در جریان زمان بررسی تقاضا پناهجوی، کار کنید

شما در جریان زمانی که پناهجو هستید میتوانید کار کنید و یا به اشکال مختلف خود را برای یافتن کار آماده بسازید.

آیا من میتوانم زمانی که تقاضا پناهجوی میکنم کار نمایم؟

بلی، شما زمانی که پناهجو هستید میتوانید کار کنید،اما نیازمند داشتن تصدیق از ادارۀ امور مهاجرت میباشید که نشان بدهد شما به اجازۀ کار ضرورت ندارید. شما میتوانید در مورد آنچه اعتبار دارد، در ویب سایت ادارۀ امور مهاجرت و ادارۀ مالیات بیشتر بخوانید.

Om att arbeta under tiden som asylsökande på Migrationsverkets webbplats (migrationsverket.se)

برای این که بتوانید در سویدن معاش بدست آورید و مالیه بپردازید باید دارای samordningsnummer (شمارۀ شناسایی برای افرادی که ثبت ادارۀ احوال نفوس در سویدن نمی باشند) باشید.

معلومات در مورد samordningsnummer در ویب سایت ادارۀ مالیات (skatteverket.se)

در ویب سایت jobskills.se خود را برای کار در سویدن آماده سازید

ویب سایت jobskills.se یک وسیلۀ دیجیتال است که شما میتوانید در آن در مورد کار های را که قبلاَ انجام داده اید و همچنان تجارب و دانشی را که دارا میباشید، بنویسید. شما میتوانید این اطلاعات را به زبان مادری خود بنویسید. سپس شما میتوانید انتخاب کنید که اطلاعات در بارۀ شما با کارفرما های مختلف شریک ساخته شود و در آن هنگام اطلاعات مذکور را به زبان سویدنی ترجمه کنید.

در مورد چگونگی استفاده از Jobskills جهت بیان آنچه را که میتوانید انجام بدهید و همچنان برای یافتن یک کار، بیشتر بخوانید.

Jobskills.arbetsformedlingen.se

معاش و مالیات

اگر شما در جریان زمان پناهجوی تان از ادارۀ امور مهاجرت پول بدست آورده اید و سپس یک کار/شغل را یافت میکنید،در این مورد باید به ادارۀ امور مهاجرت اطلاع بدهید. به عبارت دیگر شما نمیتوانید در عین زمان هم کار کنید و هم کمک اقتصادی دریافت نمایید.

تحصیل و تجارب تان را مورد ارزیابی قرار بدهید

آیا شما در یک کشور دیگر به جز از سویدن تحصیل و یا کار نموده اید ولی دارای تصدیق نمی باشید؟ در آن صورت شما میتوانید قابلیت های تان را مورد ارزیابی قرار بدهید و ببینید چگونه میتوان از آنها در سویدن استفاده مناسب نمود. این را تایید اعتبار می نامند.

قابلیت های تان را مورد ارزیابی و تایید قرار بدهید

کار کردن در سویدن

در مورد آنچه که برای پیشبرد و یا کار در یک شرکت در سویدن بدان نیاز دارید بدانید و یا آن را باید به خاطر داشته باشید،بیشتر بخوانید.

کار کردن در سویدن (sweden.se)