حمایت اضافی

حمایت A-Ö

تریننگ بازار کار، شروع به کار جدید Nystartsjobb، تناسب و سازگاریRusta och matcha ، کارآموزی, شغل تاسیس .

حقوق و غیرحاضری

حقوق در هنگام اشتراک در یک برنامه. چگونگی درخواست، شرایط و غیرحاضری.

زمانی که مریض میشوید

اگر مریض شوید، از غیرحاضری تان این چنین گزارش میدهید.

معلولیت و مریضی

کمکی که در حین جستجوی کار، کسب آمادگی برای کار و در جریان اجرای وظیفه به شما عرضه میشود.

تعویذ پولی برای مصارف سفر

کمک مصارف سفر در جریان مصاحبه شغلی یا در زمان اشتراک در یک پروگرام.

کمک برای باز گشت به وظیفه

جوییدن وظیفه وقتی مزایای بیمه رخصتی مریضی دریافت می‌کنید