غیبت برای مراقبت از طفل را هنگام شرکت در یک برنامه گزارش دهید

هنگامی که در یک برنامه شرکت می کنید، مهم است که در صورت مراقبت موقت از یک طفل مریض (VAB)، غیبت را گزارش دهید. اگر دلیل غیرحاضری شما را ندانیم، خطر دریافت اخطار یا تعلیق کمک هزینه خود را دارید.

چه زمان باید غیرحاضری را برای مراقبت از طفل گزارش کنم؟

اگر در برنامه ای شرکت می کنید و نمی توانید در فعالیت های پلان گذاری شده خود شرکت کنید، باید غیرحاضری خود را گزارش دهید زیرا باید از اطفالی که بیمار شده اند مراقبت کنید.

ثبت نام خود را در اولین روز مراقبت از اطفال انجام دهید

شما باید در اولین روزی که از یک طفل مریض مراقبت می کنید، غیرحاضری خود را اعلام کنید. در غیر این صورت، خطر دریافت اخطار یا تعلیق غرامت خود را دارید (پشتیبانی فعالیت (aktivitetsstöd)، غرامت تاسیس (etableringsersättning) یا غرامت توسعه (utvecklingsersättning).

اگر مراقبت از طفل را با شخص دیگری تقسیم می کنید، باید هر بار که از طفل مراقبت می کنید غیرحاضری را گزارش دهید.

اگر در یک دوره کارآموزی، سویدنی برای مهاجرین (SFI)، آموزش، مراحل کار(Steg till arbete)، تجهیز یا (Rusta och matcha) تطبیق یا هر فعالیت دیگری با یکی از تامین کنندگان خدمات استخدام (Arbetsförmedlingen) شرکت می کنید، همچنین باید غیبت خود را به آنها اطلاع دهید.

ثبت نام برای مراقبت از طفل (به زبان سویدنی)

اگر نمی توانید گزارش دیجیتالی تهیه کنید، در عوض باید با ما تماس بگیرید تا گزارش دهید که از یک طفل مریض مراقبت می کنید.

وقتی طفل سالم است نیاز به اطلاع رسانی ندارید

وقتی به برنامه خود برگشتید و دیگر از یک طفل بیمار مراقبت نمی کنید، نیاز به اطلاع دادن به آژانس کاریابی ندارید. در درخواست خود برای حمایت فعالیت، کمک هزینه تاسیس یا کمک هزینه توسعه با آژانس بیمه اجتماعی سویدن، روزهایی را که از یک طفل بیمار مراقبت کرده اید، مشخص می کنید.

چه کمکی برای مراقبت از اطفال دریافت می کنم؟

برای روزهایی که از یک طفل بیمار مراقبت کرده اید غرامت دریافت می کنید. بنابراین، غرامت خود را در قالب حمایت از فعالیت، غرامت توسعه یا غرامت تاسیس برای این روزها حفظ می کنید.

اگر در کنار برنامه خود کار می کنید، اگر نمی توانید کار کنید زیرا نیاز به مراقبت از یک طفل مریض دارید، قوانین متفاوتی اعمال می شود. در ویب سایت صندوق بیمه بیشتر بخوانید.

صندوق بیمه (forsakringskassan.se)

اگر خود تان مریض شدید

وقتی در یک برنامه شرکت می کنید، باید در روز اول که مریض هستید، غیرحاضری را گزارش دهید.

زمانی که مریض هستید و در یک برنامه شرکت می کنید، غیرحاضری را گزارش دهید