کمک برای فعالیت و تعویض پولی برای انکشاف

زمانی که جویای کار هستید و در یکی از برنامه های ما سهم میگیرید میتوانید از صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan) پول بدست بیآورید. تعویض پولی را که شما بدست میآورید، کمک برای فعالیت یا تعویض پولی برای انکشاف نامیده میشود.

چطور میتوانم تعویض پولی را بدست بیآورم؟

زمانی که شما در یکی از برنامه های ما شامل گردیدید برای دریافت تعویض پولی نزد صندوق بیمۀ همگانی تقاضا می نمایید. شما برای هر ماه به طور جداگانه و برای ماۀ گذشته تقاضا میکنید. ساده ترین شکل تقاضا نمودن از طریق ویب سایت صندوق بیمۀ همگانی میباشد. در اینجا همچنان میتوانید در مورد چگونگی تقاضا و زمان پرداخت پول بیشتر بخوانید.

برای تعویض پولی از صندوق بیمۀ همگانی درخواست نمایید

برای دریافت تعویض پولی چه چیزی تقاضا میگردد؟

زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید مهم است تا همان برنامه ریزی را که با ما دارید، تعقیب نمایید. به این معنی که شما باید به طور مثال در آن فعالیت های سهم بگیرید که ما در مورد آنها با هم به توافق میرسیم. شما همچنان باید فعال بوده و جویای کار باشید، البته اگر این موضوع شامل برنامه ریزی تان باشد.

شما نیاز دارید تا از فعالیت های تان به شکل ماهوار گزارش داده و در صورت مریض شدن اطلاع بدهید.

چه مقدار پول بدست میآورم؟

زمانی که شما در یک برنامه سهم میگیرید برای هر روز یک مقدار مشخص پول را بدست میآورید، البته حداکثر برای پنج روز در هفته. شما برای هر روزی که در برنامۀ تان سهم میگیرید پول بدست میآورید.

تعویض پولی روزانه شما از جمله مربوط میشود به سن تان و همچنان این که آیا شرایط برای دریافت پول از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) را تکمیل می نمایید و یا نه. در ویب سایت صندوق بیمۀ همگانی میتوانید در مورد مقدار پول که بدست میآورید، بیشتر بخوانید.

صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan)

سوال ها و جواب ها

چه زمانی پول ها پرداخت میشود؟

صندوق بیمۀ همگانی به تاریخ 26 ام هر ماه پول را می پردازد. برای این که بتوانید به تاریخ 26 ام پول های خود را بدست بیآورید باید صندوق بیمۀ همگانی بتواند در آخرین فرصت تقاضا نامۀ شما را به تاریخ هفتم هر ماه بدست بیآورد.

اگر شما بعد از تاریخ هفتم تقاضا می نمایید، تعویض پولی تان در زودترین فرصت به تاریخ بیست و ششم ماۀ بعدی پرداخت خواهد شد. اگر شما قبل از ختم ماه تقاضا نکنید این خطر وجود دارد که تعویض پولی برای ماۀ گذشته را به طور کامل از دست بدهید.

اگر مریض شوم چه واقع میشود؟

اگر شما مریض شدید بسیار مهم است که شما همان روزاول مریضی به ما اطلاع بدهید. در غیر این صورت امکان دارد شما پول آن روزهاییکه مریض هستید، را از دست بدهید. برای اینکه بتوان بعد از روز هفتم مریضی هم پولها را بدست آورد شما باید یک تصدیق داکتر را به ما واگذار نمایید که نشان میدهد که شما نمیتوانید در پروگرام خود اشتراک نمایید.

اگر مریض شوید

در صورتی که کودک من مریض شود چه واقع میشود؟

اگر شما ضرورت دارید به خاطر مراقبت از کودک تان که مریض شده است در منزل باقی بمانید، مهم است تا حتی در همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر شما از یک کودک مریض مراقبت میکنید

اگر نیاز به مرخصی داشته باشم چه کاری را باید انجام بدهم؟

اگر به مرخصی نیاز دارید باید نخست موافقت ما در این مورد صورت بگیرد.

آیا من میتوانم در عین زمانی که در یک برنامه سهم میگیرم و تعویض پولی بدست میآورم کار نیز کنم؟

بلی، شما میتوانید زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید کار نیز کنید. اما در آن هنگام تعویض پولی تان متناسب به همان مقدار پولی که به شکل معاش بدست میآورید، کاهش می یابد. این صندوق بیمۀ همگانی است که این محاسبه را انجام میدهد.

آیا من میتوانم در عین زمانی که تعویض پولی را دریافت میکنم، معاش مرخصی والدین یا Föräldrapenning را نیز بدست بیآورم؟

بلی، شما زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید میتوانید معاش مرخصی والدین را دریافت کنید. اما تعویض پولی شما متناسب با همان مقدار پولی که به شکل معاش مرخصی والدین دریافت میکنید، کاهش می یابد.

برای شما که در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید

اگر شما در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید میتوانید تقویض پولی برای جاگزینی و استقرار را دریافت کنید. همچنان احتمالاَ میتوانید تعویض پولی برای مسکن یا اضافه پرداخت جاگزینی و استقرار را نیز دریافت کنید. در این مورد که مستحق کدام نوع تعویض پولی میگردید،بخوانید.

تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی

اخطار یا پول از دست رفته

اگر شما شرایط برای تعویض پولی را پیروی نکنید میتوانید یک اخطار را بدست بیآورید و یا ممکن تعویض پولی تان را برای یک و یا چند روز از دست بدهید.

هشدار یا از دست دادن پول از صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan)