پشتیبانی بیشتر

همه چیز در مورد انواع پشتیبانی

آموزش بازار کار، کار آغازین Nystartsjobb، تناسب و سازگاریRusta och matcha ، کارآموزی, کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار.

پول دریافتی و غیبت

با شرکت کردن در یک برنامه پول دریافت می کنید. شیوه درخواست، شرایط و غیبت.

وقتی که مریض می شوید

اگر شما مریض شدید، به این روش می توانید غیبت خود را گزارش دهید.

ناتوانی/معلولیت و ناخوشی

حمایت‌هایی که می‌توانید برای جستجوی کار، آماده سازی خود برای ورود به بازار کار و در محل کار دریافت کنید.

غرامت مخارج سفر

کمک‌هزینه سفر برای شرکت در مصاحبه شغلی یا شرکت در برنامه‌های مرتبط.

حمایت برای بازگشت به کار

جستجوی کار وقتی شما از بیمه بیماری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید یا دریافت کرده‌اید