با ما کارمندان ادارهٔ امور کاریابی در تماس شوید

خدمات مراجعین به زبان سویدنی و انگلیسی

توسط تیلفون و پست الیکترونیکی میتوانید از راهنمای امور کاریابی کارآزموده یی کمک بگیرید. اوقات کاری عبارت از روز های شنبه از ساعت 9 الی 16.

شمارۀ تیلفون: 416 416-0771

نزدیکترین دفتر ادارۀ امور کاریابی را پیدا کنید

نزدیکترین دفتر خود را پیدا کنید صفحهٔ انترنتی به زبان سویدنی

شما که در برنامه جایگزینی و استقرار اشتراک دارید

اگر شما در برنامهٔ جایگزینی و استقرار اشتراک میورزید، ما کمک و راهنمایی به پنج عدد زبانهای بیشتر را در خدمات تان قرار میدهیم.

ساعت کاری در روزهای رسمی از ساعت 10 الی 16

0771-860100

خدمات مراجعین میتواند در موارد زیر شما را یاری رساند:

  • کمک در راستای طی مراحل ثبت نام در ادارهٔ امور کاریابی
  • راهنمایی در راستای پیدا کردن مشاغل موجود
  • مشوره در راستای بهتر شدن در جستجوی کار
  • و اینکه عریضه را چطور کمک در راستای جستجوی کار در بانک اعلانات کاریابی مینویسید
  • گفتگو با یکی از راهنمایان امور کاریابی در مورد اوضاع و احوال تان و اقداماتی که ما میتوانیم در اختیار تان قرار دهیم
  • پاسخ به سوالات عمومی در بارهٔ برنامه ها و مساعی، آموزش ها و حرفه ها و نیز بیمهٔ بیکاری