آموزش همگانی

اکثریت کار ها ایجاب داشتن تحصیلات ابتدایی شما را می نماید. قابلیت تان را در چهارچوب کمک ها و برنامه های مختلف ما ارتقا بخشید.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

آموزش را آزمایش کنید،نیرو تحرک خود را شناسایی نموده و راه های بیشتری را به طرف آموزش و یا کار دریابید. با تلاش برای یافتن انگیزه، تمرین شیوه های آموزش و با توجه به مضامین اصلی،برای تحصیلات بیشتر،بهتر تجهیز میشوید. این کار امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل بیشتر میسازد.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اگر دارای تحصیلات به سطح لیسه (جمنازیوم) باشید امکانات یافتن کار برای تان بیشتر میگردد. با حمایت ما و دیگر اداره ها تحصیلات ابتدایی تان را ارتقا ببخشید.

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

بخاطر افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار میتوانید با تحصیل در پوهنتون/دانشگاه،مکتب عالی و یا هم به سطح فوق لیسه قابلیت تان را افزایش بدهید. اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای یک حرفۀ میباشید که در آن به افراد متخصص زیاد نیاز است در آن صورت امکانات بیشتری را در اختیار دارید.