Studiemotiverande kurs på folkhögskola

آموزش را آزمایش کنید،نیرو تحرک خود را شناسایی نموده و راه های بیشتری را به طرف آموزش و یا کار دریابید. با تلاش برای یافتن انگیزه، تمرین شیوه های آموزش و با توجه به مضامین اصلی،برای تحصیلات بیشتر،بهتر تجهیز میشوید. این کار امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل بیشتر میسازد.

چه

Studiemotiverande kurs på folkhögskola میتواند شما را برای آغاز به تحصیل و یا تداوم تحصیلاتی که قبلاَ آن را ترک گفته اید،علاقمند سازد. این کورس مشتمل بر تمرین شیوۀ آموزش بوده و مضامین اصلی یعنی جامعه شناسی،انگلیسی،سویدنی و ریاضی را در مرکز توجه دارد. هدف یافتن اعتماد به نفس و انگیزه و همچنان طرح یک برنامه برای آینده میباشد.

تنظیم کورس میتواند در ارتباط به شکل مکتب و نیازمندی های اشتراک کننده ها و درخواست های شان متفاوت باشد. تدریس بر مبنای شیوۀ تدریس آموزشگاۀ بزرگسالان صورت میگیرد. سهمیگری فعالانه،گفتگو و آموزش دسته جمعی در گروه ها بخش های اساسی تدریس را تشکیل میدهند.

ممکن شما در ختم این کورس بخواهید تا به تحصیلات تان در komvux ادامه بدهید و یا هم یک کورس همگانی را در folkhögskola که معادل سطح آموزش در مکتب ابتدایی یا جمنازیوم (لیسه) باشد،بخوانید.

این کورس در تمام آموزشگاه های بزرگسالان در سراسر کشور موجود میباشد. این کورس به شکل تمام وقت و برای 3 ماه میباشد.

برای کی

شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان نیازمند تکمیل نمودن یکی از شرایط ذیل هستید:

  • 16 ساله شده باشید.
  • شهادتنامه جمنازیوم (مکتب لیسه) یا مدارک اساسی برای تحصیلات عالی را نداشته باشید.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که در مشارکت با شما در مناسب بودن کورس ترغیب آموزش برای شما،تصمیم میگیریم.
  • ما میتوانیم شما را در یافتن یک folkhögskola یا آموزشگاۀ بزرگسالان و همچنان یک فرصت برای آموزش که برای تان مناسب باشد،کمک کنیم.
  • Folkhögskolan (آموزشگاۀ بزرگسالان) یک برنامۀ آموزشی فردی را برای شما طرح میکند.
  • در ختم تحصیل هم یک شهادتنامه را بدست میآورید و هم یک برنامه را در مورد چگونگی برداشتن گام های بعدی برای دستیابی به کار و یا تحصیل دریافت می نمایید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید