حقوق و مکلفیت های شما

زمانی که کار تقاضا می کنید، وابسته به آنچه را که تقاضا می نمایید، می توانید از ما کمک و حمایت بدست بیآورید. اگر در جریان زمان که در ادارۀ کاریابی ثبت نام هستید، برای تعویض پولی تقاضا می کنید و یا آن را بدست می آورید، باید فعالانه کار جستجو کنید. شما باید همچنان از آن برنامۀ که ما روی آن هم با هم توافق رسیده ام، نیز پیروی کنید.

موارد ذیل را می توانیم برای شما انجام بدهیم

 • مشورت، راهنمایی و خدمات دیجیتالی در ویب سایت که میتواند کمک باشد در راۀ یافتن کار و یا آموزش.
 • حمایت فردی توسط یک کارمند ادارۀ کاریابی از طریق تیلفون، Chatt (گفتگو از طریق انترنیت) یا هم یک ملاقات از قبل تعین شده. شما میتوانید به طور مثال با برنامه ریزی، ارزیابی مهارت های تان، چگونگی وضعیت بازارکار و همچنان دریافت مشوره در مورد نحوۀ انتخاب شغل و یافتن کار، کمک دریافت کنید.
 • درصورتیکه شما ناتوانی، معیوبیت، مریضی یا مشکل دیگری دارید، حمایت بیشتر ارائه می شود.
 • حمایت اضافی. به طور مثال آموزش حرفه ای، اعتباربخشی، کارآموزی (پراکتیک) و کورس های آمادگی شغلی یا آموزشی.
 • امکان ورود یا ورود مجدد به زندگی کاری، در عین زمانی که کارفرما امکان بدست آوردن کمک اقتصادی را برای پراخت معاش شما دارا میباشد.
 • حمایت سریع و مناسب از جانب یک راهنما از یکی از پیمان کار های ما.
 • وقتی نزد ما ثبت‌نام می‌کنید، می‌توانید خواستار دریافت مزایای بیکاری یا دریافت معاش بابت اشتراک در پروگرام شوید.

نیاز دارید نکات ذیل را انجام بدهید

 • برنامۀ کاریابی خود را همراه با ما طرح نمایید.
 • فعالانه کار جستجو نمایید. این می تواند مشاغل باشد که اعلان داده شده است و یا هم مشاغل که ادارۀ کاریابی از شما درخواست نموده تا آنها را تقاضا کنید (شما را راهنمایی نموده است) و یا در مورد آنها به شما معلومات داده است. شما همچنان می توانید از علاقمند بودن تان (نسبت به شغل) به کارفرما اطلاع بدهید و یا هم cv خود را به او تحویل بدهید.
 • یک گزارش از فعالیت ها را هر ماه و در وقت مناسب به ما تحویل بدهید.
 • در جلسات تعین شده اشتراک نمایید و یا اگر نمی توانید در آنها اشتراک کنید به ما اطلاع بدهید. در صورت که با یکی از پیمان کار ها/قراردادی های ما جلسۀ تعین شده داشته باشید نیز این موضوع اعتبار دارد.
 • وقتی موافقت نموده ایم تا به شما زنگ بزنیم باید در دسترس قرار داشته باشید.
 • کار ها یا کورس های را که تقاضا کنید که ما از شما درخواست می نماییم (شما را راهنمایی می نماییم) تا آنها را تقاضا کنید.
 • به کار های مناسب و برنامه های سیاست بازارکار/ حمایت بیشتر، جواب مثبت بدهید.
 • به کورس های که پذیرفته شده اید و ما از شما تقاضا نموده ایم (شما را راهنمایی نموده ایم) تا آنها را تقاضا کنید، جواب مثبت بدهید.
 • اگر در پروگرامی اشتراک نمایید و از حمایت فعالیت، کمک‌مصرف تثبیت یا کمک‌مصرف پیشرفت برخوردار شوید و نتوانید در فعالیت‌های تعیین‌شده اشتراک نمایید، باید غیرحاضری خود را به Arbetsförmedlingen راپور کنید.
 • هرگاه ما درخواست نماییم باید بتوانید ثابت بسازید کار های که در گزارش فعالیت های تان گزارش داده اید را تقاضا نموده اید.
 • در صورت تغییر اطلاعات تماس، مانند آدرس ایمیل یا شمارۀ تیلفون تان، به ما اطلاع بدهید. معمولاَ نامه ها از ادارۀ کاریابی به همان آدرس فرستاده می شود که در آن ثبت نام هستید.
 • به a-kassan(صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) اطلاعات دقیق را تحویل بدهید.

اگر اقدامات لازم را انجام ندهید، چی می‌شود؟

اگر در روند جستجوی کار کوتاهی کنید، دوره بیکاری خود را طولانی کنید یا خود را قصداً بیکار کنید، ممکن است اخطار دریافت کنید یا به‌مدت یک یا چند روز از معاش محروم شوید.

در مدتی که از صندوق بیمه بیکاری حق بیکاری دریافت می کنید باید این شرایط را مراعات کنید

شرایط دریافت معاش در یک پروگرام