حقوق و مکلفیت های شما

زمانی که کار تقاضا می کنید، وابسته به آنچه را که تقاضا می نمایید، می توانید از ما کمک و حمایت بدست بیآورید. اگر در جریان زمان که در ادارۀ کاریابی ثبت نام هستید، برای تعویض پولی تقاضا می کنید و یا آن را بدست می آورید، باید فعالانه کار جستجو کنید. شما باید همچنان از آن برنامۀ که ما روی آن هم با هم توافق رسیده ام، نیز پیروی کنید.

موارد ذیل را می توانیم برای شما انجام بدهیم

 • مشورت، راهنمایی و خدمات دیجیتالی در ویب سایت که میتواند کمک باشد در راۀ یافتن کار و یا آموزش.
 • حمایت فردی توسط یک کارمند ادارۀ کاریابی از طریق تیلفون، Chatt (گفتگو از طریق انترنیت) یا هم یک ملاقات از قبل تعین شده. شما میتوانید به طور مثال با برنامه ریزی، ارزیابی مهارت های تان، چگونگی وضعیت بازارکار و همچنان دریافت مشوره در مورد نحوۀ انتخاب شغل و یافتن کار، کمک دریافت کنید.
 • حمایت اضافی. به طور مثال آموزش حرفه ای، اعتباربخشی، کارآموزی (پراکتیک) و کورس های آمادگی شغلی یا آموزشی.
 • امکان ورود یا ورود مجدد به زندگی کاری، در عین زمانی که کارفرما امکان بدست آوردن کمک اقتصادی را برای پراخت معاش شما دارا میباشد.
 • حمایت سریع و مناسب از جانب یک راهنما از یکی از پیمان کار های ما.
 • در یافت پول از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan(صندوق بیمۀ اجتماعی)، البته در صورت تکمیل نمودن شرایط.

نیاز دارید نکات ذیل را انجام بدهید

 • برنامۀ کاریابی خود را همراه با ما طرح نمایید.
 • فعالانه کار جستجو نمایید. این می تواند مشاغل باشد که اعلان داده شده است و یا هم مشاغل که ادارۀ کاریابی از شما درخواست نموده تا آنها را تقاضا کنید (شما را راهنمایی نموده است) و یا در مورد آنها به شما معلومات داده است. شما همچنان می توانید از علاقمند بودن تان (نسبت به شغل) به کارفرما اطلاع بدهید و یا هم cv خود را به او تحویل بدهید.
 • یک گزارش از فعالیت ها را هر ماه و در وقت مناسب به ما تحویل بدهید.
 • در جلسات تعین شده اشتراک نمایید و یا اگر نمی توانید در آنها اشتراک کنید به ما اطلاع بدهید. در صورت که با یکی از پیمان کار ها/قراردادی های ما جلسۀ تعین شده داشته باشید نیز این موضوع اعتبار دارد.
 • وقتی موافقت نموده ایم تا به شما زنگ بزنیم باید در دسترس قرار داشته باشید.
 • کار ها یا کورس های را که تقاضا کنید که ما از شما درخواست می نماییم (شما را راهنمایی می نماییم) تا آنها را تقاضا کنید.
 • به کار های مناسب و برنامه های سیاست بازارکار/ حمایت بیشتر، جواب مثبت بدهید.
 • به کورس های که پذیرفته شده اید و ما از شما تقاضا نموده ایم (شما را راهنمایی نموده ایم) تا آنها را تقاضا کنید، جواب مثبت بدهید.
 • اگر در یک برنامه اشتراک می کنید و aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت)، etableringsersättning (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی) یا utvecklingsersättning (تعویض پولی برای پیشرفت) را بدست می آورید و نمی توانید در فعالیت های برنامه ریزی شده اشتراک نمایید، باید از غیرحاضری خود گزارش بدهید.
 • هرگاه ما درخواست نماییم باید بتوانید ثابت بسازید کار های که در گزارش فعالیت های تان گزارش داده اید را تقاضا نموده اید.
 • در صورت تغییر اطلاعات تماس، مانند آدرس ایمیل یا شمارۀ تیلفون تان، به ما اطلاع بدهید. معمولاَ نامه ها از ادارۀ کاریابی به همان آدرس فرستاده می شود که در آن ثبت نام هستید.
 • به a-kassan(صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) اطلاعات دقیق را تحویل بدهید.

هرگاه آنچه را که باید انجام بدهید، انجام ندهید چه واقع می شود؟

اگر آنچه را که باید انجام بدهید، انجام ندهید، این خطر وجود دارد که یک هشدار را دریافت نمایید و یا هم از حق بدست آوردن تعویض پولی ازa-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری)یا از یک برنامه محروم ساخته شوید.

اگر در جستجو نمودن کار چندین بارغفلت ورزی کنید، بیکاری خود را آگاهانه تمدید نمایید یا هم باعث بیکاری خود شوید ، هر بار برای چندین روز محروم ساخته می شوید. اگر این موضوع به قدر کافی تکرار شود این خطر وجود دارد که حق دریافت تعویض پولی را به طور کامل از دست بدهید.

هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی از a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری)

هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی در برنامه