حقوق و وظایف شما

وقتی به دنبال کار هستید بسته به آنچه نیاز دارید می توانید از ما کمک و پشتیبانی بگیرید. اگر هنگامی که درخواست کمک هزینه از اداره کاریابی می کنید و یا در زمانی که در اداره کاریابی ثبت شده اید کمک هزینه میگیرید، باید فعالانه در جستجوی کار باشید. شما همچنین باید برنامه ریزی انجام شده برای شما را که ما بر سر آن توافق کرده ایم پیگیری کنید.

کارهایی که ما برای شما انجام می دهیم

 • راهنمایی ، هدایت و خدمات الکترونیکی در وب سایت ما که میتواند کمکی در راستای اشتغال و با تحصیلات شما باشد.
 • پشتیبانی فردی توسط مسئول ادارۀ کاریابی از طربق تلفن،چت و یا یک ملاقات تعیین شده. به طور مثال ما در برنامه ریزی، ارزیابی توانایی های شما و چگونگی وضعیت بازار کار به شما کمک میکنیم. ما همچنین برای انتخاب شغل و پیدا کردن کار به شما کمک میکنیم.
 • پشتیبانی های بیشتر مانند آموزشهای شغلی، سنجش مدارک، دوره های آموزشی آمادگی برای شغل و تحصیل.
 • امکان برداشتن قدم به درون زندگی کاری یا برگشتن به کار، همزمان با اینکه کارفرمای شما برای پرداخت حقوق شما کمک هزینه دریافت می کند.
 • پشتیبانی فشرده و منطبق با شرایط شما از طرف مسئول ادارۀ کاریابی و یا یکی از طرفین قرارداد ادارۀ کاریابی.
 • کمک هزینه از طرف آ-کاسا یا بیمه بیکاری و یا ادارۀ بیمه در صورت داشتن شرایط لازم و کافی.

مواردی که شما باید انجام دهید

 • کار جویی خود را بهمراه ما برنامه ریزی کنید.
 • فعالانه جویای کار باشید. آن کارها میتواند کاری باشد که آگهی شده اند یا کاری است که اداره کاریابی از شما خواسته است که برای آن تقاضا بدهید (anvisat) و یا کاری است که بشما درباره آن آگاهی داده است. شما همچنین می توانید برای کاری اعلام علاقه کنید یا رزومه خود را برای کارفرما بفرستید.
 • هر ما یک گزارش فعالیت بما بدهید.
 • در جلسه هایی که از قبل وقت آن ها تعیین شده شرکت کنید و یا اطلاع دهید که نمی توانید در جلسه حاضر باشید. همین قاعده درباره وقت ذخیره شده نزد موسسه هایی که با ما همکاری دارند حاکم است.
 • وقتی که با هم توافق کرده ایم که ما بشما زنگ میزنیم در دسترس باشید.

 • برای کارها و دوره های آموزشی که ما از شما میخواهیم (anvisat) درخواست بدهید.
 • کارهای مناسب و برنامه های سیاست های بازار کار یا حمایت فوق العاده را بپذیرید.
 • دوره تحصیلی را که در آن پذیرفته شده اید و ما از شما خواسته بودیم (anvisat) که برایش درخواست بدهید قبول کنید.
 • اگر در برنامه ای شرکت می کنید و پشتیبانی فعالیت aktivitetsstöd کمک هزینه استقرار etableringsersättning یا کمک هزینه توسعه utvecklingsersättning را دریافت می کنید و قادر به شرکت در فعالیت های برنامه ریزی شده نیستید ، باید عدم حضور خود را گزارش دهید.
 • اگر ما درخواست کنیم باید بتوانید نشان دهید که شما برای مشاغلی که در گزارش فعالیت خود گزارش داده اید درخواست داده اید.
 • هنگام تغییر اطلاعات تماس شما برای نمونه نشانی، ایمیل، یا شماره تلفن تغییرات را بما اطلاع دهید. نامه های اداره کاریابی بطور معمول به نشانی ثبت شده شما نزد اداره ثبت احوال فرستاده میشود.
 • اطلاعات درست به صندوق بیمه بیکاری یا صندوق بیمه همگانی بدهید.

چه اتفاقی می افتد اگر شما کاری را که باید انجام دهید انجام ندهید؟

اگر آنچه را که باید انجام دهید انجام ندهید ، ممکن است اخطار دریافت کنید یا حق دریافت کمک هزینه از صندوق بیمه بیکاری یا یک برنامه را از دست بدهید.

اگر کار جستجوی شغل خود را سوء مدیریت کنید، عمداً بیکاری خود را طولانی کنید یا چندین بار باعث بیکاری شوید، هر بار به مدت چند روز از حق دریافت کمک هزینه خو محروم خواهید شد. اگر این کار بارها اتفاق بیفتد این خطر میرود که کمک هزینه خود را بطور کامل از دست بدهید.

اخطار یا محرومیت از کمک هزینه بیمه بیکاری یا آکاسا

اخطار یا محرومیت از کمک هزینه در برنامه