هنگام مریض شدن و شرکت در برنامه غیرحاضری را گزارش دهید

هنگامی که در برنامه ای شرکت می کنید، مهم است که اگر مریض شدید، گزارش دهید. شما باید در اولین روز مریضی خود ثبت نام کنید. اگر پس از هفت روز همچنان مریض هستید، باید تصدیق طبی ارائه دهید.

چه زمان باید مرض را گزارش کنم؟

اگر در برنامه‌ای شرکت می‌کنید و حمایت فعالیت (aktivitetsstöd)، غرامت تأسیس (etableringsersättning) یا غرامت توسعه (utvecklingsersättning) دریافت می‌کنید و نمی‌توانید به دلیل مرض شرکت کنید، باید مریضی را گزارش کنید.

اولین روزی که مریض شدید، گزارش مریضی خود را به ما ارسال کنید

شما باید در اولین روزی که مریض می شوید مرض خود را به آژانس کاریابی (Arbetsförmedlingen) گزارش دهید. در غیر این صورت، خطر از دست دادن غرامت خود را برای تمام مدتی که مریض هستید، خواهید داشت.

اگر به دلیل شرایط خاص نتوانستید در اولین روز مریضی خود را گزارش دهید، بطور مثال اگر آنقدر مریض بودید که نتوانید این کار را انجام دهید، مهم است که در اسرع وقت مرض را به ما گزارش دهید. سپس صندوق بیمه (Försäkringskassan) می تواند ارزیابی کند که آیا شما همچنان مستحق دریافت غرامت هستید یا خیر.

اگر در یک کارآموزی، سویدنی برای مهاجرین (SFI)، آموزش، مراحل کار(Steg till arbete) ، تجهیز یا (Rusta och matcha) تطبیق یا هر فعالیت دیگری با یکی از تامین کنندگان خدمات استخدام شرکت می کنید، باید غیبت را نیز در آنجا گزارش کنید.

گزارش غیرحاضری مریضی (به زبان سویدنی)

اگر به دلایلی فرصت تهیه گزارش مریضی دیجیتالی را ندارید، باید برای گزارش مریضی با ما در آژانس کاریابی تماس بگیرید یا با ما چت کنید.

شما نیاز به ارائه گزارش صحی ندارید

زمانی که سالم هستید و می توانید به برنامه خود بازگردید، نیاز به اطلاع دادن به آژانس کاریابی ندارید. در درخواست خود برای حمایت از فعالیت، کمک هزینه تاسیس یا کمک هزینه توسعه با صندوق بیمه، روزهایی را که مریض بودید مشخص می کنید.

اگر بیش از 7 روز مریض هستید، تصدیق صحی لازم است

اگر بیش از 7 روز مریض هستید و نمی توانید در برنامه خود اشتراک کنید، باید یک تصدیق طبی به ما ارائه دهید. این هم در مواقعی که مریض تمام وقت یا نیمه وقت هستید صدق می کند.

اگر بیش از 7 روز مریض هستید

اگر بیش از 30 روز مریض هستید

اگر برای مدت طولانی مریض هستید، تلاش می کنیم محتوای برنامه شما را طوری تنظیم کنیم که همچنان بتوانید در آن شرکت کنید. اگر بیش از 30 روز تمام وقت مریض باشید، از برنامه مرخص می شوید. اگر ظرف یک سال بهبود پیدا کنید، در برخی موارد می توانید دوباره در برنامه ثبت نام کنید.

معلومات بیشتر در مورد شیوه درخواست کمک هزینه مریضی را می توانید در ویب سایت اداره بیمه اجتماعی سویدن بیابید.

صندوق بیمه (forsakringskassan.se)

اگر مریض شوم چه غرامت می گیرم؟

شما باید در اولین روزی که مریض شدید، مریضی را به آژانس کاریابی گزارش دهید. در روز اول، غرامت دریافت نمی کنید. سن تقاعد نامیده می شود (karensdag). اگر گزارش مریضی خود را در روز اول مریضی ارسال کنید، غرامت خود را به صورت حمایت از فعالیت، غرامت توسعه یا غرامت تاسیس برای روزهای بیماری دیگر حفظ خواهید کرد. در ویب سایت صندوق بیمه بیشتر بخوانید.

صندوق بیمه (forsakringskassan.se)

اگر در کنار سھم گیری در برنامۀ خود کار نیز میکنید و اگر بھ دلیل مریضی نمی توانید کار کنید در آن صورت مقررات دیگر اعتبار دارد. در ویب سایت صندوق بیمۀ ھمگانی بیشتر بخوانید.

صندوق بیمۀ ھمگانی (forsakringskassan.se)

اگر طفل شما مریض شود

هنگامی که در کدام برنامه شرکت می کنید، باید غیبت را در روز اولی که از یک طفل بیمار مراقبت می کنید گزارش دهید.

گزارش غیرحاضری برای مراقبت از طفل هنگام شرکت در برنامه ها