تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار

“تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار” پولی است که شما با اشتراک در برنامۀ جاگزینی و استقرار میتوانید آن را بدست بیآورید.

چگونه میتوانم تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را بدست بیآورم؟

زمانی که شما فیصله در مورد برنامۀ استقرار و جابجایی را دریافت کردید، برای دریافت تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار، نزد صندوق بیمۀ همگانی یا Försäkringskassan تقاضا میکنید. ساده ترین شکل تقاضا نمودن، از طریق ویب سایت صندوق بیمۀ همگانی میباشد. در این ویب سایت شما همچنان میتوانید در مورد چگونگی تقاضا کردن و همچنان زمان پرداخت پول بیشتر بخوانید.

Försäkringskassan

جهت دریافت تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار چه چیزی تقاضا میگردد؟

زمانی که شما در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید مهم است تا شما آن برنامه یا طرحی را که با ما دارید، تعقیب نمائید. این بدان معنی میباشد که شما به طور مثال نیازمند سهم گیری در آن فعالیت های میباشید که ما روی آن به توافق میرسیم. شما همچنان ضرورت دارید تا فعال بوده و جویای کار باشید، اگر این موضوع شامل برنامۀ تان است.

شما نیازمند گزارشدهی ماهانه از فعالیت های تان بوده و همچنان اگر مریض میشوید نیز باید به ما اطلاع بدهید. اگر شما ضرورت به رخصتی دارید، باید در قدم اول موافقت ما را در این مورد بدست بیآورید.

من چقدر پول بدست میآورم؟

شما در جریان دوران بررسی، برای هر روز مبلغ 231 کرون، بدست میآورید. زمانی که دوران بررسی تکمیل گردید و شما در مشارکت با ما یک برنامه را برای تان آماده ساختید، برای هرروز مبلغ 308 کرون دریافت می نمائید. شما میتوانید مستحق کمک های مختلف اضافی نیز گردید:

  • اگر شما دارای فرزند هستید میتوانید مستحق Etableringstillägg شوید.
  • اگر شما تنها زندگی میکنید میتوانید مستحق “تعویض پولی برای مسکن” یا Bostadsersättning شوید.

این صندوق بیمۀ همگانی یا Försäkringskassan است که در مورد پول تصمیم گرفته، محاسبه را انجام داده و در مورد مقدار پولی که شما مستحق آن میگردید، تصمیم میگیرد. شما میتوانید در ویب سایت صندوق بیمۀ همگانی Försäkringskassan در این مورد که کدام کمک های پولی میتواند برای شما مناسب باشد، بیشتر بخوانید.

Försäkringskassan

سایر تعویض های پولی

قرضه برای خریداری وسایل/اثاث منزل

شما میتوانید برای مخارج سفر ها و مسکن، مثلاَ برای سهم گیری در یک کورس تحصیلی که در یک محل دیگر غیر از محل اقامت تان انجام میدهید، پول دریافت کنید. برای دریافت این حقوق نزد ما تقاضا میکنید. این ما هستیم که در مورد حقوق تصمیم گیری نموده و محاسبۀ مقدار پولی که شما مستحق دریافت آن میشوید را انجام میدهیم.

قرضه برای خریداری وسایل/اثاث منزل

شما میتوانید جهت خریداری وسایل منزل تان پول قرض کنید، به طور مثال برای خریداری موبل و یاظرف هایچینی. مقدار پولی را که میتوانید قرض کنید، از جمله بستگی دارد به بزرگی خانوادۀ تان، مقدار ضرورت تان و مقدار پولی که خود دارید. شما برای قرضه نزد CSN تقاضا میکنید و آنها در مورد مقدار پولی را که میتوانید قرض بگیرید، تصمیم میگیرند.

قرضۀ CSN برای وسایل/اثاث منزل

سوال ها و جواب ها

چه زمانی پول پرداخت میشود؟

صندوق بیمۀ همگانی یا Försäkringskassan به تاریخ بیست و ششم هر ماه پول را پرادخت میکند. برای این که صندوق بیمۀ همگانی بتواند پول شما را به تاریخ بیست و ششم بپردازد باید در آخرین مهلت تقاضانامۀ تان را به تاریخ هفتم هر ماه، دریافت نماید.

هرگاه من مریض شوم چه واقع میشود؟

اگر شما مریض شوید، مهم است تا در همان روز اول مریضی تان با ما تماس بگیرید. در غیر آن شما تعویض پولی برای استقرار و جابجایی را در جریان همان روز های که مریض هستید، از دست میدهید.

اگر شما مریض میشوید

اگر کودک شما مریض شود، چه واقع میگردد؟

اگر شما نیاز دارید تا برای مراقبت از کودک تان که مریض شده است به منزل باقی بمانید، مهم است تا در همان روز اول با ما در تماس شوید.

اگر شما مریض میشوید و یا از یک کودک مریض مراقبت مینمائید

آیا من میتوانم در عین زمانی که در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم میگیرم و تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را دریافت میکنم، کار نیز کنم؟

لی، شما میتوانید زمانی که در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم میگیرید، کار نیز کنید. اما در آن صورت مقدار پولی را که شما به شکل معاش بدست میآورید از مقدار پولی که به شکل تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار دریافت میکنید، کاسته میشود.

آیا من میتوانم معاش رخصتی والدین یا Föräldrapenning را دریافت کنم در عین زمانی که من تعویض پولی را دریافت میکنم؟

بلی، شما زمانی که در برنامۀ استقرار و جابجایی سهم میگیرید میتوانید معاش رخصتی والدین را دریافت کنید. اما تعویض پولی شما برای جاگزینی و استقرار در تناسب با همان مقدار پولی که به شکل معاش رخصتی والدین دریافت میکنید، کاهش می یابد.

پول سفر من به ادارۀ کاریابی را کی می پردازد؟

شما که به عنوان یک پناهجو، فردی نیازمند حمایت و یا به دلیل قرابت های خانوادگی توانسته اید اجازه اقامت را دریافت کنید، میتوانید برای سفر تان رفت و برگشت( به ادارۀ کاریابی پول دریافت کنید. این زمانی اعتبار دارد که شما برای اولین بار نزد ما مراجعه میکنید.

ما میتوانیم شما را با ریزرف کردن سفر تان کمک کنیم. برای معلومات بیشتر از طریق تیلفون شماره 416416-0771 با ما در تماس شوید.

هشدار و کاهش تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار

اگر شما همان برنامۀ را که ما روی آن به توافق رسیده ایم تعقیب نکنید، در آن صورت شما میتوانید یک هشدار را دریافت کنید و یا هم تعویض پولی تان برای جاگزینی و استقرار در جریان یک یا چند روز کاهش یابد.

هشدار یا کاهش “تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار”