پشتیبانی بیشتر

همه چیز در مورد انواع پشتیبانی

دورۀ آموزشی بازار کار، شروع دوبارۀ کار، پشتیبانی و مطابقت، کارآموزی.

پول دریافتی و غیبت

با شرکت کردن در یک برنامه پول دریافت می کنید. شیوه درخواست، شرایط و غیبت.

وقتی که مریض می شوید

اگر شما مریض شدید، به این روش می توانید غیبت خود را گزارش دهید.

نقصان کارکردی

وسیلۀ کمکی، کمک هزینۀ مالی، پشتیبانی شخصی.

غرامت مخارج سفر

جهت سفر و مسکن هنگام مصاحبۀ کار غرامت دریافت کنید، اینگونه درخواست نمایید.

حمایت برای بازگشت به کار

جستجوی کار وقتی شما از بیمه بیماری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید یا دریافت کرده‌اید