Xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga

Markii aad shaqo raadsnaayso waxaan ku siin karnaa caawinaad iyo taageero, taasoo ah hadba waxa aad nooga baahan tahay. Haddii muddada aad Xafiiska Shaqada ku qoran tahay, aad qaadato gunno ama aad codsanayso waa inaad hab firfircoon shaqo u raadsato. Waa inaad xitaa tixgeliso qorshihii aan ku wada heshiinay.

Tani ayaanu kuu samayn karnaa

 • Tilmaan, talo iyo adeegyada bogayaga intarnatka ee kaa caawin kara jidka loo marayo shaqo ama waxbarasho
 • Taageero shakhsiyan ah oo aad ka hesho xiriiriyaha xafiiska shaqada dhanka telafoonka, sheekaysiga qoraalka ama ballan kulan. Tusaale ahaan waxaad heli kartaa caawimaada qorshahaaga, eegida aqoontaada iyo sida suuqa shaqadu u eegyahay.
  Tilmaan ku saabsan sidaad u dooranayso xirfad una helayso shaqo.
 • Taageero dheeraad ah sida tusaale ahaan waxbarashooyinka xirfada, qiimeynta waxbarasho hore, baraaktiik, koorasyad isu diyaarinta xirfad iyo waxbarasho.
 • Fursada in la qaado talaabada lag gelayo ama dib loogu noqonayo nolosha shaqo, isla markaana shaqo-bixiyuhu laga kaalmeynayo mushahaaradaada.
 • Taageero xoogan oo kugu haboon kana hesho gacan-yare ka tirsan mid ka mid ah kuwa adeegyada na siiya.
 • Gunno lacag laga helo qasnadda shaqo la’aanta ama Qasnadda Caymiska, haddii aad buuxiso shuruudaha.

Sidan ayaad u baahantahay inaad samayso

 • Waa inaad wadajir anaga noola qorshaysa shaqo raadinta.
 • Raadsasho shaqo hab firfircooni t. Waxay noqon karaan kuwa la xayeeysiiyay ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato(anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan. Waxaad kaloo wargelinta xiisaynta ama cv-gaaga shirkadda shaqo-bixiyeha ah.
 • Waa inaad bil kasta noo soo dirta Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten].
 • Waa inaad ka qaybgasho kulamada lagu ballamiyay ama waa inaad na wargelisa xayiraadda haddii aadan ka qaybgeli karin. Waa inaad sidoodaa kale u dhaqanto haddii lagu ballamiyo adeeg-bixiyeyaasha aan heshiiska la galnay.
 • Waa in khadka taleefanka lagugu heli karo haddii aan ku heshiino in aan ku soo wici doono.
 • Raadsasho shaqooyinka iyo tababarrada aan kugu amarno (anvisar) inaad raadsato.
 • Inaad oggolaato shaqooyinka kugu habboon iyo barnaamij siyaasadda suuqa shaqada/taageero dheeraad.
 • Inaad oggolaato tababarka aad hesho oona kugu amarno (anvisat) inaad raadsato.
 • Haddii aad ka qaybgasho barnaamij oona lagu siiyo Gunnada ka qaybgaleyaasha barnaamijka shaqada [Aktivitetstöd], gunnada sal-dhigidda [etableringsersättning] ama gunnada ka qaybgaleyaasha horumarinta shaqada [utvecklingsersättning] oona aadan ka qaybgeli karin dhaqdhaqaaqyada qorshaysan waa in laga hela wargelinta ka maqnaanshada.
 • Waa inaad noo muujin karto in aad shaqo raadsatay sida hadba aad ku xustay Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten], waa haddii aan ka codsano.
 • Na wargelisa haddii faahfaahinta xiriirka wax ka beddesho, sida tusaale adreeskaaga, e-mail ama lambarka taleefanka. Xafiiska Shaqada wuxuu warqadaha caadi ahaan kugu soo hagaajin doonaa adreeska aad rasmi ahaan ka diiwan gashan tahay.
 • Waa inaad Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ama Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] siisa warbixin-shaqsiyeedka oo sax ah.

Maxaa dhici doono haddii aadan yeelin sidaas?

Haddii aadan tixgelin nidaamyada kor ku xusan, waxaa lagu soo diri doonaa digniin ama waxaa laga joojin doona qaadashada lacagaha Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ay bixiso ama ka qaybgelista barnaamij.

Haddii hab daacad ku salaysan aadan shaqo u raadsan, ku talagal ahaan raagto muddada shaqo la`aanta ama dhawr jeer kaalin ka geysato shaqo la`aanta, dhacdo kasta oo noocaas ah waxaa albaabada laga xiranayaa dhawr maalmood. Haddii dhacdada aad badsato waxaa gebi ahaan laga joojin doonaa qaadashada gunnada.

Digniinta ama joojinta qaadashada gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ay bixiso

Digniinta ama joojinta qaadashada gunnada barnaamij xiriir la leh