Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta

Si aad lacag u hesho markaad bilaa shaqo tahay waxaad gunno lacag ka codsan kartaa qasnadda shaqo la’aanta. Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca shuruudaha ansaxa ah iyo sida aad u codsanayso lacagta gunnada.

Stäng

Muxuu yahay caymiska shaqo la’aanta?

Filimkan wuxuu sharaxayaa waxa caymiska shaqo la’aanta yahay iyo shuruudaha si gunno lacag ah looga helo qasnadda shaqo la’aanta. Ku baxaysa Iswiidhish.

Sidee ayaan u codsanayaa gunnada Khasnadaha caymiska shaqolaaweyaasha?

  • Iska diiwaan-geli xagayaga maalinta ugu horeysa ee aad tahay bilaa shaqo.
  • La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta oo codso magdhabkan. Sida ugu sahlan waxaa weeyaan adigoo guda-gala barta internetka ee Khasnadaha caymiska shaqolaaweyaasha.

Haddii aad xubin ka ahayn mid kamid Khasnadaha caymiska shaqolaaweyaasha, waxaad markii shaqolaawe aad noqoto codsan kartaa, inaad xubin ka noqoto mid kuwaas kamid ah, iyo in gunnada aasaasiga ah lagu siiyo. Haddii aadan doonayn inaad Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha xubin ka noqoto, waxaad gunnada aasaasiga ah ka dalban kartaa Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [Alfa-kassan].

Hel qasnadaada shaqo la’aanta

Maxaa shuruud u ah in gunno lacag ah laga helo qasnadda shaqo la’aanta?

Si gunno lacag ah looga helo qasnadda shaqo la’aanta waa inaad naga diiwaan gashantahay. Waxaad u baahantahay inaad diyaar u ahaato inaad awoodo inaad qaadato shaqo si toos ah. Tani waxay tahay inaanad ahayn qof ku qoran xanuun, inaad joogto Iswiidhan iyo inaad diyaarsatay wixi xanaano caruur ah ee aad u baahan karto.

Si loo helo xaqa magdhab waa inaad xitaa horey u soo shaqaysay. Waxaad u baahantahay inaad buuxiso mid ka mid ah shuruudahan soo socda:'

  • Inaad soo shaqaysay ugu yaraan lix bilood oo leh ugu yaraan 60 saacadood calaa bil kasta intii lagu soo jiray sanadkii ugu dambeeyay.
  • Inaad soo shaqaysay ugu yaraan 420 saacadood xilli ah 6 bilood oo isku xiga, lehna ugu yaraan 40 saacadood mid kasta oo ka mid ah 6-daas bilood intii lagu soo jiray sanadkii ugu dambeeyay.

Haddii Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha ee aad ka tirsan tahay, ku wargeliso in aadan buuxinayn shuruudaha gunnada lagu qaato, waxaad la xiriiri kartaa maaamulka degmada aad degan tahay, kaddib arji u qoro in taageero-dhaqaaleed lagu siiyo.

Lacag intee leeg ayaan anigu helayaa?

Waxaad heli kartaa laba mid ahaan, magdhab ku salaysan dakhligaagi hore ama waxa lagu magacaabo magdhabka aasaasiga ah. Nooca magdhabka aad helayso waxay ku xirantahay inta ay leegtahay wakhtiga aad ka soo mid ahayd qasnada shaqo la'aanta.

Magdhabid ku salaysan dakhligaaga

Waxaad heli kartaa ilaa iyo boqolkiiba 80 u dhiganta mushaaradaadi hore, iyo ugu badnaan 26 400 karoon calaa bil ka hor intaan canshuurta laga jarin haddii aad xubin ka tahay qasnada shaqo la'aanta ugu yaraan hal sano. Bil kasta oo aad xubin ka soo ahayd qasnad shaqo la’aan xilligii Maarsoo ilaa Diisambar 2020 waxay xisaabsantahay afar bilood. Tani micnaheedu waa in adigu aad xaq u yeelan karto gunno ku salaysan dakhligaaga ka dib wakhti kooban xubin ahaan.

Magdhabka aasaasiga ah

Magdhabka aasaasiga ahi waa ilaa iyo 11 220 karoon calaa bil ka hor intaan canshuurta laga jarin, waxay ku xirantahay inta ay leegtahay waxa aad horey u soo shaqaysay. Tani waad codsan kartaa haddii aanad xubin ka ahayn qasnad shaqo la'an ama aad xubin ka soo ahayd wakhti ka yar hal sano. Waa inaad xitaa buuxisay 20 sano.

Waa qasnadaada shaqo la'aanta kuwa go'aaminaya wixi ku saabsan magdhabida ee xisaabinaya inta uu leegyahay magdhabka aad xaqa u leedahay.

Maxay yihiin shuruudaha aan gunnada ku haysan karo?

Markii gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] aad qaadanayso waxaa muhim ah in aad hab firfircooni dhawr shaqo bil kasta arjay u qoratay. Waxay noqon karaan kuwa la xayeeysiiyay ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato(anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan. Waxaad kaloo wargelinta xiisaynta ama cv-gaaga shirkadda shaqo-bixiyeha ah. Ka feker in laga codsan karo inaad ballaarisid goobaha shaqo ka raadsashada, ha ahaadeen ku saabsan xirfadda iyo halka dalka ee aad shaqo ka raadsan karto.

Waa inaad hirgeliso dhaqdhaqaaqyada aan wadajir ugu heshiinnay, oona ka qaybgasho kulamada ballamadooda lagu qabtay. Haddii xayiraad ay jirto waa inaad na wargelisa. Waxaa kale oo lagaaga baahanyahay inaad samayso wargelinta hawlahaaga bil kastaba. Tani micnaheedu waa inaad soo bandhigayso nooca shaqooyinka aad raadisay iyo wixi kale ee aad samaysay si aad ugu dhawaato inaad hesho shaqo. Waa in Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapport] aad bil kasta soo dirta laga bilaabo markii bisha ay ku beegan tahay 1:da ilaa 14:keeda.

Haddii xilliga shaqo raadsashada aad ku talo jirto inaad koorso dhigato ama waxbarato waa inaad la xiriir Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa]. Kaddib maamulka khasnadda ayaa go'aan ka gaari doonto, haddii lagu oggol yahay arrintaas adigoo islamar qaadanayo gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ay bixiso.

Na wargeli dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapport]

Qasnada shaqo la'aanta ee gudaha Yurub

Miyaad ka fikiraysaa inaad ka shaqayso ama miyaad ka soo shaqaysay dal kale oo ku yaala Yurub? Gudaha aaga EU/EES iyo Iswiisarlaan waxaa jira sharciyo loogu talogalay in aanad waayin amaanka bulsho haddii aad u kala dhaq-dhaqaaqdo inta u dhaxaysa dalal kala duwan.

Sii qaado magdhabida si aad shaqo uga raadsato gudaha Yurub

Haddii aad xaq u leedahay magdhabid laga helo qasnada shaqo la'aanta ee gudaha Iswiidhan waxaad codsan kartaa inaad sii qaadato magdhabidaada si aad shaqo uga raadsato dal kale oo ka mid ah EU/EES ama Iswiisarlaand.

Waa inaad si buuxda u ahayd bilaa shaqo oo aad naga diiwaan gashanayd ugu yaraan afar toddobaad ka dib markaad noqotay bilaa shaqo.

Ka fikir inaad codsato ka hor intaanad safrin. Waxaad ka codsanaysaa Kormeerida caymiska shaqo la'aanta, IAF.

Ka codso shahaadada dhanka bogga intarnatka ee IAF

La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta haddii aad hayso wax su'aalo ah

Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan magdhabkaaga, xubinimadaada ama wax kale, la xiriir qasnadaada shaqo la'aantaada. Dhanka bogaga intarnatka ee qasnadaha shaqo la'aanta ee Iswiidhan waxaad ka helaysaa macluumaadka xiriirka ee dhamaan qasnadaha shaqo la'aanta.

Qasnadaha shaqo la'aanta ee Iswiidhan

Dhanka bogga intarnatka ee Hej a-kassa waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qasnadda lacag la'aanta. Halkan waxaad xitaa ka helaysaa talo-bixinta marka aad dooranayso qasnadda shaqo la'aanta.

Hej a-kassa

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta

Haddii tusaale ahaan aanad si fir-fircoon u raadin shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaa lagu siin karaa digniin ama lagaa joojin karaa gunnadaada lacagta hal ama dhowr maalmood. Waa qasnadaada shaqo la'aanta kuwa baaraya ee go'aan ka gaaraya wixi ku saabsan arintan.

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta

Haddii aad u baahato inaad soo bandhigto shaqooyinka aad raadisay

Markarka qaarkood waxaanu samaynaa kantaroolo si loo baaro inaad raadisay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay wargelinta hawlahaaga.

Haddii aad u baahantahay inaad caddayso shaqooyinka aad raadisay

Akhri dheeraad

Is diiwaan-geli