Arbetsmarknadsutbildning

تریننگ بازار کار مهارتهای شما را تقویت میکند و بدست آوردن یک کار را آسانتر می سازد. تحصیلات، شما را به یک تخصص با یک چشم انداز خوب در آینده هدایت میکند.

کورس های آموزش بازارکار را بیابید

کورس های آموزش بازارکار وجود دارد که به برخی حرفه های مختلف می انجامد. در اینجا می توانید کورس های موجود بازارکار را یافته و ببینید برای کدام بازدید های علمی می توانید خود را معرفی نمایید

بازدید های علمی را پیدا کنید

در یک ملاقات مطالعاتی، میتوانید بفهمید که آیا یک تحصیل و مسلک برای شما مناسب است یا نخیر. برای تحصیل یا کورس های مورد علاقه خود، ذریعۀ ارسال ایمیل به شخص ارتباطی ثبت نام کنید. بعد از آن ارائه کنندۀ تریننگ برای تأیید با شما به تماس خواهد شد.

آموزش بازار کار چیست؟

تریننگ بازار کار یک تریننگ کوتاه مدت و مسلکی برای شغل هایی است که در آن کمبود کارمندان تریننگ دیده وجود دارد. تمامی تریننگ های بازار کار و حرفه هایی که مربوط به آن می شوند، بدون درنظر داشت جنسیت برای همه درنظر گرفته شده است. تحصیلات تضمین نمیکند که شما یک شغل پیدا خواهید کرد، اما چانس شما را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. این تریننگ معمولاً بمدت چند هفته الی شش ماه است، اما در بعضی موارد می تواند بلندمدت‌تر باشد. این تحصیلات به قسم تمام وقت است.

برای کدام اشخاص

چند مورد وجود دارد که بالای چانس دریافت آموزش بازار کار تاثیر میگذارد. ما تحصیلات، تجربه قبلی و چانس شما را در رابطه به گرفتن یک وظیفه و ضرورت در بازار کار را در نظر میگیریم. شما باید منحیث وظیفه جو در سیستم ما ثبت باشید. شما نیز باید یکی از شروط ذیل را پوره کنید:

  • شما عمر 25 سالگی را باید پوره کرده باشید.
  • عمر شما کمتر از 25 سال باشد و معلولیتی داشته باشید که بالای توانایی کار کردن شما تاثیر گذار باشد.
  • عمریتان از 18 سال بیشتر باشد و از بازار کار بسیار دور باشید.

این تصمیم ادارهٔ کاری میباشد که براساس معیارهای فوق الذکر ارزیابی کند که آیا شما مرتبط به آموزش بازار کاری هستید یا خیر. اشخاصیکه جواز شرکت در دوره های آموزش بازار کار هستند، علاوه بر اشخاصیکه معیارهای فوق الذکر را پوره میکنند، می توانند که در رابطه به وقت اضافی متفاوت باشند.

طرز عملکرد آن به این شکل است.

این تحصیلات توسط ارائه کنندگان مختلف تحصیلی به نمایندگی از ما در سراسر کشور، ارائه میشود. شما می توانید تحصیلات مختلفی را در سرویس دیجیتلی ما «پیدا کردن تحصیلات بازار کار» جستجو کنید و ذریعۀ سرویس دیجیتلی ما «پیداکردن ملاقات های مطالعاتی» می توانید برای ملاقات های مطالعاتی ثبت نام کنید. احتمالاً تحصیلات مناسب خود را پیدا خواهید کرد.

بازپرداخت سفرخرچی

زمانیکه شما برای انجام یک پروگرام در مکان دیگری اشتراک میکنید، میتوانید برای مصارف سفر و اقامت، درخواست کمک نمایید.

مساعدت مالی برای سفرخرچی

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

کوشش های حمایوی

حمایت تحصیلی فردی (IPSU)

زمانیکه شما برای تریننگ در بازار کار اشتراک میکنید، میتوانید حمایت های تحصیلی را همراه با کمک‌های تکمیلی دریافت کنید.

حمایت آموزشی فردی (IPSU)

سویدنی متخصص

اگرضرورت دارید که دانش سویدنی خود را قبل یا در جریان بازار کار آموزشی ارتقاء بدهید، میتوانید به لسان سویدنی آموزش های حرفوی معینی را دریافت کنید.

سویدنی متخصص

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید