Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

برای این که بتوانید امکانات خود را برای یافتن کار افزایش بدهید میتوانید در مکتب عالی حرفه ای، آموزشگاۀ بزرگسالان یا پوهنتون/دانشگاه تحصیل نمایید. اگر یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای حرفۀ هستید که در آن ساحۀ شغلی به کارمندان زیاد نیاز است، دارای امکانات بیشتر میباشید. در اینجا میتوانید در مورد چگونگی تامین مالی تحصیلات تان بیشتر بخوانید.

با studiemedel (کمک مالی تحصیلی) تحصیل نمایید

Studiemedel (کمک مالی تحصیلی) از کمک اقتصادی و قرض تشکیل شده و از طرف CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) پرداخت میشود. این میتواند تحصیلات در چهارچوب آموزش بزرگسالان، در folkhögskola (آموزشگاۀ بزرگسالان)، yrkeshögskola (مکتب عالی حرفه ای)، högskola (مکتب عالی) یا هم پوهنتون/دانشگاه وهمچنان برخی رشته های آموزشی در خارج از کشور باشد. شما میتوانید برای دریافت (کمک مالی تحصیلی) در ویب سایت CSN تقاضا نموده و در مورد آنچه که برای شما اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

(کمک مالی تحصیلی) CSN – Studiestöd

با حمایت از جانب Arbetsförmedlingen "ادارۀ کاریابی" تحصیل نمایید

در برخی موارد ویژه میتوانید برای آموزش در مکتب عالی حرفه ای، آموزشگاۀ بزرگسالان یا پوهنتون/ دانشگاه از "ادارۀ کاریابی" کمک اقتصادی دریافت نمایید. این موضوع در صورت اعتبار دارد که شامل برنامۀ "ضمانت برای کار و پیشرفت" یا "برنامۀ استقرار و جاگزینی" باشید

ضمانت برای کار و پیشرفت

اگر در برنامۀ ضمانت برای کار و انکشاف سهم می گیرید می توانید این امکان را داشته باشید که ازادارۀ کاریابی کمک اقتصادی دریافت کنید تا در مکتب حرفه ای، مکتب عالی یا دانشگاه درس بخوانید و همچنان در کورس های آموزشی بعد از جمنازیوم در آموزشگاه های بزرگسالان شامل شوید. نخست ما در مورد لازمی بودن آموزش برای این که بتوانید امکانات تان را برای یافتن یک شغل بالا ببرید، ارزیابی می نماییم. پس از آن شما خود کورس های آموزشی را تقاضا می نمایید. شما می توانید در مجموع برای 12 ماه به شکل تمام وقت و با حمایت اقتصادی از جانب ما، تحصیل نمایید.

برنامۀ استقرار و جاگزینی

شما میتوانید در چهارچوب برنامۀ استقرار و جاگزینی با بدست آوردن کمک اقتصادی به شکل "تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی" در مکتب عالی حرفه ای، آموزشگاۀ عالی یا هم پوهنتون/ دانشگاه تحصیل نمایید. به عنوان یک اساس نیازمند داشتن تحصیلات به سطح لیسه (جمنازیوم) هستید. برای شامل شدن در برخی از کورس ها باید بعضی کورس های بعد از مکتب لیسه (جمنازیوم) را خوانده باشید. همچنان معمولاَ شما نیازمند داشتن دانش کافی در زبان های سویدنی و انگلیسی نیز میباشید. هرگاه خواسته باشید بعد از برنامۀ استقرار و جاگزینی به تحصیلات ادامه بدهید این امکان را دارید که نزد CSN(ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) studiemedel (کمک مالی تحصیلی) را تقاضا نمایید.

برای شما که تازه وارد سویدن شده اید

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و از قبل دارای یک حرفه یا تحصیلات در کشور زادگاۀ تان میباشید، این امکان وجود دارد که زودتر وارد بازارکار شوید.

ارزیابی تحصیلات خارجی

اگر از کشور خود دارای مدارک تحصیلی از پوهنتون/ دانشگاه، آموزشگاۀ عالی یا مکتب عالی حرفه ای هستید، باید آنها را به "شورای پوهنتون و مکاتب عالی" یا(UHR) بفرستید. UHR در مورد تحصیلات شما یک ارزیابی را انجام داده و یک نظریۀ کُتبی را به شکل جواب به شما ارائه می نماید. شما همچنان میتوانید از خدمات دیجیتالی ارزیابی آنها نیز استفاده نمایید تا معادل تحصیلات تان را در سویدن بدانید. هرگاه شما در بخش خدمات صحی کار نموده اید، در عوض اسناد و مدارک تان را به Socialstyrelsen (ادارۀ ملی صحت و رفاه) می فرستید. اگر شما معلم یا معلم کودکستان هستید این امکان وجود دارد که از Skolverket (ادارۀ کُل مکاتب) تقاضا بدست آوردن "مجوز معلم بودن" را نمایید.

ارزیابی تحصیلات خارجی توسط "شورای پوهنتون ها و مکاتب عالی" UHR

Socialstyrelsen (ادارۀ ملی صحت و رفاه) در مورد مجوز

ادارۀ کُل مکاتب در مورد مجوز معلم بودن

مسیر کوتاه

اگر شما یک شخص تازه وارد به سویدن هستید و دارای تجربه و یا هم تحصیلات در یک حرفه ای می باشید که در آن ساحۀ شغلی به کارمندان نیاز زیاد وجود دارد، یعنی به اصطلاح حرفۀ که تعداد کمی در آن تخصص دارند، میتوانید این امکان را داشته باشید که مسیر کوتاه و سریع تری را برای وارد شدن به بازارکار داشته باشید. شما میتوانید از جمله با ترکیب اعتباربخشی، کارآموزی (پراکتیک)، تمرین زبان و کورس های تکمیل کنندۀ متناسب زودتر به یک شغلی دست یابید که تجارب و تحصیلات قبلی تان در آن ساحه به کار برده خواهد شد.

این "مسیر سریع" نامیده شده و به طور مثال برای معلمان، راننده های موتر های باربری، کارمندان بخش ساختمانی، کارگران در صنعت چوب، آشپز ها و کار در بخش خدمات صحی و درمانی وجود دارد. زمان آموزش در پیوند با رشتۀ مورد نظر، متفاوت میباشد.

Snabbspår (مسیر کوتاه)

حمایت های بیشتر را بیابید