حمایت برای شما که بیکار هستید

شما به عنوان یک شخص بیکار و یا دارای نیازمندی های خاص میتوانید حمایت و کمک های بیشتری را از ما دریافت نمایید. در اینجا میتوانید ببینید کدام نوع کمک ها را میتوانید دریافت نمایید.

A

Akademikertjänst korta vägen

تحصیلات فردی که شما را به عنوان یک فارغ التحصیل برای یافتن وظیفه در داخل تحصیلات خود یا ادامه آموزش آماده می کند.

Arbetsintegrerande övningsplatser

خدمات حمایوی مخصوص کسانی که مدت‌ها از بازار کار دور بوده‌اند و درباره توانایی کار و نوع وظیفه متناسب با توانایی خود، شک دارند.

Arbetsmarknadsutbildning

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت باعث جذابیت هر چه بیشتر شما در بازار کار مورد نظر میگردد. معمولاَ این کورس کاملاَ متناسب ساخته شده است با یک کارفرما خاص و در اکثر موارد مستقیماَ به دستیابی به کار می انجامد.

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

اگر اختلال بینایی یا اختلال بصری دارید، با آموزش متناسب با نیازها و شرایط خود می‌توانید وارد بازار کار شوید.

Arbetspraktik

آیا نیاز به اندوختن تجارب کاری و افزایش امکانات برای دستیابی به کار دارید؟ در آن صورت کارآموزی میتواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی(پرکتیک) در یک محل کار میتواند برای شما که خود را برای راه اندازی یک شرکت شخصی آماده میسازید نیز یک انتخاب باشد.

Arbetsträning

Behöver du prova att jobba för att kunna börja eller återgå till ett arbete? Med arbetsträning kan du vara på en arbetsplats och delta i verksamheten med handledning.

B

Bidrag för personligt biträde

اگر شما به دلیل معلولیت دارای توانایی ضعیف کاری هستید میتوانید در محل کار از یک شخص کمک و حمایت دریافت نمایید. در آن صورت کارفرما شما برای تعین افراد به این منظور،کمک اقتصادی دریافت میکند.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Du kan få bidrag till hjälpmedel för att kunna utförبرای این که بتوانید وظایف تان را انجام بدهید میتوانید برای وسایل کمکی،کمک دریافت نمایید. کارفرما شما نیز میتواند برای وسایل کمکی و یا هم تنظیم محل کار تان،کمک دریافت نماید.a ditt jobb. Din arbetsgivare kan också få bidrag för hjälpmedel eller anpassning av din arbetsplats.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

شما که دارای یک مفکورۀ خوب برای تجارت هستید که میتواند سودآور باشد و همچنان دارای یک معلولیت میباشید که کاهش توانایی کار را با خود به همراه دارد،میتوانید برای مصارف در پیوند با آغاز نمودن به فعالیت های تان،کمک دریافت کنید.

ش

شغل تاسیس

اگر مدت زیادی است که بیکار بوده اید یا به دسته خاصی از تازه واردان تعلق دارید، می توانید یک وظیفه تاسیسی (etableringsjobb) پیدا کنید تا راحت تر خود را در بازار کار مستقر کنید.

E

Etableringsprogrammet

یک برنامه حاوی فعالیت ها و آموزش برای برخی از مهاجرین تازه وارد تا شما هر چه زودتر زبان سویدنی را بیاموزید، یک شغل پیدا کنید و از لحاظ امرار معاش خود کفا شوید.

F

Förmedlingsinsatser

کوشش‌های مداخله‌ای یک پروگرام برای کسانی است که در جریان جستجو برای یک کار یا در شروع تحصیل، ضرورت به حمایت دارند. منحیث حمایت، شما یک سوپروایزر از طرف یکی از تأمین‌کنندگان ما دریافت خواهید کرد.

Förstärkt arbetsträning

آیا میخواهید که یک کار را امتحان کنید برای اینکه در مورد امکانات تان برای کارکردن، وضوحت را بدست آورید؟ در تمرین کاری تقویت شده، شما در یک محل کار خواهید بود و در یک فعالیت با رهنمایی، اشتراک خواهید نمود.

I

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم میگیرید میتوانید حمایت پیداگوژیک را همراه با وسیلۀ کمکی بدست بیآورید.

Intensivår

شما که یک فرد تازه وارد در سویدن هستید و در etableringsprogrammet برنامۀ (استقرار و جاگزینی) سهم می گیرید، می توانید به شکل سریع درس بخوانید یا هم در یک محل کار، کارآموزی (پراکتیک) را انجام بدهید. این کار را می توانید به شکل تمام وقت یا در اوقات فراغت و به منظور دست یابی به یک شغل انجام بدهید.

Introduktionsjobb

زمانی که شما نیازمند کمک برای ورود به بازار کار هستید. شما میتوانید کارمقدماتی را با تحصیل ترکیب نمایید که هم باعث تقویت قابلیت تان میگردید و هم با شرایط کارفرما برابری میکند.

J

Jobbgarantin för ungdomar

یک برنامه برای شما که کمتر از 25 سال عمر دارید. بطور مثال شما میتوانید از کمک و مساعدت لازم در جهت جستجوی کار، اشتراک در دوره کار آموزی یا راهنمایی در امور تحصیلی و شغلی بهره مند شوید.

Jobb- och utvecklingsgarantin

یکبرنامه برای شما که از مدت طولانی بیکار بوده اید و در راه بازگشت به زنده گی کاری به کمک نیاز دارید.

K

Karriärvägledning

در رهنمائی پیشرفت شغلی karriärvägledning شما از یک رهنمای تحصیل و حرفه کمک برای یافتن راه به بازار کار، را بدست می آورید. این خدمت بوسیله تحویل دهندگان ما ترتیب یافته است.

L

Lönebidrag

اگر توانایی کاری شما به دلیل یک معلولیت کاهش یافته است، میتوانید یک شغلی را بدست بیآورید که بر اساس شرایط شما متناسب ساخته شده باشد. در عین زمان کارفرما شما نیز میتواند برای معاش شما کمک اقتصادی دریافت نماید.

N

Nystartsjobb

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

P

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

ممکن در منطقۀ تان پروژه های به هدف سیاست بازارکار وجود داشته باشد که ما در مشارکت با سازماندهنده های دیگر آنها را به پیش میبریم. در صورتی موجودیت یک پروژۀ مناسب در منطقۀ تان ممکن به شما پیشنهاد شمولیت در آن صورت بگیرد.

R

Rusta och matcha

برنامۀ "مجهز و متناسب ساختن" برای افرادی است که در هنگام جستجو کار نیاز به حمایت بیشتر دارند. شما خود یک پیمان کار را انتخاب میکنید و یک راهنما را برای تان دریافت می نمایید که شما را برای یافتن کار یا آموزش کمک می نماید.

S

Samhall

با کار در Samhall این امکان را بدست میآورید که توانایی کاری و قابلیت حرفه ای تان را ارتقا بخشید. در این جریان میتوانید حمایت و راهنمایی حاصل کنید.

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

اگر دارای یک معلولیت میباشید میتوانید در هنگام جستجوی کار یا در زمانی که تازه وارد یک محل کار میگردید،کمک و حمایت دریافت نمایید. یک فرد حمایت کننده شما را با تمرین وظایف کاری و دیگر چیز های که برای بدست آوردن کار تقاضا میگردد،کمک می کند.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

کار تنظیم شده برای شما که دارای یک معلولیت میباشید.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

شما که جویای کار هستید و شرایطی خوبی را برای راه اندازی یک شرکت خصوصی دارا میباشید میتوانید در برخی موارد در هنگام راه اندازی شرکت تان،کمک و حمایت بدست بیآورید. در آغاز فعالیت تان میتوانید کمک اقتصادی را به شکل aktivitetsstöd یا “حمایت برای فعالیت”بدست بیآورید.

Steg till arbete

برای افرادی که در زمینه کسب آمادگی، پیشرفت و تقویت خود برای ورود به عرصه کار یا تحصیل و یافتن شغل به کمک نیاز دارند.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

آموزش را آزمایش کنید،نیرو تحرک خود را شناسایی نموده و راه های بیشتری را به طرف آموزش و یا کار دریابید. با تلاش برای یافتن انگیزه، تمرین شیوه های آموزش و با توجه به مضامین اصلی،برای تحصیلات بیشتر،بهتر تجهیز میشوید. این کار امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل بیشتر میسازد.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اگر دارای تحصیلات به سطح لیسه (جمنازیوم) باشید امکانات یافتن کار برای تان بیشتر میگردد. با حمایت ما و دیگر اداره ها تحصیلات ابتدایی تان را ارتقا ببخشید.

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

بخاطر افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار میتوانید با تحصیل در پوهنتون/دانشگاه،مکتب عالی و یا هم به سطح فوق لیسه قابلیت تان را افزایش بدهید. اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای یک حرفۀ میباشید که در آن به افراد متخصص زیاد نیاز است در آن صورت امکانات بیشتری را در اختیار دارید.

Svenska för invandrare

شما که یک فرد تازه وارد در سویدن هستید میتوانید در کورس سویدنی برای مهاجران،دانش ابتدایی را در مورد زبان سویدنی حاصل کنید. این کورس توسط همان(شاروالی) کمون که شما در آن ثبت دفتر احوال نفوس هستید،تنظیم میگردد.

U

Uppdragsutbildningar för akademiker

اگر شما مدرک تحصیلی دارید می‌توانید کورس‌های مربوط به تریننگ‌های توصیه شده ما را بخوانید تا آسانتر در حرفه خود کار بدست آورید یا شانس قبولی در تست علمی در یک حرفه نیازمند تصدیق را افزایش بدهید.

V

Validering

تایید نمودن به این معنی است که شما میتوانید قابلیت ها و دانش تان را مورد ارزیابی قرار بدهید. این موضوع برای دانشی که از طریق آموزش یا در زندگی کاری و یا در زندگی روزمره کسب نموده اید،اعتبار دارد.

Y

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

برای آنهایی که از لسان اشاره استفاده می‌کنند و برای پیداکردن شغل ضرورت به حمایت دارند تا کسب و کار خود را شروع کنند یا تحصیل کنند.

Yrkessvenska

اگر ضرورت دارید دانش سویدنی خود را ارتقاء بدهید و علاقه‌مندی به یک تخصص معین دارید، میتوانید آموزش‌های حرفوی معینی را به لسان سویدنی دریافت کنید.