بیکار شدید؟ حالا چه اتفاقی می افتد؟

زمانیکه بیکار میشوید

زمانی که نزد ما ثبت نام می کنید باید موارد زیر را بدانید.

نامنویسی کنید

روز اول بیکاری نزد ما ثبت نام کنید، به این ترتیب عمل کنید.

غرامت از صندوق بیکاری

غرامت زمانیکه بیکارید، شرایط، چگونه درخواست نمایید.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

خود را آماده کنید و برنامه ریزی خود را شروع کنید.

حقوق و وظایف شما

چه انتظاری میتوانید از ما داشته باشید، ما چه انتظاری از شما داریم.

فعالیت های خود را گزارش بدهید

فعالیت های خود را گزارش دهید، به این ترتیب عمل کنید.

در صورتی که باید ارائۀ درخواست کاری خود را به ما نشان دهید

در صورتی که از شما بخواهیم درخواست های کاری خود را به ما نشان دهید بدین صورت عمل می کنید.

شرایط هنگامی که از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید

درباره اینکه چکار بایستی بکنید که کمک‌هزینه‌تان را به خطر نیاندازید.

هشدار

زمانی که در خطر اخراج شدن از کار هستید چگونه خود را آماده کنید

صفحۀ شخصی

به صفحۀ شخصی خود وارد شوید و برنامه ها و مسیر خود را برای پیدا کردن کار دنبال کنید.

پروندۀ خود را ببندید

اگر کار پیدا کرده اید و یا شروع به تحصیل کرده اید ، در این قسمت اعلام کنید