نامنویسی کنید

در روز اول بیکاری، در وب سایت ما با استفاده از شناسه الکترونیکی ثبت نام کنید. برای آ-کاسا درخواست کنید و برای جلسۀ برنامه ریزی با کارکنان ادارۀ کاریابی وقت بگیرید.

ثبت نام اینطوری انجام می شود

چه زمانی باید ثبت نام کنم؟

مهم است که اولین روزی که بیکار می شوید نزد ما نامنویسی کنید. سپس صندوق بیمه بیکاری می تواند حق دریافت حقوق شما را از اولین روز بیکار ارزیابی کند.

وقتی که شما روز اول بیکاری نام خود را پیش ما ثبت نام کردید و جوینده کار فعال هستید مقام اداری دیگر یا کمون می توانند حق دریافت حقوق شما را ارزیابی کند. ببه طور مثال صندوق بیمه همگانی می تواند تصمیم بگیرد در مورد حقوق پایه و اساس بیماری شما، SGI .

همه اطلاعاتی که می توانید را تکمیل کنید. ما هر چه بیشتر بدانیم سریعتر می توانیم به شما کمک کنیم.

چگونه ثبت نام کنم؟

 • با شناسۀ الکترونیکی خود وارد شوید ( مانند شناسۀ بانکی در موبایل یا mobilt bank-id )
 • در صورتی که در وب سایت se اکانت ندارید باید در ابتدا مشخصات خود را وارد کرده اکانت جدید ایجاد کنید.
 • زمانی که اکانت خود را با شناسۀ الکترونیکی ایجاد کردید میتوانید اعلام بیکاری کنید.
 • شما باید اطلاعاتی در مورد مثلاً تحصیلات، سوابق کاری، مهارت ها و شایستگی ها و کارهایی که به دنبالش هستید بنویسید.
 • زمانی که ثبت نام می کنید باید برای جلسۀ برنامه ریزی با یکی از مسئولین ادارۀ کاریابی وقت بگیرید. آیا از حالا می دانید که در طی سه ماه آینده شروع به کار یا تحصیل خواهید کرد؟ در این صورت فقط از خدمات اینترنتی ما بهره مند می شوید و لازم نیست جلسۀ برنامه ریزی رزرو کنید یا با مسئولین ادارۀ کاریابی تماس بگیرید.

در صورتی که شناسۀ الکترونیکی ندارید

در صورتی که خودتان کامپیوتر و یا تلفن هوشمند ندارید، میتوانید با استفاده از کامپیوتر های ما در جلسات شرکت کنید.

برای گرفتن شناسه الکترونیکی به شرح زیر عمل کنید

درخواست غرامت از آکاسا

زمانی که بیکار می شوید میتوانید در مدت زمانی که به دنبال کار جدید می گردید برای دریافت غرامت از آکاسا درخواست بدهید. مقدار پولی که دریافت می کنید از جمله به مدتی که قبلاً کار کرده اید و اینکه آیا عضو یک صندوق بیکاری هستید یا نه، بستگی دارد.

با صندوق بیکاری خود تماس گرفته و درخواست غرامت کنید. آسانترین راه برای ارائۀ درخواست وارد شدن به وبسایت صندوق بیکاری تان است.

در صورتی که عضو یکی از شرکت های بیمۀ بیکاری نیستید میتوانید زمانی که بیکار می شوید برای دریافت حداقل غرامت اقادام کنید. اگر نمیخواهید در یکی از شرکت های آکاسا عضو شوید میتوانید برای دریافت حداقل غرامت به آلفا کاسا درخواست بدهید.

غرامت از صندوق بیکاری

قبل از جلسۀ برنامه ریزی خود را آماده کنید

شما باید در هنگام ثبت نام یک جلسۀ برنامه ریزی با یکی از کارکنان ادارۀ کاریابی رزرو کنید. آیا از حالا می دانید که در طی سه ماه آینده شروع به کار یا تحصیل خواهید کرد؟ در این صورت فقط از خدمات اینترنتی ما بهره مند می شوید و لازم نیست جلسۀ برنامه ریزی رزرو کنید یا با مسئولین ادارۀ کاریابی تماس بگیرید.

بهتر است که قبل از ملاقات خود را آماده کنید و برنامه ریزی خود را شروع کنید. در این صورت این جلسه بیار موثرتر خواهد بود. بطور مثال می توانید:

 • رزومه خود را مرور کرده و به روز کنید
 • فکر کنید مایل به انجام چه کارها یا شغل هایی هستید.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

در جلسۀ برنامه ریزی چه اتفاقی می افتد؟

ملاقات اول با ما جلسۀ برنامه ریزی است که حداکثر 30 دقیقه طول می کشد. در طی این جلسه شما و یکی از کارمندان ادارۀ کاریابی از جمله موارد زیر را بررسی می کنید:

 • مهارت ها و شایستگی های شما
 • مشاغلی که به دنبال آنها می گردید
 • نوع حمایت هایی که می توانید از ما دریافت کنید
 • اقداماتی که برای رسیدن به اهداف خود بایستی انجام دهید.

پرسش ها و پاسخ ها

Как мне отменить или перенести встречу с вами?

Для того, чтобы отменить или перенести встречу, вам необходимо с нами связаться.

Если вы пропустите свою встречу или забудете сообщить о том, что вы не сможете принять в ней участие в назначенное время, то это может оказать влияние на ваше пособие.

Свяжитесь с нами

Могу ли я встать на учет без электронного удостоверения личности?

Если вы не можете пользоваться нашим веб-сервисом, но состояли у нас на учете в какой-то период времени за последние два года? В этом случае вы можете позвонить к нам на коммутатор в первый безработный день, чтобы опять встать на учет в качестве лица, ищущего работа. Тогда мы уведомим вашу кассу страхования от безработицы, что вы остались без работы с тем, чтобы вы могли подать заявление на получение пособия по безработице.

Если вы не можете пользоваться нашим веб-сервисом и не состояли у нас на учете в последние два года, то тогда вам нужно подойти к нам в офис и встать на учет по поиску работы. Не забудьте при визите к нам взять с собой удостоверение личности.

Временно действует возможность регистрации по телефону в целях уменьшения распространения корона-вируса.

Могу ли я встать на учет раньше моего первого безработного дня?

Да, вы можете встать на учет до того, как останетесь без работы, но лучше дождаться вашего первого безработного дня.

Если вы становитесь на учет через наш веб-сайт, и вам нужно более поздним числом подать заявление в кассу по страхованию от безработицы, то вы можете позвонить или пообщаться с нами в чате в тот день, когда вы хотите подать заявление. Если вы встали на учет при личном визите в наш офис, то звоните к нам на коммутатор, чтобы подать заявление по телефону.

Свяжитесь с нами

Как мне уведомить кассу страхования от безработицы о том, что я стал безработным?

При постановке на учет через наш веб-сайт при помощи электронного удостоверения личности вы вместе с тем указываете, намереваетесь ли вы просить о выплате пособия по безработице. Затем пройдите на сайт вашей кассы страхования от безработицы и заполните необходимые им сведения.

Если вы уже состоите на учете, а заявка в кассу по страхованию от безработицы подана, но выплаты по ней приостановлены, потому что вы работали или были больны в течение какого-то периода времени, то вам нужно связаться с нами по телефону или чату. Тогда мы сообщим в вашу кассу страхования от безработицы, что вы снова ищите работу.

Свяжитесь с нами

Что такое совокупный годовой доход, SGI?

SGI означает совокупный годовой доход для исчисления размера пособия по временной нетрудоспособности. Ваш SGI рассчитывается Государственной кассой обязательного социального страхования. На основании вашего совокупного годового дохода SGI рассчитывается, сколько денег вы можете получить, если вы, к примеру, заболеете или уйдете в отпуск по уходу за ребенком.

Обратитесь в Государственную кассу обязательного социального страхования, если у вас есть вопросы о вашем совокупном годовом доходе SGI или, чтобы узнать, как в разных ситуациях его сохранить.

Государственная касса обязательного социального страхования

Что действует в случае получения выходного пособия?

Если вы получили выходное пособие, то мы рекомендуем встать на учет в первый безработный день и подать заявление в вашу кассу страхования от безработицы. В кассе страхования от безработицы рассчитают, с какого дня вы самое раннее сможете получать пособие. Выходное пособие рассматривается кассой страхования от безработицы как зарплата.

Обратитесь в Государственную кассу обязательного социального страхования для получения информации о вашем совокупном годовом доходе для исчисления размера пособия по временной нетрудоспособности, поскольку он может зависеть от времени вашей постановке на учет.

Если вы становитесь на учет в Службу занятости в течение периода получения выходного пособия, то вам необходимо активно искать работу. Это значит, что вам нужно искать работу и каждый месяц подавать отчеты о проделанной работе.

О чем мне следует подумать, если меня предупредили об увольнении или уволили?

Не обязательно, что всех, кого предупредили об увольнении, уволят, но разумно к этому подготовиться на тот случай, если это произойдет.

Узнайте, каков срок расторжения трудового договора в вашем случае. Приступайте к составлению резюме и личного письма, чтобы вы были готовы на тот случай, если останетесь без работы.

Если вы останетесь без работы, то вам нужно встать к нам на учет в первый безработный день. Проще всего это сделать здесь на веб-сайте.

چگونه می توانم ببینم که ثبت نام شده ام؟

اگر مطمئن نیستید که ثبت نام کرده اید ، می توانید با شناسه الکترونیکی وارد صفحه های من Mina sidor شوید و آن را ببینید. اگر در اداره کاریابی ثبت نام شده اید زیر نام شما ” ثبت نام من ” نوشته شده است. اگر زیر نام شما ” ثبت نام کنید ” نوشته شده باشد در این صورت شما ثبت نام نشده اید.

چگونه گواهی دریافت می کنم که ثبت نام شده ام؟

شما می توانید یک گواهی پرینت کنید که نام شما پیش ما ثبت نام شده است. به صفحه های من Mina sidor وارد شوید با کارت شناسایی الکترونیکی خود بروید به "visa/ändra mina uppgifter". ”Dokument och intyg” را انتخاب کنید که گواهی شما به فرمات پی دی اف برای ظاهر شود یا پرینت کردن.

من در هنگام ثبت نام فرم پر نکردم که عضو کدام صندوق بیکاری a-kassa هستم. حالا چه باید بکنم؟

اگر زمانی که نزد ما اعلام بیکاری کرده اید، نگفته اید که میخواهید از شرکت های بیمۀ بیکاری درخواست بیکاری کنید میتوانید به ما زنگ بزنید تا به شرکت بیمۀ بیکاری شما اطلاع دهیم. اعلام بیکاری نزد آکاسا از روزی که به ما زنگ میزنید و یا مراجعه حضوری دارید و میتوانید هویت خود را احراز کنید حساب می شود.