Arbetsmarknadsutbildning

کورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت باعث جذابیت هر چه بیشتر شما در بازار کار مورد نظر میگردد. معمولاَ این کورس کاملاَ متناسب ساخته شده است با یک کارفرما خاص و در اکثر موارد مستقیماَ به دستیابی به کار می انجامد.

کورس های آموزش بازارکار را بیابید

کورس های آموزش بازارکار وجود دارد که به برخی حرفه های مختلف می انجامد. در اینجا می توانید کورس های موجود بازارکار را یافته و ببینید برای کدام بازدید های علمی می توانید خود را معرفی نمایید

بازدید های علمی را پیدا کنید

در یک بازدید علمی می توانید آگاهی حاصل نمایید که آیا یک کورس و یک حرفه برای تان مناسب است و یا نه. از طریق فرستادن یک ایمیل به شخص ارتباطی برای کورس یا کورس هایی که شما خواهان شمول در آنها هستید، ثبت نام کنید. سپس تنظیم کننده های کورس ها با شما تماس می گیرند.

آموزش بازار کار چیست؟

آموزش بازار کار یک تعلیم مسلکی کوتاه مدت و متمرکز حرفه ای است که در ان رشته ها کمبود کارگران ماهر موجود باشد. تمام آموزش های بازار کار و مشاغلی که به آنها منتقل میشود، هم برای زنان و هم مردان مناسب است. این آموزش تضمین کدام وظیفه برای شما نیست، اما چانس شما را به حد قابل ‌توجهی افزایش میدهد. بطور معمول آموش مذکوره برای مدت چند هفته الی شش ماه طول میکشد، اما ممکن است که در بعضی موارد طولانی ‌تر شود. آموزش بصورت تمام روزه میباشد.

برای کدام اشخاص

چند مورد وجود دارد که بالای چانس دریافت آموزش بازار کار تاثیر میگذارد. ما تحصیلات، تجربه قبلی و چانس شما را در رابطه به گرفتن یک وظیفه و ضرورت در بازار کار را در نظر میگیریم. شما باید منحیث وظیفه جو در سیستم ما ثبت باشید. شما نیز باید یکی از شروط ذیل را پوره کنید:

  • شما عمر 25 سالگی را باید پوره کرده باشید.
  • عمر شما کمتر از 25 سال باشد و معلولیتی داشته باشید که بالای توانایی کار کردن شما تاثیر گذار باشد.
  • عمریتان از 18 سال بیشتر باشد و از بازار کار بسیار دور باشید.

این تصمیم ادارهٔ کاری میباشد که براساس معیارهای فوق الذکر ارزیابی کند که آیا شما مرتبط به آموزش بازار کاری هستید یا خیر. اشخاصیکه جواز شرکت در دوره های آموزش بازار کار هستند، علاوه بر اشخاصیکه معیارهای فوق الذکر را پوره میکنند، می توانند که در رابطه به وقت اضافی متفاوت باشند.

طرز عملکرد آن به این شکل است.

این آموزش را مراکز تعلیمی مختلف در سطح کشور به نمایندگی از ما ارائه میکنند. در آموزش های بازار کار را پیدا نمایید. " می‌توانید تعلیمات مختلفی را جستجو نمایید و از طریق " بازدیدهای مطالعاتی را پیدا نمایید. می‌توانید" برای بازدیدهای مطالعاتی درخواست بدهید. ممکن است بتوانید کورس آموزشی مناسب را برای خود پیدا نمایید. البته، مسئولیت ارزیابی و تعیین موثریت آموزش بازار کار بر عهده ادارهٔ کاریابی عمومی سویدن میباشد.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

حمایت آموزشی

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم می گیرید می توانید حمایت آموزشی همراه با مواد کمکی را بدست بیآورید. در مورد آنچه که برای شما اعتبار دارد، با ما صحبت نمایید.

حمایت آموزشی فردی (IPSU)

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید