آموزش حرفه ای

آموزش حرفه ای باعث جذابیت بیشتر شمادر بازارکار میگردد. کورس های مختلف آموزشی برای حرفه های وجود دارد که در آنها کمبود کارمندان موجود است.

Arbetsmarknadsutbildning

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت باعث جذابیت هر چه بیشتر شما در بازار کار مورد نظر میگردد. معمولاَ این کورس کاملاَ متناسب ساخته شده است با یک کارفرما خاص و در اکثر موارد مستقیماَ به دستیابی به کار می انجامد.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم میگیرید میتوانید حمایت پیداگوژیک را همراه با وسیلۀ کمکی بدست بیآورید.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اگر دارای تحصیلات به سطح لیسه (جمنازیوم) باشید امکانات یافتن کار برای تان بیشتر میگردد. با حمایت ما و دیگر اداره ها تحصیلات ابتدایی تان را ارتقا ببخشید.

Uppdragsutbildningar för akademiker

اگر شما مدرک تحصیلی دارید می‌توانید کورس‌های مربوط به تریننگ‌های توصیه شده ما را بخوانید تا آسانتر در حرفه خود کار بدست آورید یا شانس قبولی در تست علمی در یک حرفه نیازمند تصدیق را افزایش بدهید.