فرم ها و گواهی ها

فرم ها و گواهی های معمولی برای افرادی که بیکارند.

زمانیکه فرد درخواست کمک هزینه از صندوق بیکاری میکند

برای ارائه درخواست غرامت یا اعلام تغییرات تاثیرگذار بر مبلغ غرامت، باید وارد سامانه صندوق بیمه بیکاری شوید. اگر امکان استفاده از خدمات دیجیتال را ندارید، با صندوق بیمه بیکاری تماس بگیرید و از آنها فرم دریافت کنید.

ارائه درخواست غرامت از صندوق بیمه بیکاری (sverigesakassor.se) (به زبان سوئدی)

آیا پیش از بیکار شدن، شاغل بودید؟ در این صورت، کارفرمای سابق باید برای شما گواهی کارفرما (arbetsgivarintyg) صادر کند تا صندوق بیمه بیکاری بتواند غرامت شما را محاسبه کند.

گواهی کارفرما (arbetsgivarintyg.nu) (به زبان سوئدی)

افراد بیکار می‌توانند مزایای بیکاری را که در سوئد به آنها تعلق گرفته است، به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، EEA یا سوئیس منتقل کنند. در این صورت، لازم است که «گواهی U2» از IAF بگیرید.

گواهی ارائه درخواست کار در اتحادیه اروپا (iaf.se) (به زبان سوئدی)

وقتی که شما نمی توانید گزارش فعالیتها را در اینترنت بدهید

هر ماه شما بایستی گزارش فعالیتها را برای فعالیتهای ماه گذشته بدهید. شما گزارش فعالیتها را بین اول هر ماه تا چهاردهم هر ماه بایستی ارسال کنید. راحت ترین روش برای گزارش در صفحه اینترنتی. برای امکان انجام این کار شما بایستی وارد سیستم با کارت شناسایی الکترونیکی بشوید. (به طور مثال (mobilt bank-id) .

اگر شما یک شناسه الکترونیکی ندارید می توانید فرم گزارش فعالیت را بارگیری (دانلود) کرده و چاپ کنید.

این فرم را تکمیل کنید و با پست برای ما بفرستید، نشانی ما روی فرم موجود است. به خاطر داشته باشید که فرم را در اسرع وقت برای ما بفرستید تا پیش از ۱۴م به دست ما برسد. همچنین می‌توانید آن را به نزدیکترین دفتر ما تحویل دهید. نباید فرم را با ایمیل برای ما بفرستید.

گزارش فعالیت (فرم را بارگیری (دانلود) کرده آن قسمت هایی که امکان دارد را در کامپیوتر خود تکمیل کنید و بقیه را با دست وبا خودکار/خودنویس تکمیل کنید) Pdf, 435 kB.

Activity report in english Pdf, 440 kB.

زمانیکهشما جهت شروع کار جدید فعالیت

زمانیکه یک کارفرما مایل است شما را برای یک شروع کار جدید استخدام نماید این فرم را پر نموده و به ما تحویل دهید:

فرم جهت جمع بندی گواهی ها Pdf, 464 kB.

فرمهایی که کارفرما برای شروع کار جدید پر میکند:

درخواست شروع کار جدید (از طریق پرسشنامه) Pdf, 501 kB.

درخواست شروع کار جدید (از طریق هویت بانکی)

در خواست تمدید (از طریق پرسشنامه) Pdf, 440 kB.

درخواست تمدید (از طریق شناسه بانکی)

اعلام تغییرات جهت استخدام شامل شروع کار جدید Pdf, 370 kB.

درخواست پول زمانیکه در یک اقدام حمایتی یا برنامه شرکت میکنید

زمانیکه در یکی از ها یا برنامه های ما شرکت میکنید میتوانید حمایت مالی فعالیت، پول پیشرفت یا کمک هزینه استقرار دریافت کنید. هر ماه نزد صندوق بیمه های اجتماعی درخواست پول کنید:

فُرم های موجود در صندوق بیمه های اجتماعی (forsakringskassan.se)

اگر از کمک‌هزینه فعالیت تعلیق شده‌اید و شاغل بوده‌اید

اگر شاغل بوده‌اید و شرط کار را برآورده می‌کنید، این وضعیت ممکن است بر تعداد روزهای تعلیق شما تاثیر بگذارد. تصمیم‌گیری درباره این که شرط کار را برآورده می‌کنید یا خیر، بر عهده صندوق بیمه بیکاری است. این فرم را پر کنید و به صندوق بیمه بیکاری تحویل دهید:

درخواست از صندوق بیمه بیکاری درباره گواهی کردن شرایط کار Pdf, 297 kB.

برای ارائه اطلاعات پیش از صدور رأی درباره هشدار یا تعلیق، در مدت شرکت در برنامه

آیا کتباً به شما اعلام شده است که ممکن است برای شما هشدار یا رای تعلیق از کمک‌هزینه فعالیت، کمک‌هزینه پیشرفت یا کمک‌هزینه استقرار، صادر شود؟ پیش از صدور رای نهایی، فرصت ارائه اطلاعات به شما داده می‌شود:

ارائه اطلاعات تکمیلی پیش از صدور رأی درباره هشدار یا تعلیق (به زبان سوئدی)

چنانچه از یک تصمیم ناراضی هستید

چنانچه از تصمیمی که ما گرفته ایم ناراضی هستید میتوانید درخواست کنید که ما در این تصمیم تجدید نظر کنیم:

درخواست بازبینی رأی (به زبان سوئدی)

درخواست غرامت ویژه بازنشستگی

اگرکارمند دولت بوده اید و دربنیاد تأمین اجتماعی (Trygghetsstiftelsen) ثبت نام کرده اید، دربرخی موارد می توانید برای درخواست حقوق بازنشستگی ویژه اقدام کنید. شما باید همراه با مشاورخود در بنیاد تأمین اجتماعی به توافق رسیده باشید که حقوق بازنشستگی ویژه را درخواست کنید. برای این درخواست، شما به بعضی مدارک و همچنین ارزیابی اداره کار از وضعیت شما دربازار کارنیاز دارید. فرم این را می توانید دراینجا پیدا کنید.

مستندات درخواست حقوق بازنشستگی ویژه (فرم را بارگیری کرده وازطریق رایانه خود پرکنید) Pdf, 407 kB.

وکالت‌نامه نماینده

این فرم ویژه افرادی است که مایلند از طریق نماینده خود با «اداره اشتغال» ارتباط برقرار کنند.

وکالت‌نامه نماینده (به زبان سوئدی)