سیستم مصونیت سویدن

در سویدن یک سیستم مصونیت وجود دارد تا مراقبت صورت بگیرد که شما که در سویدن زندگی میکنید، بدون در نظرداشت چگونگی وضیعت زندگی تان،به قدر کافی پول داشته باشید.

تحصیل

اگر شما میخواهید در سویدن تحصیل کنید میتوانید برای دریافت studiemedel (کمک مالی تحصیلی) تقاضا کنید تا باشد مصارف تان را تامین کنید. شما میتوانید studiebidrag (کمک اقتصادی تحصیلی) که نظر به سن تان تغییر میکند را بدست بیآورید.شما همچنان میتوانید studielån (قرضۀ اقتصادی تحصیلی) نیز بگیرید. این Centrala studiestödsnämnden (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) یا CSN است که studiemedlen (کمک مالی تحصیلی) را مدیریت میکند.

CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) (csn.se)

تحصیل و مطالعه

مرخصی با معاش

در سویدن همه افراد استخدام شده،بدون در نظر داشت سن و یا شکل استخدام،حق داشتن 25 روز مرخصی با معاش را در جریان یک سال دارا میباشند. بین حق میان مرخصی و حق دریافت پول تفاوت گذاشته میشود. مقدار پولی که در جریان مرخصی بدست میآورید نظر به زمان استخدام تان در جریان سال تنظیم میگردد.به عبارت دیگر شما میتوانید رخصت باشید بدون آن که پول بدست بیآورید. دلیل موجودیت مرخصی با معاش اینست تا شما بتوانید استراحت نموده و سلامتی تان را باز یابید.

فعال - در مورد مرخصی با معاش (verksamt.se)

پارلمان - در مورد مرخصی با معاش (riksdagen.se)

Tjänstledig - مرخصی بدون معاش

شما میتوانید برای دریافت مرخصی بدون معاش نزد کارفرما خود تقاضا کنید تا باشد در کار یک وقفه ایجاد نموده و به یک مصروفیت دیگر بپردازید. ممکن شما بخواهید تحصیل کنید،کاری دیگری را آزمایش نمایید،یک شرکت شخصی را راه اندازی کنید و یا هم از یکی از نزدیکان مراقبت نمایید. شما حق دارید تا با پایان یافتن مرخصی بدون معاش دوباره به کارتان،با عین شرایط مانند گذشته برگردید.

برای دانستن آنچه که در مورد مرخصی بدون معاش برای شما اعتبار دارد، با کارفرما خود و یا هم با نمایندۀ اتحادیۀ صنفی تان صحبت نمایید.

در صورتی که مریض شوید

اگر شما کار میکنید و مریض میشوید باید به کارفرما خود اطلاع بدهید. روز نخست مریضی تان karensdag (روز بدون استحقاق) نامیده شده و در آن روز پول بدست نمی آورید. کارفرما شما از روز 2 مریضی الی روز 14 ام برای تان معاش مریضی را می پردازد. معاش مریضی 80 فیصد معاش تان میباشد. اگر شما بیشتر از 14 روز مریض باشید در آن صورت Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) پرداخت معاش مریضی شما را به عهده میگیرد.

Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) مریض (forsakringskassan.se)

Föräldraledig (مرخصی والدین)

منحیث مادر یا پدر شما ممکن حق داشته باشید تا با فرزند تان در خانه بمانید و همزمان حقوق دریافت کنید. پولی که شما در جریان مرخصی والدین بدست میآورید föräldrapenning (معاش والدین از بابت مراقبت از فرزند) نامیده شده و توسط Försäkringskassan (ادارهٔ بیمه اجتماعی)پرداخت میشود. حقوق هنگام رخصتی ولادی قسمتی از بیمۀ والدین که در سویدن وجود دارد، را تشکیل میدهد و اعم مادر و پدر مستحق آن میباشد.

معلومات بیشتر در بارهٔ حقوق هنگام رخصتی ولادی (وبسایت ادارهٔ بیمه اجتماعی) (forsakringskassan.se)

به خاطر داشته باشید

این که شما چقدر از مرخصی والدین استفاده میکنید روی معاش تقاعدی تان تاثیر میگذارد.زیرا معاش تقاعدی بر اساس این که در جریان زندگی کاری تان چقدر درآمد داشته اید،تعین میگردد.

Pensionsmyndigheten.se (ادارۀ تقاعد) چه چیز روی تقاعدی تان تاثیر میگذارد؟

در صورتی که کودک تان مریض شود

اگر کودک تان مریض شود شما حق دارید تااز کار رخصت گرفته و تا زمانی که کودک 12 شود föräldrapenning (معاش والدین از بابت نگهداری و مراقبت از اولاد) را بدست بیآورید. این پول تقریبا 80 فیصد درآمد شما میباشد. این مرخصی را در زبان روزمره vab یا vård av barn (مراقبت از کودک) می نامند. هر دو، مادر ها و پدر ها حق دارند تا برای مراقبت از کودک رخصت بگیرند.

Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) مراقبت از کودک (VAB) (forsakringskassan.se)

بیکار با a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری)

a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) پولی است که اگر شما بیکار شوید میتوانید آن را بدست بیآورید. در اکثریت رشته های شغلی یک a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) وجود دارد. اگر شما عضو یک a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) هستید میتوانید در صورت بیکار شدن تا 80 فیصد معاش تان را بدست بیآورید.

پول از a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری)

Pension (معاش بیکاری)

معاش تقاعدی پولی است که شما زمانی که کار نمودن را تمام نمودید،با آن زندگی میکنید. معاش تقاعدی تان معمولاَ از سه بخش تشکیل شده است allmän pension (معاش تقاعدی همگانی)، tjänstepension (معاش تقاعدی خدمت) و احتمالاَ پول های پس انداز خود تان. زمانی که شما از föräldraledigt (مرخصی والدین) استفاده میکنید این موضوع میتواند روی معاش تقاعدی تان تاثیر بگذارد. Allmän pension (معاش تقاعدی همگانی) یک نوع معاش تقاعدی دولتی است که Pensionsmyndigheten (ادارۀ تقاعد) مسئول آن میباشد.

Pensionsmyndigheten.se (ادارۀ تقاعد) معاش تقاعدی تان را بفهمید

کارسیاه و سفید

کارسیاه نمودن غیرقانونی میباشد

کارسیاه به این معنی است که کارفرما تان از بابت شما هیچ هزینۀ اجتماعی را نمی پردازد و بدین وسیله شما نیز از درآمد خود مالیه نمی پردازید. Skatteverket )ادارۀ مالیات( میتواند از شما مالیاتی را طلب نماید که شما آن را نپرداخته اید.کارسیاه نمودن غیرقانونی بوده و میتواند تا دو سال زندان را در پی داشته باشد.

کار سفید نمودن

در مقابل اگر شما کار میکنید،مالیه می پردازید و کارسفید میکنید در آن صورت به همه امتیازات در Sveriges trygghetssystem (سیستم مصونیت سویدن) دسترسی پیدا میکنید.

ادارۀ مالیات - پیامد های کارسیاه (skatteverket.se)

ادارۀ مالیات - این چنین کار سفید میکنید (ec.europa.eu)

آیا میخواهید در سویدن کار کنید؟

اگر میخواهید در سویدن کار کنید، معلومات به زبان انگلیسی.

آیا میخواهید در سویدن کار کنید؟

Eures-portalen (پورتال ایروس) (ec.europa.eu)