تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa)

ممکن است تا زمانی که بیکار هستید و پروسه درخواست کار را پیش می برید، مستحق دریافت حق بیکاری از بیمه بیکاری باشید. شما می توانید از صندوق بیمه بیکاری تان این حق بیکاری را درخواست کنید. در این نوشته به شما معلومات داده شده است که چطور درخواست بدهید، درخواست تان چی وقت قبول می شود و چقدر پول به شما داده می شود.

بیمۀ بیکاری چیست؟ صرفاَ به زبان سویدنی

فلم
/

3 دقیقه 18 ثانیه

در فلم توضیح داده می شود که بیمه بیکاری چیست و برای دریافت پول بیمه بیکاری باید چه شرایطی داشته باشید.

چطور برای دریافت پول از صندوق بیمه بیکاری درخواست بدهم؟

  1. همان روزی که بیکار می شوید در اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن راجستر کنید و بگویید که می خواهید برای دریافت حق بیکاری از صندوق بیمه بیکاری درخواست بدهید.
  2. وارد حساب تان در ویبسایت صندوق بیمه بیکاری شوید و برای بیمه بیکاری درخواست بدهید. در آنجا می بینید که کدام معلومات را باید ارائه کنید و بر اساس آن معلومات فیصله می شود که آیا شما مستحق دریافت حق بیکاری هستید یا نی.

اگر عضویت یکی از صندوق های بیمه بیکاری را ندارید، می توانید با این دلیل که دوره بیکاری تان رو به آغاز است، درخواست عضویت بدهید. برای این کار به وبسایت صندوق بیمه بیکاری موردنظرتان مراجعه کنید. اگر نمی خواهید که عضو یک صندوق بیکاری شوید، می توانید برای دریافت حق بیکاری به صندوق الفا درخواست بدهید.

خود را راجستر کنید

صندوق بیمه بیکاری تان را پیدا کنید (sverigesakassor.se)

برای دریافت حق بیکاری از صندوق بیمه بیکاری کدام شرایط را باید داشته باشید؟

برای دریافت حق بیکاری از صندوق بیمه بیکاری، باید در اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن منحیث یک شخص بیکار راجستر شده باشید. شما باید توانایی و قصد استخدام شدن فوری را داشته باشید. هیچ مانعی برای درخواست دادن کار برای تان نباید وجود داشته باشد. اگر صاحب طفل هستید، باید برای مراقبت از طفل تان ترتیبات گرفته باشید. در شرایط عادی، باید در سویدن باشید و درجه تحصیلی هم داشته باشید. اگر در موقعیت خاصی هستید، با صندوق بیمه بیکاری تان تماس بگیرید و درباره اینکه در موقعیت خاص تان کدام شرایط را باید داشته باشید، معلومات بخواهید.

همچنین برای آنکه مستحق دریافت حق بیکاری باشید، باید قبلاً صاحب وظیفه بوده باشید. شما باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشید:

  • بر اساس جنتری، در سال گذشته حداقل 6 ماه و در هر ماه حداقل 60 ساعت کار کرده باشید.
  • بر اساس جنتری، در سال گذشته، حداقل 420 ساعت در 6 ماه پی در پی کار کرده باشید، بطوریکه در هر ماه حداقل 40 ساعت کار کرده باشید.

یک تصدیق را از صاحبکار خود درخواست کنید که نشان می دهد چقدر کار کردید. به صندوق بیکاری (a-kassa) خود داخل شوید و از سرویس الکترونیکی درخواست تصدیق صاحبکار (Begär arbetsgivarintyg) استفاده کنید یا صاحبکار را بخواهید که از arbetsgivarintyg.nu استفاده نماید.

اگر در جریان کارتان مواردی مثل رخصتی ولادت، رخصتی مریضی یا تحصیل تمام وقت داشته اید، می توانید مدت مجموعی کارتان را از وقتی که دوباره به کار برگشته اید، شروع کنید.

اگر صندوق بیمه بیکاری تان به شما گفته است که مستحق دریافت بیکاری نیستید، می توانید با ریاست ناحیه شهری تان تماس بگیرید و برای کمک مالی درخواست بدهید.

چقدر پول دریافت می کنم؟

مقدار پولی که دریافت می کنید به مدتی که کار کرده اید، سطح عاید قبلی تان و مدت عضویت تان در صندوق بیکاری بستگی دارد. این صندوق بیمه بیکاری شماست که تصمیم می گیرد که آیا مستحق بیمه بیکاری هستید یا نی، و مبلغ استحقاق شما را هم تعیین می کند.

حق بیکاری بر اساس مقدار عایدتان

اگر به مدت حداقل یک سال عضو صندوق بیکاری بوده باشید، می توانید تا 80 فیصد مبلغ معاش قبلی تان را دریافت کنید. شما می توانید تا 26400 کرون در ماه حق بیکاری دریافت کنید. البته فیصدی مالیات از این مبلغ وضع نشده است.

حق بیکاری اساسی

اگر عضو صندوق بیکاری نیستید و یا سابقه عضویت تان کمتر از یک سال بوده است، می توانید حق بیکاری اساسی دریافت کنید. شما نظر به اینکه قبلاً معاش تان چقدر بوده است، می توانید تا مبلغ 11220 کرون در ماه، بدون وضع مالیات، حق بیکاری دریافت کنید. همچنین، سن شما باید حداقل 20 سال باشد.

من تا چه مدت می توانم حق بیکاری دریافت کنم؟

شما تا 300 روز می توانید حق بیکاری دریافت کنید. حق بیکاری شما برای حداکثر پنج روز در هفته محاسبه می شود. اگر طفل زیر سن 18 سال داشته باشید، این مدت به شکل اتومات 150 روز دیگر تمدید می شود. اگر بعد از 300 روز دریافت حق بیکاری صاحب وظیفه نشوید، ممکن است به شما پیشنهاد شود که در برنامه تضمین کار و انکشاف اشتراک کنید.

برنامه تضمین کار و انکشاف

وقتی پول حق بیکاری دریافت می کنم، باید چه کار انجام بدهم؟

برای اینکه خطر بدون غرامت بودن را نداشته باشید، باید پلان گذاری هایی که با ما انجام می دهید را تعقیب کنید، فعال باشید و برای حداقل 6 وظیفه مناسب در ماه درخواست دهید (مگر اینکه تعداد متفاوتی در پلان اقدام شما وجود داشته باشد). شما باید در جلسات پلان گذاری شده و سایر فعالیت های مورد توافق ما اشتراک کنید. اگر جلوی شما گرفته شد، باید به ما اطلاع دهید.

اگر یک وظیفه مناسب به شما پیشنهاد شد و یا برنامه های دیگر به شما پیشنهاد حمایت دادند، باید آنها را قبول کنید. شما همچنین باید در تاریخ 1 الی 14 هر ماه، یک گزارش از فعالیت های خود به ما ارائه کنید.

اگر می خواهید که در مدتی که برای کار درخواست می دهید و حق بیمه بیکاری از طرف صندوق بیمه بیکاری دریافت می کنید، در یک کورس اشتراک کنید و یا تحصیلات تان را ادامه بدهید، باید پیش از این کار، موضوع را با صندوق بیمه بیکاری تان مطرح کنید. آنها در این مورد تصمیم می گیرند که آیا می توانید این کار را بکنید و در عین حال از حق بیکاری هم برخوردار باشید، یا نی.

به خاطر بسپارید که چه مکلفیت هایی دارید و اگر برای جستجوی کار تلاش نکنید، و یا مدت بیکاری تان را تمدید کنید و یا قصداً خود را بیکار کنید، اینها چه تأثیری بر حق بیکاری تان می تواند داشته باشد.

در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری، حق بیکاری دریافت می کنید، باید شرایط ذیل را مراعات کنید

گزارش فعالیت

اگر چیزی تغییر کرد یا کدام سوال دارید با صندوق بیکاری اکاسا (a-kassa) خود تماس بگیرید

دقت داشته باشید که معلومات صحیح را در اختیار صندوق بیمه بیکاری خود قرار دهید تا غرامت درست دریافت کنید. همچنین به یاد داشته باشید که در صورت تغییری که می تواند بر غرامت شما تأثیر بگذارد، به تأمین اجتماعی خود اطلاع دهید. اگر غرامتی دریافت کرده اید که حق دریافت آن را ندارید، ممکن است مجبور شوید آن را پس بدهید.

اگر در مورد شیوه پر کردن گزارش زمان یا تغییرات مهم برای اطلاع رسانی سوال دارید، باید با صندوق بیمه بیکاری خود تماس بگیرید. همچنان اگر در مورد پرداخت های خود، عضویت یا هر چیز دیگری مربوط به غرامت خود کدام سوال دارید، با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید.

در ویب سایت اکاسور سویدن (Sveriges a-kassor) معلومات تماس همه اکاسور را خواهید یافت.

Sveriges a-kassor (sverigesakassor.se)

حق بیکاری را بیاورید و برای یک وظیفه در اروپا درخواست بدهید

اگر مستحق دریافت حق بیکاری از صندوق بیمه بیکاری در سویدن هستید، می توانید که حق بیکاری تان را بیاورید و برای یک وظیفه در یک کشور دیگر EU / EEA (اتحادیه اروپا / حوزه1 اقتصادی اروپا) مثل سوئيس، بریتانیا یا آیرلند شمالی درخواست بدهید.

شما باید کاملاً بیکار باشید و بعد از بیکار شدن تان، حداقل چهارهفته عضو اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن بوده باشید.

به یاد داشته باشید که قبل از رفتن به این کشورها درخواست بدهید. درخواست تان را باید به اداره تفتیش بیمه بیکاری سویدن، IAF، ارائه کنید.

درخواست نامه تصدیق درخواست کار در اروپا - وبسایت IAF (iaf.se)