EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden för arbetssökande

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden gör det lättare att kunna flytta och arbeta inom EU.

För att delta i TMS Sweden måste du först kontakta en Eures-rådgivare för att få mobilitetsservice, som exempelvis:

 • hjälp med att söka jobb
 • jobbmatchning och kontakt med potentiella arbetsgivare
 • hjälp med förberedelse inför anställningsintervju och inför att ta ett jobb utomlands med mera
 • information om arbetsmarknad och levnadsvillkor i olika EU-länder
 • information om EURES TMS Sweden och dess villkor.

Ta kontakt med svensk Eures-rådgivare via eures@arbetsformedlingen.se eller hitta Eures-rådgivare från annat EU/EES-land på Euresportalen via: Sök Euresrådgivare (europa.eu)

Under vissa villkor kan du ansöka om ekonomiskt stöd som bidrag till dina kostnader i samband med en anställningsintervju, flytt till ett nytt arbetsland, språkutbildning och erkännande av kvalifikationer.

TMS Sweden går igenom all information och både den berörda Euresrådgivaren och den rekryterande arbetsgivaren kontaktas under ansökningsprocessen. Inget ekonomiskt stöd kan beviljas förrän vi har fått skriftliga svar från både Euresrådgivare och arbetsgivare.

Observera att det inte finns någon laglig rätt till ekonomiskt stöd. Ansökningar kan avslås om behörighetskriterierna inte uppfylls.

Grundläggande villkor för arbetssökande

 • 18 år eller äldre.
 • Medborgare och bosatt i ett EU-land, Norge eller Island.
 • Eller varaktigt bosatt i ett EU-land, Norge eller Island (för att vara berättigad måste tredjelandsmedborgare ha bott i det EU-land där de ansöker under en oavbruten period av fem år, och uppfylla vissa ytterligare krav enligt definitionen i direktiv 2003/109/EG).
 • Söka arbete i ett annat land än bosättningslandet (måste vara byte av bosättningsland).
 • Ha kontakt med en Eures-rådgivare och få mobilitetstjänster.
 • Inte flytta tillbaka för att arbeta i hemlandet, eller land där du tidigare varit bosatt, och bott/studerat/arbetat, så kallad återvändande mobilitet.

Villkor för jobb

 • Minst 6 månaders anställning (3-6 månader för praktik).
 • Arbetstiden ska vara minst 50 procent av en heltid.
 • Den lediga tjänsten måste annonseras publikt och vara öppen för flera att ansöka om (transparens).
 • Måste följa nationell arbetsrätt och social skyddslagstiftning och säkerställa rättvisa löner och arbetsvillkor, såsom kollektivavtal eller minimilön.
 • Måste säkerställa en lön och ett skriftligt anställningskontrakt som anger anställningens längd, arbetstid, rättigheter och skyldigheter, lön och socialförsäkringsbestämmelser.
 • Kan också vara en arbetspraktik (traineeship).
  (Praktik inom TMS Sweden ska följa European Quality Framework for Traineeships (QFT) och administreras av projektpartnerna: Allianssi Youth Exchanges, Better Business international (BBi) eller IFOA. Kontakta någon av dem för mer information om praktikmöjligheter.)

Jobb som inte stöds

 • Jobb vid europeiska institutioner och organ och andra internationella politiska, ekonomiska, sociala och vetenskapliga organisationer samt överstatliga tillsynsorgan och deras organ. Gäller även EES-nätverk, plattformar, lobbygrupper eller andra liknande organisationer när deras budgetresurser uteslutande eller huvudsakligen är beroende av EU-finansiering.
 • Jobb inom försäljning och telemarketing, företag med hög personalomsättning eller med en eller flera dagars oavlönat provarbete/utbildning före anställning eller som endast erbjuder provision utan fast lön.
 • Anställning i ett land och faktiskt arbete i ett annat land (så kallad utstationering).
 • Arbetsplatsförlagd utbildning som är ett obligatoriskt krav för tillträde till ett yrke inom vissa sektorer (till exempel medicin, arkitektur, juridik, flygindustri).
 • Frilansare eller egenföretagare.
 • Lärlingsutbildning.
 • Barnvakt, au pair eller nanny.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för resa till jobbintervju om du får en inbjudan från en arbetsgivare. Intervjun ska äga rum i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island än där du är bosatt. Du kan också ansöka om intervjuresa inom ditt hemland, om det är en rekrytering till ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Intervjustödet bidrar till att täcka kostnaderna för resa och boende, mellan 110–385 euro beroende på avstånd, förutsatt att avståndet är minst 50 km. I ersättning ingår också ett dagtraktamente på upp till 55 euro per dag för att täcka måltider, lokala transporter med mera. Om de faktiska resekostnaderna är väsentligt lägre än ovanstående belopp så kan ersättningen komma att reduceras.

Du kan bara få ekonomiskt stöd för en intervjuresa. Vid behov kan även en andra intervjuresa till samma arbetsgivare godkännas för utvalda kandidater.

Särskilda villkor för jobbintervju

 • Ansök i god tid, senast en dag före jobbintervjun, går inte att ansöka retroaktivt.
 • Att du inte redan får ekonomiskt stöd för resa, boende, mat med mera av arbetsgivare, annat företag eller aktör.
 • Se även: Villkor och kriterier för ekonomiskt stöd.

Endast själva ansökningsformuläret måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas i efterhand, men ska skickas så fort som möjligt.

Se instruktioner, inklusive checklista att bocka av, i ansökningsformuläret nedan.

Interview allowance application Pdf, 740 kB.

Se också blanketten Confirmation of attendance som du tar med dig till intervjun och ber den intervjuande arbetsgivaren fylla i och skriva under.

Confirmation of attendance job intervie Pdf, 526 kB.

Du som har blivit erbjuden ett jobb kan ansöka om ekonomiskt stöd för bosättning och flytt (relocation) till annat EU-medlemsland, Norge eller Island än där du är bosatt.

Bosättningsstödet bidrar till att täcka kostnader som uppstår vid flytt som exempelvis resa, försäkring, boende, måltider och annat.

Stödet är ett schablonbelopp, beroende på destinationsland från 770–1540 euro. Det betalas ut som en engångssumma efter att du har flyttat och börjat ditt nya jobb.

Särskilda villkor för bosättningsstöd

 • Ansök i god tid men senast en dag innan du lämnar ditt bosättningsland och innan det nya jobbet börjar.
 • Stödet kan inte ansökas retroaktivt, dvs det går inte att ansöka efter att du har rest till det nya bosättningslandet.
 • Få ett anställningskontrakt på minst 6 månader i en följd från det företag som anges på ansökningsblanketten. Du förväntas vara anställd på samma företag i minst 6 månader.
 • Inte få betald resa eller boende från arbetsgivare, annat företag eller aktör. Om du får stöd från din arbetsgivare, annat företag/aktör kan du välja att inte ta emot stödet och i stället ansöka om stöd genom TMS Sweden.
 • Gränspendlare (det vill säga gränsarbetare) omfattas inte.
 • Det land som du flyttar till måste också vara det land där du kommer att arbeta.

Tänk på att du kan bli återbetalningsskyldig för hela stödet om du av någon anledning inte börjar ditt nya jobb eller lämnar det före 6 månader. Detta gäller om du inte har godtagbara skäl att göra det. Om det händer måste du snarast kontakta TMS Sweden.

Endast själva ansökningsformuläret måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas i efterhand, men ska skickas så fort som möjligt.

Se instruktioner, inklusive checklista att bocka av, i ansökningsformuläret nedan.

Relocation allowance application Pdf, 924 kB.

När du som fått jobb ansöker om bosättningsstöd via TMS Sweden kan du också ansöka om ekonomiskt stöd för din familj som flyttar med dig. Det kan vara make/maka och underhållsberättigade barn, som flyttar och bosätter sig med dig i destinationslandet.

Du måste inkomma med bevis på bosättning för alla familjemedlemmar som flyttar, både i hemlandet före flytten och i destinationslandet.

Det ekonomiska stödet är ett schablonbelopp per familj beroende på destinationsland, från 770-1540 euro.

Särskilda villkor för familjestöd

 • Du som fått jobb ska ha ansökt om bosättningsstöd genom TMS Sweden och ha informerat om din avsikt att också ansöka om familjestöd.
 • Ansöka i god tid men senast en dag innan familjen reser från hemlandet.
 • Stödet kan inte ansökas retroaktivt, dvs du kan inte ansöka efter det att din familj har rest till det nya bosättningslandet.
 • Inte få betald resa eller boende för familjen från arbetsgivare, annat företag eller aktör.

Endast själva ansökningsformuläret måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas i efterhand, men ska skickas så fort som möjligt.

Se instruktioner, inklusive checklista att bocka av, i ansökningsformuläret nedan.

Family allowance application Pdf, 649 kB.

Rekryterad eller utvald

Du kan ansöka om stöd för en kortare språkkurs om du är antingen rekryterad till ett jobb, eller utvald kandidat i en urvalsprocess ”pre-selected” för jobb i annat EU-land, Norge eller Island. I samband med din rekrytering/urvalsprocess måste du bifoga en skriftlig motivering från din arbetsgivare som visar på behovet av en språkkurs för att underlätta ditt jobb i det nya landet.

Inte rekryterad eller utvald

Om du ännu inte är rekryterad eller utvald kandidat kan du ansöka om språkkurs om du har en stark motivation, och goda möjligheter att hitta jobb inom ett bristyrke. Du behöver också få hjälp av Eures för att hitta ett jobb, och vara redo att ta ett jobb inom en nära framtid. TMS Sweden måste få en skriftlig motivering som visar på behovet av en språkkurs från den Euresrådgivare som hjälper dig att söka jobb i annat EU-land.

Krav för språkkurs

 • Kan äga rum i ditt hemland före flytt.
 • Kan också äga rum i destinationslandet men måste påbörjas inom två månader efter det att du flyttat och börjat ditt jobb.
 • Ska vara kort och intensiv, max 8-12 veckor.
 • Ska erbjuda bra lärande till rimliga kostnader.
 • Att du inte redan får språkkurs betald av arbetsgivaren eller annat företag/aktör.

Det ekonomiska stödet består av en ersättning för faktiska kostnader upp till högst 2 200 euro per arbetssökande. Dyra kurskostnader måste vara väl motiverade. Ersättning betalas ut i efterhand efter godkänd och avslutad språkkurs, och där dokumentation finns som styrker detta som kurscertifikat, faktura på kurskostnad och kvitto.

Det finns också möjlighet att i vissa fall få en förskottsbetalning på 50 procent av kurskostnaden och därefter få resterande 50 procent efter avslutad kurs. Om du inte fullföljer språkkursen så blir du återbetalningsskyldig för utbetalt belopp.

Tänk på att din ansökan måste godkännas av TMS Sweden innan språkkursen startar. Du kan bli ombedd att hitta en annan språkkursleverantör om språkkurserbjudandet inte kan godkännas av TMS Sweden. Lektioner som påbörjats innan vårt godkännande kan troligtvis inte ersättas.

Fullständig språkkursansökan inklusive kurserbjudande ska skickas i god tid, minst tre veckor före kursstart.

Se instruktioner, inklusive checklista att bocka av, i ansökningsformuläret nedan.

Language course allowance application Pdf, 699 kB.

Om du är rekryterad, eller kandidat i en urvalsprocess (short-listed/pre-selected) för ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island, och behöver få dina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända, så kan du ansöka om ekonomiskt stöd för det. Detta för att kunna utföra dina arbetsuppgifter och vara i överensstämmelse med lagkraven i destinationslandet.

Du kan ansöka efter det att du har skickat in din begäran om erkännande av kvalifikationer till behörig organisation/myndighet. Stödet består av en engångssumma på max på 440 euro.

Krav

 • En officiell process för erkännande av kvalifikationer måste ha påbörjats.
 • Det är inte möjligt att begära ersättning för bestyrkta kopior och/eller översättningar om det inte finns någon officiell erkännandeprocess.
 • Att du inte redan får erkännande av kvalifikationer betalt av din arbetsgivare eller annat företag/aktör.

Se instruktioner och checklista i ansökningsformuläret nedan.

Recognition allowance application Pdf, 793 kB.

Det kompletterande resestödet kan hjälpa dig att hantera extraordinära utgifter när du reser/flyttar till ett annat EU-land, Norge eller Island. Ersättning för merkostnader kan ges med upp till 550 euro baserat på underlag och dokumentation, till exempel kvitton.

Krav

 • Du måste redan ha beviljats intervju och/eller bosättningsstöd genom TMS Sweden, och dina kostnader för resan till det nya landet ska överstiga det stöd som redan beviljats.
 • Du har särskilda behov:
  • Stödet kan bidra till att täcka merkostnader för transport av rullstol, ledarhund, resekostnader för ledsagning eller andra väl motiverade behov.
  • Du står inför tillfälliga ekonomiska svårigheter på grund av en missgynnad social/ekonomisk/utbildningsbakgrund.
   Stödet kan bidra till att täcka höga rese- och/eller bosättningskostnader under den första månaden i destinationslandet eller andra väl motiverade behov.
  • Betydande geografiskt avstånd mellan ditt hemland och destinationslandet (dvs. de yttersta områdena i Europa eller regioner som ligger i motsatta perifera områden inom EES).
   Ersättningen kan bidra till att minska kostnaderna för långväga resor.

Se instruktioner och checklista i ansökningsformuläret nedan.

Supplementary trip allowance application Pdf, 681 kB.