به پارسی

حمایت مالی و پول جبرانی

صندوق بیکاری، گزارش فعالیت، دورهه ای آموزشی – چه مقرراتی وجود دارد؟

کار کردن در سوئد

حق و حقوق، وظایف، حقوق و دستمزد و مزایا.

از سایت استفاده کنید

وارد شود، خدمات دیجیتالی را استفاده کنید، شناسه الکترونیکی.