تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa)

صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) پولی است که شما در زمانی بیکاری میتوانید آن را بدست بیآورید. در اینجا میتوانید در مورد مقرراتی که اعتبار دارد و همچنان چگونگی تقاضا نمودن پول، بخوانید.

Stäng

A-kassa صندوق بیمۀ بیکاری چیست؟

این فلم در مورد A-kassa صندوق بیمۀ بیکاری و چگونگی کارکرد آن معلومات میدهد. به زبان سویدنی.

چگونه تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) را تقاضا میکنم؟

  • در نخستین روزی که بیکار شدن تان نزد ما ثبت نام نمایید.
  • با صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) خود تماس گرفته و برای تعویض پولی تقاضا نمایید. ساده ترین شکل انجام دادن این کار از طریق داخل شدن به ویب سایت صندوق بیمۀ بیکاری تان a-kassa میباشد.

اگر شما عضو کدام صندوق بیمۀ بیکاری نمی باشید باز هم امکان بدست آوردن برخی از تعویض های پولی را دارا میباشید. شما میتوانید یا

  • در ارتباط به این که کار تان را از دست داده اید تقاضا عضویت نمایید

و یا هم

  • برای تعویض پولی نزد Alfakassan تقاضا کنید.

صندوق الفا Alfakassan

برای دریافت پول از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) چه تقاضا میگردد؟

برای این که بتوانید a-kassa دریافت کنید باید نزد ما ثبت نام باشید. شما نیاز دارید تا برای پذیرش یک شغل به صورت مستقیم،آمادگی داشته باشید. این از جمله بدان معنی است که شما مرخصی استعلاجی نداشته باشید،در سویدن زندگی نمایید و مراقبت احتمالی از کودک تان باید تنظیم شده باشد.

برای این که مستحق تعویض پولی گردید باید در گذشته نیز کار کرده باشید. شما نیاز دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل نمایید:

  • حداقل 6 ماه و کم از کم 80 ساعت در هر ماۀ تقویمی را در جریان سال اخیر کار کرده باشید.
  • شما باید حداقل 480 ساعت را در جریان 6 ماۀ مرتبط کار نموده باشید. از آن جمله باید حداقل 50 ساعت را در هر یک از این 6 ماه،در جریان سال اخیر کار کرده باشید.

چه مقدار پول بدست میآورم؟

شما میتوانید یا تعویض پولی که بر اساس درآمد قبلی تان بنا شده است را بدست بیآورید و یا هم به اصطلاح “تعویض پولی ابتدایی” را حاصل نمایید. مقدار پولی را که بدست میآورید بستگی به مدت عضویت تان در صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) دارد.

تعویض پولی بر اساس درآمد تان

اگر شما حداقل برای مدت یک سال عضو صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) بوده باشید میتوانید تا 80 فیصد معاش قبلی تان و حداکثر 20000 کرون در ماه،البته قبل از وضع مالیات،را بدست بیآورید.

تعویض پولی اساسی Grundersättning

تعویض پولی اساسی تا 8000 کرون در ماه،قبل از وضع مالیات بوده و بستگی دارد به مدت زمانی که کار کرده اید. در صورتی که عضو صندوق بیمۀ بیکاری نباشید یا در صورتی برای مدت کمتر از یک سال عضو آن بوده باشید، میتوانید آن را تقاضا کنید. شما همچنان باید 20 ساله شده باشید.

این صندوق بیمۀ همگانی شماست که در مورد تعویض پولی تصمیم میگیرد و مقدار تعویض پولی را که مستحق میگردید، محاسبه میکند.

برای این که بتوانید(a-kassa) تان را حفظ کنید، چه تقاضا میگردد؟

زمانی که از صندوق بیمۀ بیکاری پول بدست میآورید مهم است تا فعال بوده و جویای کار باشید. به خاطر داشته باشید که شما باید برای وسعت بخشیدن جستجوی کار،هم از نگاۀ شغل و حرفه و هم محل موجودیت آن در کشور، آمادگی داشته باشید.

شما نیاز دارید تا در آن فعالیت های که ما در مورد آنها با هم به توافق میرسیم سهم بگیرید و همچنان در جلساتی که ما تعین میکنیم حاضر شوید. در صورتی که نمی توانید در جلسات حاضر شوید به ما اطلاع بدهید. شما همچنان ضرورت دارید تا هر ماه از فعالیت های تان گزارش بدهید. شما باید گزارش فعالیت های تان را در زودترین فرصت به تاریخ اول و در آخرین فرصت به تاریخ چهاردهم هر ماه بفرستید.

از فعالیت های تان گزارش بدهید

صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) در داخل اروپا

آیا به کار کردن در یک کشور دیگر اروپایی می اندیشید؟ و یا آیا این را انجام داده اید؟ در ساحۀ EU/EES )اتحادیۀ اروپا/منطقۀ همکاری اقتصادی اروپا( و کشور سویس قوانینی وجود دارد که هرگاه شما خواسته باشید در میان این کشور ها نقل مکان کنید، مصونیت اجتماعی تان را از دست ندهید.

تعویض پولی برای جستجو کار را در اروپا با خود داشته باشید

اگر شما در سویدن مستحق دریافت پول از صندوق بیمۀ بیکاری میشوید، میتوانید برای دریافت پول در یک کشور دیگر EU/EES و یا هم کشور سویس که شما در آنجا کار جستجو می نمایید،تقاضا کنید.

شما باید به صورت کامل بیکار بوده و حداقل در جریان چهار هفته بعد از بیکار شدن تان، نزد ما ثبت نام بوده باشید.

به خاطر داشته باشید قبل از آن که سفر کنید باید تقاضا نمایید. نزد IAF یا ادارۀ بازرسی برای بیمۀ بیکاری تقاضا می نمایید.

تقاضا برای تصدیق در ویب سایت IAF

در صورت داشتن سوال با صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) خود تماس بگیرید

اگر در مورد تعویض پولی خود،عضویت تان یا هم در کدام مورد دیگر سوال دارید با صندوق بیمۀ بیکاری تماس بگیرید. در ویب سایت Sveriges a-kassor میتوانید اطلاعات تماس با همۀ این ادارات را بدست بیآورید.

صندوق های بیمۀ بیکاری سویدن Sveriges a-kassor

در ویب سایت Hej a-kassa میتوانید معلومات بیشتر را در مورد صندوق بیمۀ بیکاری a-kassa بدست بیآورید. در اینجا همچنان میتوانید در زمان انتخاب نمودن a-kassa راهنمایی حاصل نمایید.

Hej a-kassa

هشدار و یا از دست دادن تعویض پولی

به طور مثال هرگاه شما به شکل فعالانه کار جستجو نکنید یا از گزارشدهی فعالیت های تان ابا ورزید،ممکن یک هشدار را بدست بیآورید و یا هم تعویض پولی خود را برای یک و یا چند روز از دست بدهید. این صندوق بیمۀ بیکاری) a-kassa (تان است که موضوع را بررسی نموده و در مورد تصمیم میگیرد.

هشدار و یا از دست دادن تعویض پولی

در اینجا بیشتر بخوانید

ثبت نام نمایید