غرامت از صندوق بیکاری

شما میتوانید در دوران بیکاری برای دریافت غرامت نزد آکاسای خود درخواست کنید. در اینجا می توانید در مورد شرایط جاری و چگونگی درخواست غرامت مطالبی بخوانید.

film

بیمۀ بیکاری چیست؟ فقط به زبان سوئدی

این فیلم به شما نشان می دهد که بیمۀ بیکاری چیست و چه شرایطی برای دریافت غرامت از آکاسا وجود دارد.

چگونه از صندوق بیمۀ بیکاری یا آکاسا غرامت درخواست کنم؟

  • اولین روزی که بیکار می شوید نزد ما نامنویسی کنید.
  • با صندوق بیکاری خود تماس گرفته و درخواست غرامت کنید. آسانترین راه برای ارائۀ درخواست وارد شدن به وبسایت صندوق بیکاری تان است.

در صورتی که عضو بیمۀ بیکاری یا آکاسا نیستید، میتوانید در هنگام بیکار شدن عضو شوید و همزمان تقاضای حداقل غرامت کنید. اگر نمیخواهید در یکی از شرکت های آکاسا عضو شوید میتوانید برای دریافت حداقل غرامت به آلفا کاسا درخواست بدهید.

صندوق بیکاری یا آکاسای خود را پیدا کنید

چه شروطی برای گرفتن غرامت از آکاسا وجود دارد؟

برای دریات غرامت از آکاسا شما باید نزد ما ثبت شده باشید. بایستی آمادگی داشته باشید بلافاصله یک کار را بپذیرید. مفهوم این امر از جمله آنست که شما مرخصی استعلاجی ندارید، در سوئد بسر می برید و احتمالاً از کودکیاری برخوردار هستید.

برای برخورداری از حق دریافت غرامت بایستی همچنین قبلاً نیز کار کرده باشید. لازم است واجد یکی از شرایط زیر باشید:

  • شما در سال اخیر حداقل 6 ماه با حداقل 60 ساعت در هر ماه تقویمی کار کرده اید.
  • شما در سال اخیر 6 ماه متوالی حداقل 420 ساعت، بصورت حداقل 40 ساعت در هریک از آن 6 ماه کار کرده اید.

اگر از سوی صندوق بیکاری a-kassa خود مطلع شده باشید که واجد شرایط دریافت غرامت بیکاری نیستید می توانید برای درخواست حمایت مالی با کمون خود تماس بگیرید.

چه مبلغ پول دریافت می کنم؟

شما یا غرامت بر مبنای درآمد قبلی خود، یا به اصطلاح یک غرامت پایه دریافت می کنید. مبلغ غرامت دریافتی شما به مدتی که عضو صندوق بیکاری بوده اید بستگی دارد.

غرامت بر مبنای درآمد شما

اگر حداقل یک سال در یک صندوق بیکاری عضو بوده باشید می توانید تا 80 درصد حقوق قبلی خود، و حداکثر 26400 کرون در ماه قبل از کسر مالیات دریافت کنید. هر ماهی که درمدت زمان ماه مارس تا دسامبر سال ۲۰۲۰ عضو یک صندوق بیکاری بوده اید، چهار ماه حساب می شود. این بدان معنی است که شما ممکن است پس از یک دوره کوتاهتری ازعضویت مستحق حقوق بیکاری بر مبنای درآمد خود باشید.

غرامت پایه

غرامت پایه بالغ بر 11220 کرون قبل از کسر مالیات است و به میزانی که قبلاً کار کرده اید بستگی دارد. اگر عضو یک صندوق بیکاری نبوده اید یا به مدت کمتر از یک سال عضو بوده اید می توانید غرامت پایه را درخواست کنید. همچنین بایستی به سن 20 سالگی تمام نیز رسیده باشید.

صندوق بیکاری در مورد دریافت غرامت و مقداری که شما استحقاق دریافت آنرا دارید تصمیم گیری می کند.

برای حفظ حق دریافت غرامت چه شروطی وجود دارد؟

وقتی که از صندوق بیمه بیکاری غرامت میگیرید مهم است که فعال باشید و چندین کار را در ماه جستجو کرده باشید. این کارها می تواند کارهای آگهی شده باشد و یا کارهایی باشد که اداره کاریابی از شما خواسته که آن را درخواست کنید (anvisat) یا کاری باشد که بشما در باره آن آگاهی داده است. شما همچنین می توانید رزومه خود و یا درخواست علاقمندی خود را به کارفرما بدهید. در نظر داشته باشید که شاید لازم باشد شما جستجوی کار خود را چه از نظر زمان و چه از نظر مکان آن برای مثال در مناطق دیگر کشور وسعت دهید.

ضروری است که شما آن فعالیت هایی را که با هم توافق کرده ایم اجرا کنید و در جلسه هایی که برای آن وقت ذخیره کرده ایم شرکت کنید. اگر مانعی برای حضور برایتان پیش بیاید بایستی به ما اطلاع دهید. همچنین لازم است هر ماه فعالیت های خود را گزارش دهید. این بدین معنی است که شما باید مشاغلی را که درخواست داده اید و فعالیت های دیگری را که در راستای کاریابی انجام داده اید به ما گزارش کنید. شما باید گزارش فعالیت های خود را بین 1 تا 14 هر ماه بفرستید.

اگر می خواهید همزمان با جستجوی کار به یک دوره آموزشی بروید و یا به تحصیل بپردازید بایستی با صندوق بیمه بیکاری خود تماس بگیرید. آنها تصمیم می گیرند که آیا شما می توانید اینکار را بکنید و همزمان از صندوق بیمه بیکاری غرامت بگیرید.

فعالیت های خود را گزارش دهید

صندوق بیکاری در اروپا

آیا قصد دارید در یک کشور اروپائی دیگر کار کنید یا در یک کشور دیگر اروپائی کار کرده اید؟ در منطقه اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا و سوئیس قوانینی وجود دارد که اگر شما بین کشورهای مختلف نقل مکان می کنید، رفاه اجتماعی خود را از دست نمی دهید.

غرامت بیکاری را برای جستجوی کار در اروپا بهمراه داشته باشید

اگر شما در سوئد از حق دریافت غرامت از صندوق بیکاری برخوردار باشید می توانید درخواست کنید که غرامت خود را برای جستجوی کار در اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس بهمراه خود داشته باشید.

شما بایستی بطور کامل بیکار بوده و پس از بیکار شدن به مدت حداقل چهار هفته نزد ما نامنویسی بوده باشید.

بخاطر داشته باشید که قبل از سفر درخواست کنید. از اداره بازرسی بیمه بیکاری IAF درخواست کنید.

فُرم درخواست گواهی در وبسایت IAF

اگر سوالی دارید با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید

اگر در مورد غرامت خود، عضویت تان یا مورد دیگری سوال دارید با صندوق بیکاری خود تماس بگیرید. در وبسایت صندوق های بیکاری سوئد مشخصات تماس با همه صندوق های بیکاری وجود دارد.

صندوق های بیکاری سوئد Sveriges a-kassor

در وب سایت سلام آکاسا میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد آکاسا بخوانید. در اینجا برای انتخاب صندوق بیکاری نیز راهنمائی دریافت می کنید.

Hej a-kassa

اخطار یا محرومیت از غرامت

در صورتی که شما به صورت فعال در جستجوی کار نباشید و یا گزارشات ماهیانۀ خود را ارائه نکنید ممکن است اخطار بگیرید و یا غرامت خود را برای یک یا چند روز از دست بدهید. شرکت بیمۀ بیکاری (آکاسا) شما بررسی های خود را انجام داده در مورد آن تصمیم میگیرد.

اخطار یا محرومیت از غرامت

کنترول کار های جستجو شده

ما بعضی اوقات بررسی می کنیم تا ببینیم آیا شما برای کار های که در گزارش فعالیت خود گزارش داده اید ، را جستجو کرده اید.

در صورتی که باید ارائۀ درخواست کاری خود را به ما نشان دهید

مطالب بیشتری بخوانید

نامنویسی کنید