حقوق و وظایف شما

وقتی به دنبال کار هستید بسته به آنچه نیاز دارید می توانید از ما کمک و پشتیبانی بگیرید. اگر هنگامی که درخواست کمک هزینه از اداره کاریابی می کنید و یا در زمانی که در اداره کاریابی ثبت شده اید کمک هزینه میگیرید، باید فعالانه در جستجوی کار باشید. شما همچنین باید برنامه ریزی انجام شده برای شما را که ما بر سر آن توافق کرده ایم پیگیری کنید.

کارهایی که ما برای شما انجام می دهیم

 • راهنمایی ، هدایت و خدمات الکترونیکی در وب سایت ما که میتواند کمکی در راستای اشتغال و با تحصیلات شما باشد.
 • پشتیبانی فردی توسط مسئول ادارۀ کاریابی از طربق تلفن،چت و یا یک ملاقات تعیین شده. به طور مثال ما در برنامه ریزی، ارزیابی توانایی های شما و چگونگی وضعیت بازار کار به شما کمک میکنیم. ما همچنین برای انتخاب شغل و پیدا کردن کار به شما کمک میکنیم.
 • ارائه حمایت در مواردی که شما دچار کم‌توانی عملکردی باشید، دارای تشخیص پزشکی باشید، به بیماری مبتلا باشید یا شرایط سخت دیگری داشته باشید.
 • پشتیبانی های بیشتر مانند آموزشهای شغلی، سنجش مدارک، دوره های آموزشی آمادگی برای شغل و تحصیل.
 • امکان برداشتن قدم به درون زندگی کاری یا برگشتن به کار، همزمان با اینکه کارفرمای شما برای پرداخت حقوق شما کمک هزینه دریافت می کند.
 • پشتیبانی فشرده و منطبق با شرایط شما از طرف مسئول ادارۀ کاریابی و یا یکی از طرفین قرارداد ادارۀ کاریابی.
 • وقتی نزد ما نامنویسی شده باشید می‌توانید از صندوق بیکاری (a-kassa) غرامت درخواست کنید یا با شرکت در یک برنامه پول جبرانی دریافت کنید.

مواردی که شما باید انجام دهید

 • کار جویی خود را بهمراه ما برنامه ریزی کنید.
 • فعالانه جویای کار باشید. آن کارها میتواند کاری باشد که آگهی شده اند یا کاری است که اداره کاریابی از شما خواسته است که برای آن تقاضا بدهید (anvisat) و یا کاری است که بشما درباره آن آگاهی داده است. شما همچنین می توانید برای کاری اعلام علاقه کنید یا رزومه خود را برای کارفرما بفرستید.
 • هر ما یک گزارش فعالیت بما بدهید.
 • در جلسه هایی که از قبل وقت آن ها تعیین شده شرکت کنید و یا اطلاع دهید که نمی توانید در جلسه حاضر باشید. همین قاعده درباره وقت ذخیره شده نزد موسسه هایی که با ما همکاری دارند حاکم است.
 • وقتی که با هم توافق کرده ایم که ما بشما زنگ میزنیم در دسترس باشید.

 • برای کارها و دوره های آموزشی که ما از شما میخواهیم (anvisat) درخواست بدهید.
 • کارهای مناسب و برنامه های سیاست های بازار کار یا حمایت فوق العاده را بپذیرید.
 • دوره تحصیلی را که در آن پذیرفته شده اید و ما از شما خواسته بودیم (anvisat) که برایش درخواست بدهید قبول کنید.
 • اگر در یک برنامه شرکت می‌کنید و حمایت مالی فعالیت (aktivitetsstöd) پول جبرانی پیشرفت (utvecklingsersättning) یا پول جبرانی استقرار زندگی و کار (etableringsersättning) دریافت می‌کنید و نمی‌توانید در یک فعالیت برنامه‌ریزی شده شرکت کنید بایستی غیبت خود را به اداره کاریابی اطلاع دهید.
 • اگر ما درخواست کنیم باید بتوانید نشان دهید که شما برای مشاغلی که در گزارش فعالیت خود گزارش داده اید درخواست داده اید.
 • هنگام تغییر اطلاعات تماس شما برای نمونه نشانی، ایمیل، یا شماره تلفن تغییرات را بما اطلاع دهید. نامه های اداره کاریابی بطور معمول به نشانی ثبت شده شما نزد اداره ثبت احوال فرستاده میشود.
 • اطلاعات درست به صندوق بیمه بیکاری یا صندوق بیمه همگانی بدهید.

اگر از انجام کارهایی که بایستی انجام بدهم امتناع کنم چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر در جستجوی کار اِهمال کنید، مدت بیکاری خود را طولانی کرده یا باعث بیکاری خود بشوید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا پول جبرانی بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

شرایط هنگامی که از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید

شرایط دریافت پول جبرانی در برنامه