هشدار یا تعلیق از حق معاش در پروگرام ها

اگر در پروگرامی اشتراک نمایید و از حمایت فعالیت، کمک‌مصرف پیشرفت یا کمک‌مصرف تثبیت برخوردار شوید، لازم است که به جستجوی کار ادامه دهید و راپور فعالیت خود را هر ماه به ما ارائه کنید. در غیر این صورت، اخطار دریافت می‌کنید. اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد، ممکن است به ‌مدت یک یا چند روز از مزایا محروم شوید. همه شرایط مربوط به مزایای خود را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

چی باید بکنم؟

برای جلوگیری از محرومیت از مزایا، باید پروسه کارآیی را مدیریت کنید و پلان‌گذاری و قراردادهایی را که با ما دارید، مراعات نمایید. اگر تحت پوشش هریک از ارائه‌دهندگان ما باشید، باید پلان‌گذاری و قراردادهایی که با آنها دارید را نیز مراعات نمایید.

یعنی شما باید

 • به طور فعال به دنبال شغل بگردید (مگر اینکه در برنامه اقدام شما به گونه دیگری ذکر شده باشد)، به عنوان مثال وظایف و مشاغلی که (Arbetsförmedlingen) یا سرپرستتان در مورد آنها به شما توصیه کرده است، یا اظهار علاقه یا CV خود را به استخدام کننده ارسال کنید
 • برای شغل ها یا کورس هایی که ما به شما معرفی نموده ایم، درخواست کنید
 • راپور فعالیت خود را بین 1 الی 14 هر ماه برای ما ارسال کنید. در این راپور باید فهرست همه مشاغل درخواست‌شده و دیگر فعالیت‌های صورت‌گرفته را ارائه کنید
 • با همکاری ما، یک پلان عملی برای پیدا کردن کار طرح کنید
 • در فعالیت‌های در نظر گرفته شده در پروگرام خود اشتراک نمایید
 • در جلسات مرتبط اشتراک نمایید و با ما و ارائه‌دهندگان ما در زمان مقرر به تماس شوید و به تماس‌های تلیفونی ازپیش‌تعیین‌شده جواب دهید.

برای جلوگیری از طولانی شدن دوره بیکاری و محروم شدن از مزایا، باید

 • فرصت‌های کاری را که به شما پیشنهاد می‌شود، بپذیرید
 • در تعلیماتی که در آنها پذیرفته شده‌اید و ما به شما معرفی کرده‌ایم، درخواست نمایید
 • در جلسات مصاحبه کاری اشتراک نمایید و کوشش خود را برای دریافت پیشنهاد کار انجام دهید
 • فعالیت‌هایی را که ما یا ارائه‌دهندگان ما در قالب پروگرام به شما ارائه می‌کنیم، بپذیرید.

اگر مریض شوید یا مصروف مراقبت از طفل مریض باشید و نتوانید در پروگرام خود اشتراک نمایید، باید موضوع را به ما اطلاع دهید. اگر بخواهید از محل کار رخصتی بگیرید، باید ابتدا از ما اجازه بگیرید.

اگر مریض شوید

اگر مصروف مراقبت از طفل مریض باشید

اقامت در خارج از کشور

اقامت در خارج در جریان زمانهای پروگرام، که توسط آژانس استخدامی تصدیق نشده است میتواند باعث از دست رفتن موقعیت شما در این پروگرام شود. همچنین غرامت (انعام) و فعالیت های شامل در این پروگرام را از دست خواهید داد.

اگر اقدامات لازم را انجام ندهم، چی می‌شود؟

سرویس Arbetsförmedlingen بررسی می‌کند که آیا شما شرایط مزایا را طبق الزامات پروگرام برآورده می‌کنید یا خیر. اگر در قسمت مدیریت کاریابی، کوتاهی کنید یا دوره بیکاری شما طولانی شود، این سرویس درباره صدور اخطار یا قطع یک یا چندروزه مزایا تصمیم‌گیری می‌کند.

اگر شرایط را پوره نکنید و انعام به حالت تعلیق در می آید، ممکن است به این معنی باشد که شما مستحق عایدات هیچ امتیاز مریضی (SGI) نخواهید داشت. SGI شما، اساسی است برای اینکه مثلاً اگر در رخصتی والدین هستید، چی مقدار پول دریافت میکنید. اگر سوالی در این رابطه دارید با Försäkringskassan به تماس شوید.

اگر Arbetsförmedlingen تحقیقات خود را آغاز کند، ما از طریق مکتوب با شما به تماس می‌شویم و از شما می‌خواهیم که معلومات تکمیلی را قبل از صدور رای نهایی ارائه کنید.

ارائه معلومات تکمیلی

 • نوبت اول: به شما اخطار داده می‌شود.
 • نوبت دوم: 1 روز بدون معاش.
 • نوبت سوم: 5 روز بدون معاش.
 • نوبت چهارم: 10 روز بدون معاش.
 • نوبت پنجم و هر نوبت بعد از آن: 45 روز بدون معاش. اگر مزایای شما مبتنی بر مزایای بیکاری باشد، بعد از 45 روز SEK 223 به‌ازای هر روز کسر می‌شود.

 • نوبت اول: 5 روز بدون معاش.
 • نوبت دوم: 10 روز بدون معاش.
 • نوبت سوم: 45 روز بدون معاش.
 • نوبت چهارم و هر نوبت بعد از آن: 45 روز بدون معاش. اگر مزایای شما مبتنی بر مزایای بیکاری باشد، بعد از 45 روز SEK 223 به‌ازای هر روز کسر می‌شود.

اگر از رای صادرشده راضی نباشم، چی می‌توانم بکنم؟

اگر مکتوب حاوی رای نهایی به شما داده شود و شما از آن راضی نباشید، می‌توانید خواستار بازنگری رای شوید. در این صورت، باید فورم «درخواست بازنگری رای مربوط به اخطار یا تعلیق» (Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion) را خانه پوری کنید و برای ما ارسال نمایید.

درخواست بازنگری رای

سوالات و جواب‌های متداول

آیا تاخیر یا خروج زودهنگام از فعالیت باعث قطع معاش می‌شود؟

سرپرست باید همه موارد تاخیر یا خروج زودهنگام را، صرف‌نظر از دلیل غیرحاضری شما، به ما راپور کند. ما دلیل غیرحاضری و تاثیر آن بر توانایی شما در دسترسی به هدف فعالیت در آن روز را بررسی می‌کنیم. اگر شما را مرتکب بدرفتاری تشخیص بدهیم، ممکن است اخطار دریافت کنید یا به‌ مدت یک یا چند روز از معاش محروم شوید.

من باید فعالیت خود را برای حضور در معاینه‌خانهٔ داکتر ترک کنم. این موضوع را به چه کسی باید اعلان کنم؟

اگر بخواهید از محل کار رخصتی بگیرید، باید ابتدا از ما اجازه بگیرید. این بشمول غیرحاضری‌های کوتاه‌مدت، بطورمثال برای حضور در معاینه‌خانهٔ داکتر یا داکتر دندان، نیز می‌شود. صرفاً سرویس Arbetsförmedlingen، و نی سرپرست ارائه‌دهنده، می‌تواند به شما رخصتی بدهد. لازم است که غیرحاضری خود را به سرپرست نیز اطلاع بدهید.

اگر کارخانگی را به‌موقع به سرپرست تسلیم نکنم، چی می‌شود؟

اگر کارخانگی را به‌موقع تحویل ندهید، سرپرست باید این کوتاهی را به ما راپور کند. اگر شما را مرتکب بدرفتاری تشخیص دهیم، ممکن است اخطار دریافت کنید یا به‌مدت یک یا چند روز از معاش محروم شوید.

من تحت حمایت یکی از مربیان ارائه‌دهنده سرویس اشتغال هستم. آیا باید همزمان با سرویس اشتغال نیز به تماس شوم؟

Arbetsförmedlingen مسؤول تدوین پروگرام عمومی شما و تفتیش وضعیت پیشرفت شماست. در مدتی که تحت پوشش ارائه‌دهنده‌ای هستید، ما می‌توانیم جلساتی را تنظیم کنیم و شما باید در این جلسات اشتراک نمایید.

شما همچنان باید راپور فعالیت خود را هر ماه به ما ارائه کنید. این الزام حتی در صورت ارائه راپور جستجوی کار به سرپرست ارائه‌دهنده، برقرار خواهد بود.

اگر مریض شوید یا مجبور به ماندن در خانه برای مراقبت از طفل مریض شوید، باید در اولین روز با سرویس Arbetsförmedlingen به تماس شوید. همچنان باید با سرپرست خود به تماس شوید.

اگر مریض شوید

اگر مصروف مراقبت از طفل مریض باشید

همچنین اگر شغلی پیدا کردید یا شروع به تحصیل کردید و بنابراین دیگر ضرورت به ادامه پروگرام خود ندارید یا اگر بنا به دلایل دیگری نمیخواهید یا نمیتوانید این پروگرام را ادامه بدهید، باید با اداره خدمات کاریابی به تماس شوید.

اگر درباره مزایای خود در قالب پروگرام معین سوالی داشته باشم، با چه کسی باید به تماس شوم؟

اگر درباره شرایط و اقدامات لازم برای حفظ مزایا سوالی داشته باشید، باید با Arbetsförmedlingen به تماس شوید.

تماس با ما

آیا کدام مکتوبی با موضوع بررسی مزایا به دست‌تان رسیده است و در این باره سوالی دارید؟ یا می‌خواهید بدانید که چرا مشمول اخطار یا تعلیق شده‌اید؟ با بخش بازنگری معاش در Arbetsförmedlingen به تماس شوید. معلومات تماس در مکتوب قید می‌شود.

اگر سوالات شما به تادیه، میزان مزایا یا طریقه خانه‌پوری کردن درخواست مزایا مربوط باشد، باید با Försäkringskassan به تماس شوید.

اگر در پروگرامی اشتراک می‌کنید (ویب‌سایت Försäkringskassan) (forsakringskassan.se)

برای چند شغل باید اقدام کنم؟

وقتی در یک برنامه شرکت می کنید برای چند شغل باید درخواست بدهید بستگی به این دارد که در کدام برنامه هستید. برنامه اقدام شما ممکن است بیان کند که برای چند شغل باید درخواست دهید تا چانس خوبی برای به دست آوردن شغل در سریع ترین وقت ممکن داشته باشید، برای مثال 6-20. کمترین تعداد حداقل تعداد وظایفی را که باید برای هر ماه درخواست دهید را نشان می دهد تا ارزیابی کنیم که شما فعالانه به دنبال کار مناسب بوده اید.

(Arbetsförmedlingen) همچنین می تواند در برخی موارد ارزیابی کند که هنگام شرکت در برنامه نیازی به جستجوی شغل ندارید. سپس باید در برنامه اقدام شما باشد.

اگر مطمئن نیستید که چه چیزی اعمال می شود، می توانید از اداره بپرسید.

مطمئن شوید که همه وظایفی را که برای آنها درخواست کرده اید در گزارش (aktivitetsrapport) خود پر کنید: مشاغل آگاهی شده، جستجوهای خود به خود، یا مشاغلی که شما را تشویق کرده ایم برای آنها درخواست دهید یا به شما اطلاع داده ایم. گزارش شما مبنای مهمی برای ما است تا بتوانیم ارزیابی کنیم که آیا شما فعالانه به دنبال کار هستید یا خیر.

اگر برای مشاغل کافی درخواست نکنم، چه اتفاقی برای کمک هزینه من می افتد؟

اگر برای مشاغل کمتر از حداقل تعداد ذکر شده در برنامه اقدام خود درخواست دهید، ممکن است یک اخطار دریافت کنید یا یک یا چند روز بدون غرامت باشید. قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد غرامت شما، با شما تماس می گیریم تا فرصتی برای ارائه معلومات بیشتر به ما داشته باشید.

اگر در برنامه اقدام شما گفته شده است که نیازی به جستجوی شغل ندارید، این امر صدق می کند.

بررسی صحت ادعای شما درباره کارهایی که درخواست داده اید

ما بعضی اوقات بررسی هایی را انجام می دهیم تا بدانیم که آیا واقعاً برای کارهایی که در گزارش فعالیت های خود ذکر کرده اید، درخواست داده اید یا نخیر. بنابراین مهم است اسنادی را ذخیره کنید که نشان بدهد شما برای این شغل درخواستی داده اید.

دربارۀ تایید درخواست برای شغل ها