Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم میگیرید میتوانید حمایت پیداگوژیک را همراه با وسیلۀ کمکی بدست بیآورید.

چه

اگر شما دارای یک معلولیت هستید این امکان را دارید که در هنگام سهم گرفتن در برخی از کورس های ما،حمایت پیداگوژیک دریافت کنید. شما این حمایت را از یک شخص دریافت خواهید کرد که میتواند به طور مثال شما را در تنظیم درس ها،شیوۀ آموزش و غیره کمک نماید. این حمایت همچنان میتواند با دیگر اشکال مختلف مواد کمکی مانند برنامۀ املای درست یا (rättstavningsprogram)، برنامۀ متن به گفتار(talsyntes)و غیره،مکمل ساخته شود. این حمایت تکمیل کنندۀ آموزش های مقدماتی،کورس آموزش حرفوی و افزایش مهارت و یا تحصیل در folkhögskola (مکتب بزرگسالان) میباشد.

این حمایت میتوانید متناسب به نیاز شما، بین 5 - 30 ساعت در هفته باشد. معمولاَ تعداد ساعات دریافت حمایت در آغاز دورۀ آموزشی در مقایسه به پایان آن بیشتر میباشد.زیرا هدف اینست که شما با گذشت زمان به حد ممکن متکی به خود شوید. زمان مجمعوعی دریافت این حمایت میتواند متفاوت باشد.اما این حمایت حداکثر تا زمانی ادامه می یابد که شما تحصللات تان را به پایان برسانید.

برای کی

این حمایت برای شماست که دارای معلولیتی هستید که باعث میگردد تا برای سهم گرفتن در کورس های آموزشی ما نیاز به حمایت بیشتر داشته باشید.

این چنین عمل میکند

  • در گام نخست باید ما در مورد شمولیت شما در یک کورس و همچنان این که شما به دلیل معلولیت برای پیشبرد آموزش نیازمند حمایت آموزشی میباشید، تصمیم گرفته باشیم.
  • قبل از این که کورس شما آغاز گردد همراه با همان عرضه کننده که حمایت پیداگوژیک را ارائه میدارد،یک طرح را آماده میسازیم. ضروریات مشخص شما و همچنان این که کدام حمایت برای تان مناسب میباشد، توسط عرضه کنندۀ کالا مشخص ساخته میشود. این مشخص ساختن حدودی 1 تا 3 هفته را در بر میگیرد.

ما در جریان تحصیل با شما به طور منظم در مورد چگونگی برداشت تان از کارکرد این حمایت ارزیابی را انجام میدهیم.

بیمه

این عرضه کنندۀ حمایت است که برای بیمه های احتمالی وسایل کمکی کار مسئول میباشد.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید