برنامۀ استقرار و جاگرینی

آن حمایتی است کھ بھ شکل آموزش و ارائھ فعالیت ھا برای برخی از Etableringsprogrammet برنامۀ استقرار و جابجایی مھاجران تازه وارد صورت میگیرد. ھدف اینست کھ شما بتوانید بھ زودترین فرصت ممکن زبان سویدنی را آموختھ، یک کار یافتھ و بتوانید خود تامین امرار معیشت نمائید.

Stäng

در مورد برنامۀ استقرار و جابجایی

.ما در این فلم در مورد بدست آوردن کمک ها و حمایت های ممکن و همچنان این که شما خود برای آغاز به کار و

برنامۀ استقرار و جاگرینی چیست؟

این یک برنامھ ایست کھ بر اساس اقدامات و حمایت ھای فردی ھمراه با جستجو فعالانۀ کار توسط شما، تشکیل میگردد. ھدف اینست کھ شما بتوانید بھ زودترین فرصت ممکن زبان سویدنی را آموختھ، یک کار یافتھ و بتوانید خود تامین امرار معیشت نمائید.

کی میتواند در این برنامھ سھم بگیرد؟

شما کھ 20 سالگی را تکمیل نموده ولی ھنوز 66 سالھ نشده اید و بھ تازگی بھ عنوان پناھنده، فردی نیازمند مصونیت و یا ھم بھ عنوان اقارب پناھنده اجازۀ اقامت را بدست آورده اید، میتوانید در برنامۀ استقرار و جاگزینی سھم بگیرید.

در این برنامھ میتوانید این کار ھا را انجام بدھید

شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی برنامه ریزی می کنید که کدام اقدامات برای تان بیشتر مناسب است تا بتوانید به زودی ممکن زبان سویدنی را یاد گرفته و به یک کار دست یابید. در اینجا چند مثال از این اقدامات ارائه می گردد:

 • آموزش زبان برای شما کھ فاقد دانش ابتدایی در زبان سویدنی، سویدنی برای مھاجران (SFI) میباشید.
 • آموزش آشنایی با جامعھ.
 • آموزش بھ سویھ ھای مختلف،اگر شما نیازمند رشد و یا انکشاف مھارت ھای تان میباشید.
 • کارآموزی (پرکتیک).
 • کمک در ھنگامی کھ شما کار تقاضا میکنید.
 • حمایت و مشورت برای شما کھ بھ راه اندازی یک شرکت می اندیشید.
 • Validering

زمانی کھ ما با ھم ملاقات میکنیم شما میتوانید در مورد تجارب کاری تان، تحصیلات و موارد مورد علاقۀ خود و ھمچنان اھداف و خواستھ ھای تان صحبت نمایید. برای ما مھم است تا بدانیم اگر در زندگی شما در پیوند با وضعیت اجتماعی و صحی تان عواملی وجود داشتھ باشد کھ بتواند روی امکانات شما جھت سھمگیری در فعالیت ھا و ھمچنان یافتن کار تاثیر بگذارد. ما کوشش میکنیم تا فعالیت ھای موجود در برنامھ را طوری تنظیم کنیم کھ برای شما کھ دارای نیاز ھای خاص ھستید، متناسب باشد. زمانی کھ این کار تکمیل گردید ما در مشارکت با شما بھ برنامھ ریزی برای تان آغاز میکنیم. شما میتوانید برنامھ ریزی خود را در تیلفون موبایل مشاھده نمایید. شما ھمھ حمایت را در یک جا بھ شکل منسجم در اختیار دارید. ما ھمیشھ چگونگی پیشرفت امور برای شما را تعقیب نموده و کمک مورد ضرورت تان را بھ شما عرضھ میداریم.

وسعت برنامھ

معمولاَ این برنامه به شکل تمام وقت میباشد. اگر شما به شکل نیمه وقت در مرخصی والدین بسر میبرید و یا به دلیل مریضی یا معیوب بودن نمی توانید به شکل تمام وقت کار کنید،این امکان وجود دارد که به شکل نیمه وقت در برنامه سهم بگیرید.

البتھ کھ سھم گرفتن در برنامھ داوطلبانھ میباشد.اما در صورتی کھ در برنامھ سھم بگیرید باید فعال بوده و طرحی را کھ ما روی آن بھ توافق میرسیم،تعقیب نمایید.

شما کھ دارای یک مریضی یا معیوبیت ھستید میتوانید کمک بیشتر بدست بیآورید

ھرگاه صحت و یا ھم معلولیت شما روی توانایی ھای تان برای سھم گیری در فعالیت ھا تاثیر میگذارد، در آن صورت ما میخواھیم تا شما در این مورد بھ ما بگویید. در آن صورت ما در مشارکت با شما بررسی میکنیم کھ شما برای این کھ بتوانید در فعالیت ھا سھم بگیرید بھ کدام کمک ھا نیازمند میباشید.

اگر شما نیازمند خدمات مناسب فردی میباشید، میتوانید از ما کمک دریافت کنید. شما میتوانید ھم وسایل مفیدی را کھ شما را در ھنگام جستجو کار کمک میکند بدست بیآورید و ھم در جھت برقراری تماس با صاحبان کار کمک حاصل نمایید.

در اینجا چند مثال از شرایطی مختلف وجود دارد کھ میتواند روی توانایی شما برای کار یا تحصیل تاثیر بگذارد.

 • ھرگاه شما مشکل بینایی دارید، بھ طور مثال شناختن افراد از فاصلۀ دور و یا ھم خواندن یک متن کھ با حروف کوچک نوشتھ شده باشد، برای تان مشکل است.
 • ھرگاه شما با شنوایی مشکل دارید، بھ طور مثال جریان گفتگو را بھ خوبی شنیده نمیتوانید یا یک صدای اذیت کننده در گوش دارید.
 • ھرگاه شما حال تان خوب نیست، بھ طور مثال احساس اضطراب نموده یا خود را محزون احساس میکنید، با خوابیدن یا تمرکز حواس مشکل دارید و یا ھم با ضعف حافظھ مواجھ بوده با آموزش مشکل دارید.
 • هرگاه شما حال تان خوب نیست، به طور مثال احساس اضطراب نموده یا خود را محزون احساس میکنید، با خوابیدن یا تمرکز حواس مشکل دارید و یا هم با ضعف حافظه مواجه بوده با آموزش مشکل دارید.
 • اگر شما در وجود تان احساس درد میکنید، مثلاَ نشستن، ایستادن،راه رفتن و یا هم استفاده از دست ها و بازو ها برای تان مشکل است.
 • اگر شما مشکلات خانوادگی دارید، مثلاَ مریضی یا اعتیاد افرادی نزدیک به شما و یا هم هرگاه در داخل خانواده خشونت را تجربه میکنید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

تعلیمات اجباری - برای شما که چندان زیاد تحصیل نکرده اید

اگر شما هیچ به مکتب نرفته اید یا فقط مکتب ابتدائیه را خوانده اید و یا هم دورهٔ تحصیلی معادل دورهٔ ثانوی سویدن را نگذرانده اید، ممکن است واجد شرایط تعلیمات اجباری باشید. اگر شما واجد شرایط شناخته شوید باید به درخواست تحصیل در مرکز دوره تعلیمات بزرگسالان (کمووکس) در کمون مربوطه تان اقدام کنید و یا به درخواست ثبت نام در کورس که بنام «کورس عمومی» یاد میگردد، در یکی از موسسات تحصیلات بزرگسالان اقدام کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد تعلیمات اجباری

اگر شما مریض میشوید و یا از یک کودک مریض مراقبت مینمایید

اگر شما مریض میشوید یا ضرورت دارید برای مراقبت از کودک بھ خانھ باقی بمانید، باید در این مورد بھ ما اطلاع بدھید.

زمانی کھ مریض ھستید از غیرحاضری تان اطلاع بدھید

از غیرحاضری بھ دلیل مراقبت از کودک (VAB) اطلاع بدھید

از فعالیت ھای گزارش بدھید

شما باید ھر ماه یک گزارش فعالیت ھا را تحویل بدھید. این از آن جھت مھم است تا شما برای دستیابی بھ کار یا تحصیل بتوانید حمایت درست را حاصل نموده و بتوانید تعویض پولی خود را از صندوق بیمۀ ھمگانی بدست آورید.

گزارش فعالیت ھا

سوال ھا و جواب ھا

زمانی کھ من بھ یک کار دست مییابم،چھ واقع میگردد؟

اگر در مدت زمانی که در برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) شرکت می‌کنید کار تمام وقتی پیدا کردید به شرکت در برنامه خاتمه دهید.

اگر من با وجود این ھم نتوانم بھ یک کار دست یابم چھ واقع میگردد؟

اگر در رخصتی والدین بسر میبرید یا به شکل نیمه وقت کار میکنید و یا هم به دلیل معلول بودن یا مریضی نمی توانید به شکل تمام وقت کار کنید، این امکان را دارید که به شکل نیمه وقت در برنامه اشتراک کنید.

در آن صورت شما میتوانید بھ طور مثال در (برنامۀ)ضمانت برای انکشاف یا ضمانت برای کار برای جوانان، سھم بگیرید.

ضمانت برای کار و انکشاف

ضمانت برای کار برای جوانان

چھ مدتی میتوانم شامل برنامۀ استقرار و جاگزینی باشم؟

شما تا زمانی میتوانید شامل برنامۀ استقرار و جاگزینی باشید کھ

 • به شکل تمام وقت به کار آغاز میکند
 • بھ شکل تمام وقت بھ رخصتی والدین بروید
 • برای مدتی بیشتر از یک ماه بھ شکل تمام وقت مریض شوید و این برنامھ نتواند متناسب باشد

در مجموع شما میتوانید برای 24 ماه شامل برنامۀ استقرار و جاگزینی باشید. بھ خاطر داشتھ باشید کھ شما میتوانید فقط در جریان یک دورۀ 36 ماھھ،از ھمان روزی کھ شمارۀ شناسایی را بدست آورده اید، شامل این برنامھ باشید.

در صورتی کھ بھ مرخصی والدین یا بھ مرخصی استعلاجی بروم چھ واقع میشود؟

اگر شما برای یک مدت طولانی مریض ھستید، ما کوشش میکنیم تا محتوای برنامۀ شما را طوری آماده سازیم کھ ھمچنان برای سھمیگری شما مناسب باشد. شما از برنامھ اخراج میگردید

 • اگر برای مدتی بیشتر از یک ماه بھ شکل تمام وقت مریض شوید و این برنامھ نتواند متناسب ساختھ شود
 • اگر شما بھ طور تمام وقت بھ مرخصی والدین بروید.

شما میتوانید دوباره بھ برنامھ برگردید بھ شرط آن کھ از بدست آوردن شمارۀ شناسایی تان بیشتر از 36 ماه نگذشتھ باشد.

آیا شما بیمھ شده اید؟

زمانی کھ شما در برنامۀ استقرار و جاگرینی سھم میگیرید مشمول بیمۀ خسارۀ جانی و بیمۀ عمر گروھی میگردید. ھرگاه شما در شرکت سبب آسیب رسیدن بھ چیزی شوید، کارفرما میتواند از دولت جبران خساره دریافت کند.

آیا من میتوانم جایم را در این پروگرام از دست بدھم؟

اگر شما سھل انگاری نمائید و یا (روند) فعالیت را اخلال کنید، میتوانید جای تان را از دست بدھید.

اگر اجازۀ اقامت شما تغییر کند و یا در صورتی که دیگر شامل گروۀ مورد نظر این برنامه نباشید، در این برنامه جا خود را از دست میدهید.

آیا من میتوانم بعد از یک دوره استخدام دوباره به این برنامه برگردم؟

اگر شما کار کرده باشید میتوانید دوباره به این برنامه برگردید به این شرط که از زمان بدست آوردن personnummer (شمارۀ شناسایی) تان بیشتر از 36 ماه سپری نشده باشد.

شما میتوانید برای مصارف سفر کمک اقتصادی دریافت کنید

اگر شما در یک محل دیگر بھ غیر از جایی کھ در آن زندگی میکنید، در یک برنامھ سھم میگیرید و یا تحصیل میکنید، در آن صورت میتوانید برای مصارف سفر و یا مسکن کمک اقتصادی بدست بیآورید.

کمک(اقتصادی)برای مصارف سفر برای مصاحبھ استخدامی یا سھمگیری در برنامھ