پشتیبانی بیشتر

همه چیز در مورد انواع پشتیبانی

دورۀ آموزشی بازار کار، شروع دوبارۀ کار، پشتیبانی و مطابقت، کارآموزی.

پول دریافتی و غیبت

با شرکت کردن در یک برنامه پول دریافت می کنید. شیوه درخواست، شرایط و غیبت.

وقتی که مریض می شوید

اگر شما مریض شدید، به این روش می توانید غیبت خود را گزارش دهید.

ناتوانی/معلولیت و ناخوشی

حمایت‌هایی که می‌توانید برای جستجوی کار، آماده سازی خود برای ورود به بازار کار و در محل کار دریافت کنید.

غرامت مخارج سفر

جهت سفر و مسکن هنگام مصاحبۀ کار غرامت دریافت کنید، اینگونه درخواست نمایید.

حمایت برای بازگشت به کار

جستجوی کار وقتی شما از بیمه بیماری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید یا دریافت کرده‌اید