کار کردن در سوئد

اجازه کار

اول تحقیق کنید که آیا به اجازۀ کار نیاز دارید یا نه.

برابری و تبعیض

در سوئد برابری و حفاظت در برابر تبعیض وجود دارد.

حق و حقوق و وظایف

حق و حقوق شما در محل کار خود و وظایف تان در برابر کارفرما.

حقوق و دستمزد و مزایا

راهنمایی در مورد چگونگی مذاکره با کارفرما برای حقوق و دستمزد و مزایا.

انواع استخدام

در سویدن دو نوع اشتغال وجود دارد؛ اشتغال دائمی و اشتغال با مدت ثابت که اشتغال موقت نیز نامیده می‌شود.

سیستم رفاهی سوئد

رفاه مالی صرفنظر از سن و سال و وضعیت زندگی.