Arbetsmarknadsutbildning

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت باعث جذابیت هر چه بیشتر شما در بازار کار مورد نظر میگردد. معمولاَ این کورس کاملاَ متناسب ساخته شده است با یک کارفرما خاص و در اکثر موارد مستقیماَ به دستیابی به کار می انجامد.

ثبت نام برای بازدید از سازماندهنده آموزش

آموزش ها مبنی بر بازار کار جاری ما را در اینجا ملاحظه کنید. برای آگاهی از اینکه آیا یک آموزش برای شما مناسب است، از سازماندهندۀ آموزش بازدید به عمل آورید. این بازدید معمولاً توسط وسایل دیجیتل از طریق مصاحبه تصویری صورت میگیرد.

از طریق فرستادن یک ایمیل به شخص ارتباطی آموزش یا آموزش هایی که شما خواهان شمول در آن هستید، ثبت نام کنید. سازماندهنده آموزش با شما به تماس شده یک پیام تاییدی مبنی بر اینکه شما میتوانید با یکدیگر ملاقات نمایید، به شما خواهد فرستاد.

چه

Arbetsmarknadsutbildning یک کورس کوتاه مدت و حرفوی برای مشاغلی است که در آنها کمبود افراد آموزش دیده محسوس میباشد. این کورس دستیابی شما به کار را تضمین نمیکند ولی امکانات تان را تا حد زیاد بهبود میبخشد. معمولاَ این کورس از چند هفته تا 6 ماه را در بر میگیرد ولی در برخی موارد میتواند طویل تر نیز باشد. این کورس به شکل تمام وقت میباشد.

برای کی

عوامل متعددی وجود دارد که روی امکانات تان برای شمولیت در کورس آموزش حرفوی و افزایش مهارت تاثیر میگذارد. ما از جمله تحصیلات و تجارب قبلی شما،امکانات تان برای دستیابی به کار و همچنان چگونگی نیاز موجود در بازارکار را مد نظر میگیریم. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

  • 25 ساله شده باشید.
  • کمتر از 25 سال عمر داشته باشید و دارای یک معلولیتی باشد که روی توانایی کاری تان تاثیر بگذارد.
  • شما 18 ساله شده اید و از بارازکار فاصله دارید.

این چنین عمل میکند

این کورس ها از طرف ما و توسط موسسات مختلف آموزشی در سراسر کشور ارائه میگردد. در اینجا میتوانید آن کورس های که در حال حاضر موجود میباشند را ببینید. اگر کورسی را می یابید که به باور تان برای شما مناسب است، میتوانید این موضوع را به عنوان یک پیشنهاد، در زمان ملاقات با ما طرح نمایید.

کمک اقتصادی

زمانی که شما به یک کورس آموزش حرفوی و افزایش مهارت سهم میگرید میتوانید کمک های اقتصادی دریافت نمایید. در مورد آنچه که برای تان اعتبار دارد با ما صحبت نمایید.

تعویض پولی در زمانی که شما به یک برنامه سهم میگیرید

حمایت آموزشی

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم می گیرید می توانید حمایت آموزشی همراه با مواد کمکی را بدست بیآورید. در مورد آنچه که برای شما اعتبار دارد، با ما صحبت نمایید.

حمایت آموزشی فردی (IPSU)

بیمه

زمانی که شما در یک کورس آموزش حرفوی و افزایش مهارت سهم میگیرید مشمول بیمۀ خسارۀ شخصی و بیمۀ عمر گروهی میگردید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید