کمک برای فعالیت و تعویض پولی برای انکشاف

زمانی که جویای کار هستید و در یکی از برنامه های ما سهم میگیرید میتوانید از صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan) پول بدست بیآورید. تعویض پولی را که شما بدست میآورید، کمک برای فعالیت یا تعویض پولی برای انکشاف نامیده میشود.

چطور میتوانم تعویض پولی را بدست بیآورم؟

زمانی که در یکی از برنامه ها ثبت نام شدید، برای دریافت پول نزد Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) تقاضا می نمایید. شما برای هر ماه به طور جداگانه و به شکل معوق (یعنی برای ماۀ که گذشته است) تقاضا می کنید. ساده ترین شکل تقاضا نمودن از طریق ویب سایت Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) می باشد. در آنجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن و همچنان زمان پرداخت پول، بیشتر بخوانید.

برای تعویض پولی از صندوق بیمۀ همگانی درخواست نمایید

برای دریافت تعویض پولی چه چیزی تقاضا میگردد؟

زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید مهم است تا همان برنامه ریزی را که با ما دارید، تعقیب نمایید. به این معنی که شما باید به طور مثال در آن فعالیت های سهم بگیرید که ما در مورد آنها با هم به توافق می رسیم. اگر شما از پیمان کار ها(قراردادی های) ما حمایت دریافت می نمایید باید از آن طرح که (با او) می سازید نیز پیروی کنید. در صورت که ما در مورد چیزی دیگری با هم به توافق نرسیده باشیم، باید فعال بوده و کار جستجو نمایید.

شما باید گزارش فعالیت های تان را به شکل ماهوار تحویل بدهید و در آن در مورد فعالیت های که انجام داده اید و همه کار های را که تقاضا نموده اید، بنویسید. این می تواند مشاغل باشد که اعلان داده شده است و یا هم مشاغل که ادارۀ کاریابی از شما درخواست نموده تا آنها را تقاضا کنید (شما را راهنمایی نموده است) و یا در مورد آنها به شما معلومات داده است. گزارش فعالیت های تان را باید در زودترین فرصت به تاریخ 1 و در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام هر ماه تحویل بدهید.

همچنان اگر مریض می شوید و یا از یک کودک مریض مراقبت می کنید و نمی توانید در برنامۀ تان اشتراک کنید، باید برای ما اطلاع بدهید.

چه مقدار پول بدست میآورم؟

زمانی که شما در یک برنامه سهم می گیرید برای هر روز یک مقدار مشخص پول را بدست می آورید، البته حداکثر برای پنج روز در هفته. شما می توانید برای هر روزی که در برنامۀ تان سهم می گیرید، پول تقاضا کنید.

مقدار تعویض پولی شما برای هر روز، از جمله ارتباط می گیرد به این که چند سال عمر دارید و آیا شرایط برای بدست آوردن پول از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) را تکمیل می کنید و یا خیر. در ویب سایت Försäkringskassan(صندوق بیمۀ همگانی) می توانید در مورد مقدار پول که بدست می آورید، بخوانید.

در صورت که در یک برنامه اشتراک می کنید (ویب سایت Försäkringskassan صندوق بیمۀ همگانی)

سوال ها و جواب ها

چه زمانی پول ها پرداخت میشود؟

صندوق بیمۀ همگانی به تاریخ 26 ام هر ماه پول را می پردازد. برای این که بتوانید به تاریخ 26 ام پول های خود را بدست بیآورید باید صندوق بیمۀ همگانی بتواند در آخرین فرصت تقاضا نامۀ شما را به تاریخ هفتم هر ماه بدست بیآورد.

اگر شما بعد از تاریخ هفتم تقاضا می نمایید، تعویض پولی تان در زودترین فرصت به تاریخ بیست و ششم ماۀ بعدی پرداخت خواهد شد. اگر شما قبل از ختم ماه تقاضا نکنید این خطر وجود دارد که تعویض پولی برای ماۀ گذشته را به طور کامل از دست بدهید.

اگر مریض شوم چه واقع میشود؟

اگر شما مریض می شوید مهم است تا حتی در همان روز اول مریضی خود به ما در این مورد اطلاع بدهید. در غیر آن ممکن است تعویض پولی تان را برای همان روز های که مریض هستید،از دست بدهید.

اگر مریض شوید

در صورتی که کودک من مریض شود چه واقع میشود؟

اگر شما ضرورت دارید به خاطر مراقبت از کودک تان که مریض شده است در منزل باقی بمانید، مهم است تا حتی در همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر شما از یک کودک مریض مراقبت میکنید

اگر نیاز به مرخصی داشته باشم چه کاری را باید انجام بدهم؟

اگر به مرخصی نیاز دارید باید نخست موافقت ما را در این مورد بدست بیآورید. این صرفا َArbetsförmedlingen (ادارۀ کاریابی) است که می تواند با مرخصی موافقت کند نه یک تنطیم کننده برنامه.

آیا من میتوانم در عین زمانی که در یک برنامه سهم میگیرم و تعویض پولی بدست میآورم کار نیز کنم؟

بلی، شما میتوانید زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید کار نیز کنید. اما در آن هنگام تعویض پولی تان متناسب به همان مقدار پولی که به شکل معاش بدست میآورید، کاهش می یابد. این صندوق بیمۀ همگانی است که این محاسبه را انجام میدهد.

آیا من میتوانم در عین زمانی که تعویض پولی را دریافت میکنم، معاش مرخصی والدین یا Föräldrapenning را نیز بدست بیآورم؟

بلی، شما زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید میتوانید معاش مرخصی والدین را دریافت کنید. اما تعویض پولی شما متناسب با همان مقدار پول که به شکل معاش مرخصی والدین دریافت می کنید، کاهش می یابد. این Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) است که این محاسبه را انجام میدهد.

در صورت که در یک برنامه اشتراک می کنید (ویب سایت Försäkringskassan صندوق بیمۀ همگانی)

برای شما که در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید

اگر شما در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید میتوانید تقویض پولی برای جاگزینی و استقرار را دریافت کنید. همچنان احتمالاَ میتوانید تعویض پولی برای مسکن یا اضافه پرداخت جاگزینی و استقرار را نیز دریافت کنید. در این مورد که مستحق کدام نوع تعویض پولی میگردید،بخوانید.

تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی

هشدار یا محروم شدن از تعویض پولی

اگر شرایط برای تعویض پولی را پیروی نکنید می توانید یک هشدار دریافت کنید، یا هم از دریافت تعویض پولی برای یک یا چند روز محروم شوید.

هشدار یا محروم شدن از تعویض پولی در برنامه