حقوق و غیرحاضری

در طی مدتی که در یکی از برنامه ها اشتراک می ورزید

در این بخش معلومات که شما در هنگام اتخاذ تصمیم در مورد اشتراک در یک برنامه به آن نیاز خواهید داشت، ارائه شده است.

پول فعالیتaktivitetsstöd و تعویذ پولی پیشرفتutvecklingsersättning

تعویض پولی از طرف اداره بیمه اجتماعی زمانیکه شما در یک پروگرام اشتراک مینمایید، شما این قسم درخواست مینمایید.

در صورت مریضی، از غیرحاضری خود اطلاع بدهید

اگر شما مریض شدید به این قسم از غیرحاضری خود اطلاع میدهید.

گزارش بدھید VAB از غیرحاضری بھ دلیل مراقبت از کودک

از غیرحاضری تان این گونھ گزارش میدھید (VAB) در صورتی کھ از یک کودک مریض مراقبت می کنید.

اگر شما زیادتر از ۷ روز مریض هستید

اگر شما زیادتر از ۷ روز مریض هستید باید تصدیق داکتر را واگذار نمایید.

تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار

تعویض پولی برای پروگرام جاگزینی و استقرار از طرف اداره بیمه اجتماعی، به این قسم درخواست آنرا میکنید.