اجازۀ کار در سویدن

اجازه برای کار

با آگاهی در مورد که آیا برای کار نیاز به اجازۀ کار دارید،آغاز نمایید.

تساوی حقوق و تبعیض

تساوی حقوق در سویدن،حمایت در برابر تبعیض.

حقوق و مکلفیت ها

حقوق و مکلفیت ها در محل کار شما و در برابر کارفرما تان.

معاش و امتیازات

راهنمایی در مورد چگونگی مذاکره برای معاش و امتیازات نزد کارفرما.

اشکال استخدام

دو نوع استخدام در سوئد وجود دارد، استخدام دائم و استخدام با زمان مشخص که گاهی اوقات به آن استخدام با زمان محدود نیز گفته می‌شود.

سیستم مصونیت سویدن

مصئونیت اقتصادی بدون در نظر داشت سن و شرایط زندگی.