غرامت از صندوق بیکاری

وقتی بیکار شوید می توانید از صندوق بیکاری پول بگیرید. در اینجا نی توانید در مورد شرایط جاری و چگونگی درخواست غرامت مطالبی بخوانید.

Stäng

صندوق بیکاری چیست؟

این فیلم صندوق بیکاری و چگونگی کارکرد آنرا به زبان سوئدی شرح می دهد.

چگونه از صندوق بیکاری غرامت درخواست کنم؟

  • اولین روزی که بیکار می شوید نزد ما نامنویسی کنید.
  • با صندوق بیکاری خود تماس گرفته و درخواست غرامت کنید. آسانترین راه وارد شدن به وبسایت صندوق بیکاری تان است.

اگر در هیچیک از صندوق های بیکاری عضو نیستید باز هم از امکان دریافت مبلغی غرامت برخوردار هستید. شما می توانید یا

  • هنگام بیکار شدن درخواست عضویت بدهید

یا

  • از صندوق آلفا درخواست غرامت کنید.

Alfakassan صندوق آلفا

دریافت پول از صندوق بیکاری چه شرایطی دارد؟

برای دریافت غرامت بیکاری بایستی نزد ما نامنویسی شده باشید. بایستی آمادگی داشته باشید بلافاصله یک کار را بپذیرید. مفهوم این امر از جمله آنست که شما مرخصی استعلاجی ندارید، در سوئد بسر می برید و از کودکیاری احتمالی برخوردار هستید.

برای برخورداری از حق دریافت غرامت بایستی همچنین قبلاً نیز کار کرده باشید. لازم است واجد یکی از شرایط زیر باشید:

  • شما در سال اخیر حداقل 6 ماه با حداقل 80 ساعت در هر ماه تقویمی کار کرده اید.
  • شما در سال اخیر 6 ماه متوالی حداقل 480 ساعت، بصورت حداقل 50 ساعت در هریک از آن 6 ماه کار کرده اید.

چه مبلغ پول دریافت می کنم؟

شما یا غرامت بر مبنای درآمد قبلی خود، یا به اصطلاح یک غرامت پایه دریافت می کنید. مبلغ غرامت دریافتی شما به مدتی که عضو صندوق بیکاری بوده اید بستگی دارد.

غرامت بر مبنای درآمد شما

اگر حداقل یک سال در یک صندوق بیکاری عضو بوده باشید می توانید تا 80 درصد حقوق قبلی خود، و حداکثر 20000 کرون در ماه قبل از کسر مالیات دریافت کنید.

غرامت پایه

غرامت پایه بالغ بر 8000 کرون قبل از کسر مالیات است و به میزانی که قبلاً کار کرده اید بستگی دارد. اگر عضو یک صندوق بیکاری نبوده اید یا به مدت کمتر از یک سال عضو بوده اید می توانید غرامت پایه را درخواست کنید. همچنین بایستی به سن 20 سالگی تمام نیز رسیده باشید.

صندوق بیکاری در مورد دریافت غرامت و مقداری که شما استحقاق دریافت آنرا دارید تصمیم گیری می کند.

برای حفظ غرامت بیکاری چه شرایط لازمی وجود دارد؟

وقتی غرامت بیکاری دریافت می کنید مهم است که فعالانه در جستجوی کار باشید. بخاطر داشته باشید که بایستی آمادگی گسترش جستجوی کار، هم از لحاظ نوع شغل و هم از لحاظ جائی که کار در کشور وجود دارد را داشته باشید.

شما لازم است در فعالیت هایی که باهم توافق کرده ایم شرکت کرده و در جلسات ملاقاتی که رزرو می کنیم شرکت کنید. اگر مانعی برای حضور برایتان پیش بیاید بایستی به ما اطلاع دهید. همچنین لازم است هر ماه فعالیت های خود را گزارش دهید. شما بایستی گزارش فعالیت‌ها را از اول هر ماه تا چهاردهم هر ماه تحویل دهید.

گزارش دادن فعالیت های خود

صندوق بیکاری در اروپا

آیا قصد دارید در یک کشور اروپائی دیگر کار کنید یا در یک کشور دیگر اروپائی کار کرده اید؟ در منطقه اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا و سوئیس قوانینی وجود دارد که اگر شما بین کشورهای مختلف نقل مکان می کنید، رفاه اجتماعی خود را از دست نمی دهید.

غرامت بیکاری را برای جستجوی کار در اروپا بهمراه داشته باشید

اگر شما در سوئد از حق دریافت غرامت از صندوق بیکاری برخوردار باشید می توانید درخواست کنید که غرامت خود را برای جستجوی کار در اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس بهمراه خود داشته باشید.

شما بایستی بطور کامل بیکار بوده و پس از بیکار شدن به مدت حداقل چهار هفته نزد ما نامنویسی بوده باشید.

بخاطر داشته باشید که قبل از سفر درخواست کنید. از اداره بازرسی بیمه بیکاری IAF درخواست کنید.

فُرم درخواست گواهی در وبسایت IAF

اگر سوالی دارید با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید

اگر در مورد غرامت خود، عضویت تان یا مورد دیگری سوال دارید با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید. در وبسایت صندوق های بیکاری سوئد مشخصات تماس با همه صندوق های بیکاری وجود دارد.

صندوق های بیکاری سوئد Sveriges a-kassor

در وبسایت Hej a-kassa اطلاعات بیشتری در مورد صندوق بیکاری وجود دارد. در اینجا برای انتخاب صندوق بیکاری نیز راهنمائی دریافت می کنید.

Hej a-kassa

اخطار یا از دست دادن پول از صندوق بیکاری

اگر بطور مثال فعالانه در جستجوی کار نباشید یا از گزارش دادن فعالیت های خود امتناع کنید ممکن است یک اخطار بگیرید. صندوق بیکاری شما تحقیق کرده و در این مورد تصمیم گیری می کند.

اخطار یا از دست دادن پول از صندوق بیکاری

مطالب بیشتری بخوانید

نامنویسی کنید