اجازۀ کار در سویدن

اجازه برای کار

با آگاهی در مورد که آیا برای کار نیاز به اجازۀ کار دارید،آغاز نمایید.

تساوی حقوق و تبعیض

تساوی حقوق در سویدن،حمایت در برابر تبعیض.

حقوق و مکلفیت ها

حقوق و مکلفیت ها در محل کار شما و در برابر کارفرما تان.

معاش و امتیازات

راهنمایی در مورد چگونگی مذاکره برای معاش و امتیازات نزد کارفرما.

اشکال استخدام

انواع مختلف استخدام، پیشبرد شرکت شخصی.

سیستم مصونیت سویدن

مصئونیت اقتصادی بدون در نظر داشت سن و شرایط زندگی.

سویدنی بیآموزید

در مورد sfi سویدنی برای مهاجران، بخوانید راهنمایی و وسایل برای آموزش سویدنی.

کار نمودن در جریان زمان بررسی تقاضا پناهندگی

با مهارت های کاری میتوانید آنچه که توانش را دارید به کارفرما نشان داده و کار یافت کنید.