Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

معرفی شغلی به لسان اشاره، برای افرادی است که از لسان اشاره استفاده میکنند و برای وارد شدن به بازار کار ضرورت به حمایت دارند. هدف این است که شما یک شغل پیدا کنید، یک کسب و کار را راهاندازی کنید یا تحصیلات خود را شروع نمایید.

این پروگرام چیست

در جریان معرفی شغلی، شما تمرینات عملی، تریننگ مهارت‌ها و فعالیت‌ها را در محل کار انجام می‌دهید. این موارد در جریان تریننگ نظری و پیداکردن شغل انجام می‌شود.

بخش تئوری شامل آموزش و نظارت توسط یکی از ارائه‌دهندگان ما می‌شود. امکان خودآموزی، بازدیدهای آموزشی، سخنرانی و جلسات معلوماتی با طرف‌های بیرونی نیز در نظر گرفته شده است.

ما محتویات را با نیازمندی‌ها و شرایط فردی شما عیار می‌سازیم.

این پروگرام برای چه افرادی است

معرفی شغلی برای اشخاص با لسان اشاره است که ناشنوا هستند یا به سختی می‌شنوند. شما که به لسان اشاره سویدنی صحبت می‌کنید. شما که برای بدست آوردن شغل، شروع کسب و کار یا تحصیل ضرورت به همکاری مناسب دارید.

پروگرام به این ترتیب است

  • این ما هستیم که در اجنسی استخدامی ارزیابی می‌کنیم آیا معرفی شغلی به لسان اشاره، برای شما مناسب است یا نخیر.
  • شما می‌توانید معرفی شغلی را همراه با لسان سویدنی برای مهاجرین، sfi یا لسان اشاره برای مهاجرین، و tfi را یکجای کنید.
  • ارائه‌دهندگان مختلف در این کشور، معرفی شغلی را برای صحبت کنندگان به لسان اشاره ارائه می‌کنند که در چندین محل قابل دسترس است: استکهلم، گوتنبرگ، مالمو و اوربرو.
  • بعضی از مراحل را می‌توان بعد از موافقت با اجنسی استخدامی به شکل از راه دور انجام داد.
  • قسمت اعظم این معرفی در محل کار انجام می‌شود.
  • اشتراک شما الی 84 هفته ادامه دارد. ما فرض را بر این می‌گیریم که شما به شکل تمام وقت اشتراک می‌کنید، اما ما می‌توانیم مطابق به ضروریات شخصی شما خود را عیار کنیم.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید