EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden för arbetsgivare

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden gör det lättare att rekrytera inom EU.

För att delta i TMS Sweden måste arbetsgivare med rekryteringsbehov först kontakta en Euresrådgivare för att få:

 • hjälp att publicera lediga platser på Eures-portalen och andra jobbportaler
 • hjälp att hitta kompetent arbetskraft genom matchning av lämpliga kandidater från ett EU-land, Norge eller Island
 • information och råd om vad du ska tänka på innan du anställer från ett EU-land, Norge eller Island
 • information om TMS Sweden och dess villkor.

Ta kontakt med svensk Eures-rådgivare genom eures@arbetsformedlingen.se

Arbetsgivare som är små- och medelstora kan också ansöka om ekonomiskt stöd för att erbjuda integrationsprogram till nyanställd personal 18 år eller äldre, som flyttar från ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island.

Villkor för arbetsgivare

 • Små eller medelstora företag/organisation med färre än 250 anställda.
 • Lagligt registrerad i ett EU-land, Norge eller Island.
 • Underlätta för nyanställd personal att komma till rätta på sin nya arbetsplats, enligt beskrivning i integrationsprogrammet.

Grundläggande villkor för rekryterad personal

 • 18 år eller äldre.
 • Medborgare och bosatt i ett EU-land, Norge eller Island.
 • Eller varaktigt bosatt i ett EU-land, Norge eller Island (för att vara berättigad måste tredjelandsmedborgare ha bott i det EU-land där de ansöker under en oavbruten period av fem år och uppfylla vissa ytterligare krav, enligt definitionen i direktiv 2003/109/EG).
 • Söka arbete i ett annat land än bosättningslandet (måste vara byte av bosättningsland).
 • Inte flytta tillbaka för att arbeta i hemlandet, eller land där man tidigare varit bosatt, och bott/studerat/arbetat, så kallad återvändande mobilitet.

Villkor för jobb

 • Minst 6 månaders anställning (3-6 månader för arbetspraktik).
 • Arbetstiden ska vara minst 50 procent av en heltid.
 • Den lediga tjänsten måste annonseras publikt och vara öppen för flera att ansöka om (transparens).
 • Måste följa nationell arbetsrätt och social skyddslagstiftning och säkerställa rättvisa löner och arbetsvillkor, såsom kollektivavtal eller minimilön.
 • Måste säkerställa en lön och ett skriftligt anställningskontrakt som anger anställningens längd, arbetstid, rättigheter och skyldigheter, lön och socialförsäkringsbestämmelser.
 • Kan också vara en arbetspraktik (traineeship).
  (Praktik inom TMS Sweden ska följa European Quality Framework for Traineeships (QFT) och administreras av projektpartnerna: Allianssi Youth Exchanges, Better Business international (BBi) eller IFOA. Kontakta någon av dem för mer information om praktikmöjligheter.)

Jobb som inte stöds

 • Jobb vid europeiska institutioner och organ och andra internationella politiska, ekonomiska, sociala och vetenskapliga organisationer samt överstatliga tillsynsorgan och deras organ. Gäller även EES-nätverk, plattformar, lobbygrupper eller andra liknande organisationer när deras budgetresurser uteslutande eller huvudsakligen är beroende av EU-finansiering.
 • Jobb inom försäljning och telemarketing, företag med hög personalomsättning eller med en eller flera dagars oavlönat provarbete/utbildning före anställning eller som endast erbjuder provision utan fast lön.
 • Anställning i ett land och faktiskt arbete i ett annat land (så kallad utstationering).
 • Arbetsplatsförlagd utbildning som är ett obligatoriskt krav för tillträde till ett yrke inom vissa sektorer (till exempel medicin, arkitektur, juridik, flygindustri).
 • Frilansare eller egenföretagare.
 • Lärlingsutbildning.
 • Barnvakt, au pair eller nanny.

Det ekonomiska stödet bidrar till att täcka kostnaderna för ett integrationsprogram som kan omfatta:

 • Ett paket med utbildningskomponenter för att underlätta integration av nyrekryterad personal i företaget. Kan vara antingen extern eller intern utbildning/coachning.
 • Språkutbildning för ökad kunskap i arbetslandets språk.
 • Administrativt stöd för bosättning för att underlätta integration av nyanställd personal i det nya arbetslandet.

Nivå på utbildningskomponenter kan variera från grundläggande till utökat beroende på om de kombineras med administrativt stöd för bosättning eller inte, i enlighet med arbetsgivarens behov och praxis.

Det ekonomiska stödet består av ett engångsbelopp per nyanställd och varierar från 810–2 000 euro beroende på arbetsland och typ av integrationsprogram (grundläggande eller utökat). För arbetsgivare i Sverige ligger beloppet på 1 390 respektive 1 740 euro per anställd.

TMS Sweden har projektspecifika övre gränser både gällande finansieringsbelopp per företag, och antal rekryterade kandidater per företag.

Arbetsgivare som får TMS-finansiering stödjer värderingar såsom rättvis rörlighet och transparens. Finansiering av integrationsprogram får inte leda till någon ekonomisk vinst.

Observera att det inte finns någon laglig rätt till finansiering. Ansökningar kan avslås om behörighetskriterierna inte uppfylls.

Själva ansökningsblanketten skickas till TMS Sweden i god tid, senast en dag innan anställningsstart. Kompletterande dokument kan skickas i efterhand, men ska skickas så fort som möjligt.

Se instruktioner och checklista i ansökningsformuläret nedan.

Integration programme allowance application Pdf, 787 kB.

För mer information och exempel på innehåll för ett integrationsprogram, se "Mall för integrationsprogram" nedan.

Template for an integration programme Pdf, 608 kB.