصتی مریضی دریافت می‌کنید