فرم ها و گواهی ها

فرم ها و گواهی های معمولی برای افرادی که بیکارند.

زمانیکه فرد درخواست کمک هزینه از صندوق بیکاری میکند

هنگام گزارش جدید، گزارش تغییر و گزارش سالانه

گزارش بیکاری به صندوق بیکاری شما

آیا قبل از اینکه بیکار شوید استخدام بودید؟ در اینصورت کارفرمای قبلی شما بایستی یک گواهی کارفرما را پر کرده و به صندوق بیکاری شما بفرستد.

گواهی کارفرما

آیا قبل از اینکه بیکار شوید، صاحب شرکت /کسب و کار خصوصی بودید؟ در اینصورت بایستی یک گواهی کارفرما مخصوص صاحب شرکت/کسب و کار خص.صی را تکمیل نموده و به صندوق بیکاری خود بفرستید.

گواهی کار مخصوص صاحب شرکت/کسب و کار خصوصی

آیا واجد شرایط کار بوده اید و همزمان حمایت مالی فعالیت دریافت کرده اید؟ در اینصورت این فرم را بایستی استفاده کنید و به صندوق بیکاری خود بفرستید:

درخواست نزد صندوق بیکاری در بارۀ گواهی شرایط کار Pdf.

شما که بیکار هستید جهت جستجوی کار در کشور دیگری در اتحادیه اروپا، منطقۀ اقتصادی اروپا و سوئیس، میتوانید غرامت بیکاری سوئدی خود را با خود ببرید. در اینصورت شما از IAF گواهی U2 f را لازم دارید:

گواهی جهت درخواست کار در اتحادیۀ اروپا

وقتی که شما نمی توانید گزارش فعالیتها را در اینترنت بدهید

هر ماه شما بایستی گزارش فعالیتها را برای فعالیتهای ماه گذشته بدهید. شما گزارش فعالیتها را بین اول هر ماه تا چهاردهم هر ماه بایستی ارسال کنید. راحت ترین روش برای گزارش در صفحه اینترنتی ما یا اپلیکیشن در Mina sidor است. برای امکان انجام این کار شما بایستی وارد سیستم با کارت شناسایی الکترونیکی بشوید. (به طور مثال (mobilt bank-id) .

اگر شما یک شناسه الکترونیکی ندارید می توانید فرم گزارش فعالیت را بارگیری (دانلود) کرده و چاپ کنید.

این فرم را تکمیل کنید و با پست برای ما بفرستید، نشانی ما روی فرم موجود است. به خاطر داشته باشید که فرم را در اسرع وقت برای ما بفرستید تا پیش از ۱۴م به دست ما برسد. همچنین می‌توانید آن را به نزدیکترین دفتر ما تحویل دهید. نباید فرم را با ایمیل برای ما بفرستید.

گزارش فعالیت (فرم را بارگیری (دانلود) کرده آن قسمت هایی که امکان دارد را در کامپیوتر خود تکمیل کنید و بقیه را با دست وبا خودکار/خودنویس تکمیل کنید) Pdf, 435 kB.

Activity report in english (Download the form and fill it in on your computer) Pdf, 440 kB.

زمانیکه کمکهای یارانه ای از ادار کاریابی و یا صندوق بیمه دریافت می کنید (یا در تقویت همکاری با صندوق بیمه مشارکت دارید) و نمی توانید آن را درصفحه خانگی گزارش کنید می توانید از این فرم استفاده کنید .

گزارش فعالیت خود در برنامه تقویت همکاری با صندوق بیمه می توانید از طریق پیاده نمودن فرم پرسشنامه در رایانه خود و تکمیل آن اقدام کنید. بقیه پرسشنامه را بوسیله خودکار تکمیل کنید Pdf, 1000 kB.

زمانیکهشما جهت شروع کار جدید فعالیت

زمانیکه یک کارفرما مایل است شما را برای یک شروع کار جدید استخدام نماید این فرم را پر نموده و به ما تحویل دهید:

فرم جهت جمع بندی گواهی ها Pdf, 464 kB.

فرمهایی که کارفرما برای شروع کار جدید پر میکند:

درخواست شروع کار جدید (از طریق پرسشنامه) Pdf, 501 kB.

درخواست شروع کار جدید (از طریق هویت بانکی)

در خواست تمدید (از طریق پرسشنامه) Pdf, 440 kB.

درخواست تمدید (از طریق شناسه بانکی)

اعلام تغییرات جهت استخدام شامل شروع کار جدید Pdf, 370 kB.

درخواست پول زمانیکه در یک اقدام حمایتی یا برنامه شرکت میکنید

زمانیکه در یکی از ها یا برنامه های ما شرکت میکنید میتوانید حمایت مالی فعالیت، پول پیشرفت یا کمک هزینه استقرار دریافت کنید. هر ماه نزد صندوق بیمه های اجتماعی درخواست پول کنید:

فُرم های موجود در صندوق بیمه های اجتماعی

اگر شما یکی از شرایط کار را دارا هستید و همزمان کمک هزینه فعالیت دریافت کرده اید

در اینصورت از این فرم بایستی استفاده کنید و به صندوق بیمه بیکاری خود بفرستید:

درخواست از صندوق بیمه بیکاری درباره گواهی کردن شرایط کار Pdf, 297 kB.

چنانچه از یک تصمیم ناراضی هستید

چنانچه از تصمیمی که ما گرفته ایم ناراضی هستید میتوانید درخواست کنید که ما در این تصمیم تجدید نظر کنیم:

به این طریق عمل کنید

اخطار یا حکم جهت کاهش حمایت مالی فعالیت، پول پیشرفت یا کمک هزینه استقرار دریافت کرده اید؟ قبل از اینکه ما تصمیم قطعی اتخاذ کنیم امکان اظهار نظر دارید:

پاسخ به مکاتبات قبل از تصمیم در بارۀ اخطار یا مجازات

درخواست غرامت ویژه بازنشستگی

اگرکارمند دولت بوده اید و دربنیاد تأمین اجتماعی (Trygghetsstiftelsen) ثبت نام کرده اید، دربرخی موارد می توانید برای درخواست حقوق بازنشستگی ویژه اقدام کنید. شما باید همراه با مشاورخود در بنیاد تأمین اجتماعی به توافق رسیده باشید که حقوق بازنشستگی ویژه را درخواست کنید. برای این درخواست، شما به بعضی مدارک و همچنین ارزیابی اداره کار از وضعیت شما دربازار کارنیاز دارید. فرم این را می توانید دراینجا پیدا کنید.

مستندات درخواست حقوق بازنشستگی ویژه (فرم را بارگیری کرده وازطریق رایانه خود پرکنید) Pdf, 407 kB.