کار کردن در دوره پناهجویی

در طول زمانی که شما یک پناهجو هستید می توانید کار کنید، یا می توانید از طریق روش های گوناگون خودتان را برای پیدا کردن یک شغل آماده کنید.

آیا می توانم وقتی که به دنبال پناهندگی هستم کار کنم؟

بله، شما می توانید در زمانی که پناهجو هستید کار کنید، اما پس از آن باید کارت LMA داشته باشید که نشان دهنده این است که شما یک پناهجو در سوئد هستید و نشان می دهد که شما نیازی به مجوز کار ندارید. (LMA به معنای قانون پذیرش پناهجویان است.) شما می توانید در وب سایت های اداره مهاجرت (Migrationsverket) و اداره مالیات سوئد (Skatteverket) در مورد آنچه اعمال می شود بیشتر بخوانید.

Om att arbeta under tiden som asylsökande på Migrationsverkets webbplats (migrationsverket.se)

شما باید یک شماره هماهنگی از اداره مالیات داشته باشید تا بتوانید در سوئد حقوق دریافت کنید و مالیات بپردازید . اطلاعات در مورد شماره هماهنگی در وب سایت اداره مالیات:

Information om samordningsnummer på Skatteverkets webbplats (skatteverket.se)

در وب سایت jobskills.se خود را برای کار در سوئد آماده کنید

jobskills.se یک ابزار دیجیتالی است که شما در آن کارهایی را که قبلا انجام داده اید و دانشی که دارید و تجربه های کاری خود را وارد می کنید . شما می توانید اطلاعات را به زبان خودتان وارد کنید. سپس می توانید انتخاب کنید که اطلاعات خود را با کارفرمایان مختلف به اشتراک بگذارید و سپس آنها را به سوئدی ترجمه کنید.

در مورد چگونگی استفاده از Jobskills برای نشان دادن آنچه که می توانید و یافتن یک شغل بیشتر بخوانید.

Jobskills.arbetsformedlingen.se

حقوق و مالیات

اگر در دوره پناهجویی از اداره مهاجرت پول دریافت کرده اید و پس از آن شغلی پیدا کردید، باید به اداره مهاجرت اطلاع دهید. شما نمیتوانید در یک زمان هم کار کنید و هم کمک مالی دریافت کنید.

تحصیلات و تجربه های خود را ارزیابی کنید

اگر به گواهینامه ها و نمرات خود دسترسی دارید، ایده خوبی است که آنها را در طول مصاحبه برنامه ریزی در اختیار داشته باشید. شما این امکان را دارید که نمرات خود را ترجمه کنید. سپس به صورت جداگانه ارزیابی می کنیم که آیا شما نیاز به ارزیابی مدارک تحصیلی خود دارید یا خیر.

ارزیابی آموزش خارجی - دانشگاه و شورای آموزش عالی (Universitets- och högskolerådet, UHR)