تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa)

برای دریافت پول در زمانی که بیکار هستید، می توانید برای تعویض پولی نزد a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تان تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد مقررات که اعتبار دارد و همچنان چگونگی تقاضا پول، بخوانید.

film

بیمۀ بیکاری چیست؟ صرفاَ به زبان سویدنی

این فلم در مورد بیمۀ بیکاری و شرایط بدست آوردن تعویض پولی از a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری ( توضیح می دهد.

چگونه می توانم تقاضا برای تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)را انجام بدهم؟

  • در نخستین روزی که بیکار شدن تان نزد ما ثبت نام نمایید.
  • با صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. ساده ترین شکل انجام دادن این کار از طریق داخل شدن به ویب سایت a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) تان می باشد.

اگر عضو یک (صندوق بیمۀ بیکاری) نیستید می توانید در پیوند با بیکار شدن تان، برای عضویت و دریافت grundersättning (تعویض پولی اساسی) تقاضا کنید. اگر نمی خواهید در یک(صندوق بیمۀ بیکاری)عضو شوید می توانید برای دریافت grundersättning (تقویض پولی اساسی) نزد Alfa-kassan(صندوق بیمۀ الفا) تقاضا کنید.

a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان را بیابید

برای دریافت تعویض پولی ازa-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) به چه چیزی نیاز است؟

برای این که بتوانید از یک (صندوق بیمۀ بیکاری) تعویض پولی دریافت کنید باید نزد ما ثبت نام باشید. برای پذیرش بلافاصلۀ یک شغل باید آماده باشید. این از جمله بدان معنی است که شما مرخصی استعلاجی نداشته باشید،در سویدن زندگی نمایید و مراقبت احتمالی از کودک تان باید تنظیم شده باشد.

برای این که مستحق تعویض پولی گردید باید در گذشته نیز کار کرده باشید. شما نیاز دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل نمایید:

  • حداقل 6 ماه و کم از کم 60 ساعت در هر ماۀ تقویمی را در جریان سال اخیر کار کرده باشید.
  • شما باید حداقل 420 ساعت را در جریان 6 ماۀ مرتبط کار نموده باشید. از آن جمله باید حداقل 40 ساعت را در هر یک از این 6 ماه،در جریان سال اخیر کار کرده باشید.

در صورتیکه صندوق بیمهٔ بیکاری (آکاسا) شما را مطلع ساخته باشد که شما واجد شرایط این حقوق نیستید، شما میتوانید با کمون به تماس شده به درخواست مساعدت مالی اقدام کنید.

چه مقدار پول بدست میآورم؟

شما میتوانید یا تعویض پولی که بر اساس درآمد قبلی تان بنا شده است را بدست بیآورید و یا هم به اصطلاح “تعویض پولی ابتدایی” را حاصل نمایید. مقدار پولی را که بدست میآورید بستگی به مدت عضویت تان در صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) دارد.

تعویض پولی بر اساس درآمد تان

اگر شما حداقل برای مدت یک سال عضو صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) بوده باشید میتوانید تا 80 فیصد معاش قبلی تان و حداکثر 26400 کرون در ماه،البته قبل از وضع مالیات،را بدست بیآورید. هر برجی که از برج مارس تا دسامبر سال ۲۰۲۰ عضو یک انجمن تعاونی بیکاران بوده اید، چهار برج حساب می شود. این بدان معنی است که شما ممکن است پس از یک دوره کوتاهتری ازعضویت مستحق معاش بیکاری برمبنای درآمد خود باشید.

تعویض پولی اساسی Grundersättning

تعویض پولی اساسی تا 11220 کرون در ماه،قبل از وضع مالیات بوده و بستگی دارد به مدت زمانی که کار کرده اید. در صورتی که عضو صندوق بیمۀ بیکاری نباشید یا در صورتی برای مدت کمتر از یک سال عضو آن بوده باشید، میتوانید آن را تقاضا کنید. شما همچنان باید 20 ساله شده باشید.

این صندوق بیمۀ همگانی شماست که در مورد تعویض پولی تصمیم میگیرد و مقدار تعویض پولی را که مستحق میگردید، محاسبه میکند.

برای این که بتوانید تعویض پولی تان را حفظ کنید به چه چیزی نیاز دارید؟

در زمان که از a-kassan(صندوق بیمۀ بیکاری) پول بدست می آورید مهم است تا فعال بوده و هر ماه چندین شغل را تقاضا نمایید. این می تواند مشاغل باشد که اعلان داده شده است و یا هم مشاغل که ادارۀ کاریابی از شما درخواست نموده تا آنها را تقاضا کنید (شما را راهنمایی نموده است) و یا هم در مورد آنها به شما معلومات داده است. شما همچنان می توانید از علاقمندی خود (نسبت به شغل) به کارفرما اطلاع بدهید و یا هم cv خود را به او تحویل بدهید. به خاطر داشته باشید که ممکن است شما نیاز به گسترش جستجو خود داشته باشید، چه از نگاه حرفه و مسلک و چه از نگاۀ محل جستجو کار در کشور.

شما باید فعالیت های را انجام بدهید که ما روی آن با هم به توافق نموده ایم و همچنان در آن جلسات که ما برای تان وقت می گیریم، حاضر شوید. اگر نمی توانید در این جلسات حاضر شوید به ما اطلاع بدهید. شما همچنان باید از فعالیت های تان به شکل ماهوار گزارش بدهید. به این معنی که شما باید در مورد کار های را که تقاضا نموده اید و فعالیت های دیگری را که برای دستیابی به یک کار انجام داده اید، گزارش بدهید. گزارش فعالیت های تان را باید در زودترین فرصت به تاریخ 1 و در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام هر ماه تحویل بدهید.

اگر می خواهید در زمان که کار جستجو می کنید به یک کورس هم بروید و یا درس بخوانید باید با a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) خود تماس بگیرید. آنها تصمیم می گیرند که آیا می توانید این کار را انجام بدهید و همزمان با آن از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) نیز پول بدست بیآروید.

گزارش دهی فعالیت ها

صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) در داخل اروپا

آیا به کار کردن در یک کشور دیگر اروپایی می اندیشید؟ و یا آیا این را انجام داده اید؟ در ساحۀ EU/EES )اتحادیۀ اروپا/منطقۀ همکاری اقتصادی اروپا( و کشور سویس قوانینی وجود دارد که هرگاه شما خواسته باشید در میان این کشور ها نقل مکان کنید، مصونیت اجتماعی تان را از دست ندهید.

تعویض پولی برای جستجو کار را در اروپا با خود داشته باشید

اگر شما در سویدن مستحق دریافت پول از صندوق بیمۀ بیکاری میشوید، میتوانید برای دریافت پول در یک کشور دیگر EU/EES و یا هم کشور سویس که شما در آنجا کار جستجو می نمایید،تقاضا کنید.

شما باید به صورت کامل بیکار بوده و حداقل در جریان چهار هفته بعد از بیکار شدن تان، نزد ما ثبت نام بوده باشید.

به خاطر داشته باشید قبل از آن که سفر کنید باید تقاضا نمایید. نزد IAF یا ادارۀ بازرسی برای بیمۀ بیکاری تقاضا می نمایید.

تقاضا برای تصدیق در ویب سایت IAF

در صورت داشتن سوال با صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) خود تماس بگیرید

اگر در مورد تعویض پولی خود،عضویت تان یا هم در کدام مورد دیگر سوال دارید با صندوق بیمۀ بیکاری تماس بگیرید. در ویب سایت Sveriges a-kassor میتوانید اطلاعات تماس با همۀ این ادارات را بدست بیآورید.

صندوق های بیمۀ بیکاری سویدن Sveriges a-kassor

در ویب سایت Hej a-kassa میتوانید معلومات بیشتر را در مورد صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)بدست بیآورید. در اینجا همچنان میتوانید در زمان انتخاب a-kassa نیز راهنمایی حاصل نمایید.

Hej a-kassa

هشدار یا محروم شدن از تعویض پولی

هرگاه شما به طور مثال فعالانه کار جستجو نکنید و یا هم از گزارش دهی فعالیت های تان اجتناب ورزید، در آن صورت ممکن است یک هشدار را دیافت نمایید و یا هم برای یک یا چند روز از دریافت تعویض پولی تان محروم شوید این صندوق بیمۀ بیکاری(a-kassa)تان است که موضوع را بررسی نموده و در مورد آن تصمیم میگیرد.

هشدار یا محروم شدن از تعویض پولی

بررسی کار های تقاضا شده

ما بعضاَ کنترول می کنیم تا بررسی نماییم کارهای که شما در گزارش فعالیت های تان ارائه نموده اید، را تقاضا نموده باشید.

در صورتی که نیاز داشته باشید اثبات نمایید کار ها را تقاضا کرده اید

در اینجا بیشتر بخوانید

ثبت نام نمایید