آموزش حرفه ای

آموزش حرفه ای باعث جذابیت بیشتر شمادر بازارکار میگردد. کورس های مختلف آموزشی برای حرفه های وجود دارد که در آنها کمبود کارمندان موجود است.

Arbetsmarknadsutbildning

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت باعث جذابیت هر چه بیشتر شما در بازار کار مورد نظر میگردد. معمولاَ این کورس کاملاَ متناسب ساخته شده است با یک کارفرما خاص و در اکثر موارد مستقیماَ به دستیابی به کار می انجامد.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم میگیرید میتوانید حمایت پیداگوژیک را همراه با وسیلۀ کمکی بدست بیآورید.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اگر دارای تحصیلات به سطح لیسه (جمنازیوم) باشید امکانات یافتن کار برای تان بیشتر میگردد. با حمایت ما و دیگر اداره ها تحصیلات ابتدایی تان را ارتقا ببخشید.

Yrkesintroduktionsanställning

بااستخدام مُعرف شغلی میتوانید یک حرفه را آموخته،تجربه کسب نموده و امکانات تان را برای دستیابی به یک کار بیشتر سازید.