تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار

Etableringsersättning (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی)پولی است که وقتی در برنامۀ استقرار و جاگزینی اشتراک نمایید، می توانید آن را ازFörsäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) بدست بیآورید. ممکن است شما مستحق دریافت دیگر انواع تعویض پولی نیز شوید.

چگونه میتوانم تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را بدست بیآورم؟

زمانی که در برنامۀ استقرار و جاگزینی ثبت نام هستید می توانید برای دریافت etableringsersättning (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی) نزد (صندوق بیمۀ همگانی) تقاضا نمایید. شما برای هر ماه به طور جداگانه و به شکل پرداخت معوق (یعنی برای ماۀ که گذشته است) تقاضا می کنید. ساده ترین شکل تقاضا نمودن از طریق ویب سایت صندوق بیمۀ همگانی میباشد. در آنجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن و زمان پرداخت پول، بیشتر بخوانید.

برای تعویض پولی از صندوق بیمۀ همگانی درخواست نمایید

جهت دریافت تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار چه چیزی تقاضا میگردد؟

زمانی که شما در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید مهم است تا آن برنامه ریزی را که در مشارکت با ما دارید، تعقیب نمایید. به این معنی که شما باید به طور مثال در آن فعالیت های سهم بگیرید که ما در مورد آنها با هم به توافق می رسیم. در صورت که با ما روی کدام موضوع دیگر به توافق نرسیده باشیم باید فعال بوده و کار نیز جسجتو کنید.

بعد از دورۀ بررسی نیاز دارید هر ماه یک گزارش فعالیت ها را تحویل بدهید و در آن در مورد همه کار های را که تقاضا نموده اید و همه فعالیت ها را اجرا که نموده اید، گزارش بدهید. این می تواند مشاغل باشد که اعلان داده شده است و یا هم مشاغل که ادارۀ کاریابی از شما درخواست نموده تا آنها را تقاضا کنید (شما را راهنمایی نموده است) و یا در مورد آنها به شما معلومات داده است. گزارش فعالیت های تان را باید در زودترین فرصت به تاریخ 1 و در آخرین فرصت به تاریخ 14 ام هر ماه تحویل بدهید.

اگر مریض هستید و یا از یک کودک مریض مراقبت می نمایید و نمی توانید در یک برنامه اشتراک کنید، باید به ما اطلاع بدهید. اگر به مرخصی نیاز دارید باید نخست موافقت ما را در این مورد بدست بیآورید.

من چقدر پول بدست میآورم؟

در جریان دورۀ بررسی برای هر روز 231 کرون بدست می آورید. وقتی دورۀ بررسی را به پایان رسانیدید و در مشارکت با ما برنامۀ تان را طرح نمودید، برای هرروز 308 کرون بدست می آورید. شما می توانید برای هر روز که در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم می گیرید، پول تقاضا نمایید. شما میتوانید مستحق(کمک های)مختلف اضافی نیز گردید:

در صورت که در یک برنامه اشتراک می کنید (ویب سایت Försäkringskassanصندوق بیمۀ همگانی)

سایر تعویض های پولی

قرضه برای خریداری وسایل/اثاث منزل

شما میتوانید برای مخارج سفر ها و مسکن، مثلاَ برای سهم گیری در یک کورس تحصیلی که در یک محل دیگر غیر از محل اقامت تان انجام میدهید، پول دریافت کنید. برای دریافت این حقوق نزد ما تقاضا میکنید. این ما هستیم که در مورد حقوق تصمیم گیری نموده و محاسبۀ مقدار پولی که شما مستحق دریافت آن میشوید را انجام میدهیم.

قرضه برای خریداری وسایل/اثاث منزل

شما میتوانید جهت خریداری وسایل منزل تان پول قرض کنید، به طور مثال برای خریداری موبل و یاظرف هایچینی. مقدار پولی را که میتوانید قرض کنید، از جمله بستگی دارد به بزرگی خانوادۀ تان، مقدار ضرورت تان و مقدار پولی که خود دارید. شما برای قرضه نزد CSN تقاضا میکنید و آنها در مورد مقدار پولی را که میتوانید قرض بگیرید، تصمیم میگیرند.

قرضۀ CSN برای وسایل/اثاث منزل

سوال ها و جواب ها

چه زمانی پول پرداخت میشود؟

صندوق بیمۀ همگانی یا Försäkringskassan به تاریخ بیست و ششم هر ماه پول را پرادخت میکند. برای این که صندوق بیمۀ همگانی بتواند پول شما را به تاریخ بیست و ششم بپردازد باید در آخرین مهلت تقاضانامۀ تان را به تاریخ هفتم هر ماه، دریافت نماید.

هرگاه من مریض شوم چه واقع میشود؟

اگر شما مریض شوید، مهم است تا در همان روز اول مریضی تان با ما تماس بگیرید. در غیر آن شما تعویض پولی برای استقرار و جابجایی را در جریان همان روز های که مریض هستید، از دست میدهید.

اگر شما مریض میشوید

اگر کودک شما مریض شود، چه واقع میگردد؟

اگر شما نیاز دارید تا برای مراقبت از کودک تان که مریض شده است به منزل باقی بمانید، مهم است تا در همان روز اول با ما در تماس شوید.

اگر شما مریض میشوید و یا از یک کودک مریض مراقبت مینمائید

آیا من میتوانم در عین زمانی که در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم میگیرم و تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را دریافت میکنم، کار نیز کنم؟

بلی، شما در زمانی که در برنامۀ استقرار و جاگزینی سهم میگیرید میتوانید کار کنید. اما در آن صورت تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی متناسب با پولی که به شکل معاش بدست میآورید، کاهش مییابد. این صندوق بیمۀ همگانی است که این محاسبه را انجام میدهد.

در صورت که در یک برنامه اشتراک می کنید (ویب سایت Försäkringskassanصندوق بیمۀ همگانی)

آیا من میتوانم معاش رخصتی والدین یا Föräldrapenning را دریافت کنم در عین زمانی که من تعویض پولی را دریافت میکنم؟

بلی، شما زمانی که در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم میگیرید میتوانید معاش مرخصی والدین را دریافت کنید. اما تعویض پولی شما برای جاگزینی و استقرار در تناسب با همان مقدار پولی که به شکل معاش مرخصی والدین دریافت میکنید، کاهش می یابد. این صندوق بیمۀ همگانی است که این محاسبه را انجام میدهد.

در صورت که در یک برنامه اشتراک می کنید (ویب سایت Försäkringskassanصندوق بیمۀ همگانی)

پول سفر من به ادارۀ کاریابی را کی می پردازد؟

شما که به عنوان یک پناهجو، فردی نیازمند حمایت و یا به دلیل قرابت های خانوادگی توانسته اید اجازه اقامت را دریافت کنید میتوانید برای سفر تان(رفت و برگشت) به ادارۀ کاریابی پول دریافت کنید. این موضوع برای بار نخست که نزد ما مراجعه می کنید، اعتبار دارد.

ما میتوانیم شما را با ریزرف کردن سفر تان کمک کنیم. برای معلومات بیشتر با ما تماس بگیرید.

هشدار یا محروم شدن از تعویض پولی

اگر شرایط برای تعویض پولی را پیروی نکنید ممکن است یک هشدار را دریافت نمایید و یا هم برای مدت یک یا چند روز از حق دریافت (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی) محروم شوید.

هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی در برنامه