حمایت اضافی

حمایت A-Ö

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت،شغل آغازجدید،حمایت، مطابقت و کارآموزی(پرکتیک).

حقوق و غیرحاضری

حقوق در هنگام اشتراک در یک برنامه. چگونگی درخواست، شرایط و غیرحاضری.

زمانی که مریض میشوید

اگر مریض شوید، از غیرحاضری تان این چنین گزارش میدهید.

معلولیت و مریضی

کمکی که در حین جستجوی کار، کسب آمادگی برای کار و در جریان اجرای وظیفه به شما عرضه میشود.

تعویذ پولی برای مصارف سفر

تعویض پولی برای سفر در هنگام اجرا مصاحبه های استخدامی و یا در هم زمانی که در یک برنامه اشتراک می نمایید.

کمک برای باز گشت به وظیفه

جوییدن وظیفه وقتی مزایای بیمه رخصتی مریضی دریافت می‌کنید