حقوق و غیرحاضری

در طی مدتی که در یکی از برنامه ها اشتراک می ورزید

در این بخش معلومات که شما در هنگام اتخاذ تصمیم در مورد اشتراک در یک برنامه به آن نیاز خواهید داشت، ارائه شده است.

در صورت مریضی، از غیرحاضری خود اطلاع بدهید

اگر شما مریض شدید به این قسم از غیرحاضری خود اطلاع میدهید.

گزارش بدھید VAB از غیرحاضری بھ دلیل مراقبت از کودک

از غیرحاضری تان این گونھ گزارش میدھید (VAB) در صورتی کھ از یک کودک مریض مراقبت می کنید.

پول فعالیتaktivitetsstöd و تعویذ پولی پیشرفتutvecklingsersättning

تعویض پولی از طرف اداره بیمه اجتماعی زمانیکه شما در یک پروگرام اشتراک مینمایید، شما این قسم درخواست مینمایید.

تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار

تعویض پولی برای پروگرام جاگزینی و استقرار از طرف اداره بیمه اجتماعی، به این قسم درخواست آنرا میکنید.

اخطار یا تعویض پولی از دست رفته در پروگرام

در مورد شرایط، اخطار، تعویض پولی از دست رفته از طرف اداره بیمه اجتماعی.