Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اکثریت مشاغل ایجاب می نماید تا شما دارای تحصیلات ابتدایی باشید. شما میتوانید با تحصیلات به سطح لیسه (جمنازیوم) یا تحصیلات حرفه ای، امکانات تان را برای یافتن کار افزایش بدهید. شما میتوانید از طریق ما و دیگر اداره ها برای آموزش، کمک دریافت نمایید.

با studiemedel (کمک مالی تحصیلی) تحصیل نمایید

Studiemedel (کمک مالی تحصیلی) از کمک اقتصادی و قرض تشکیل شده و از طرف CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) پرداخت میشود. این میتواند تحصیلات در چهارچوب آموزش بزرگسالان، در folkhögskola (آموزشگاۀ بزرگسالان)، yrkeshögskola (مکتب عالی حرفه ای)، högskola (مکتب عالی) یا هم پوهنتون/دانشگاه وهمچنان برخی رشته های آموزشی در خارج از کشور باشد. در برخی موارد میتوانید برای آموزش به سطح لیسه (جمنازیوم) مقدار بیشتر کمک اقتصادی را از CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) بدست بیآورید. کمک بیشتر اقتصادی به این معنی است که شما نیاز ندارید به عین مقدار زیاد پول قرض بگیرید. در ویب سایت CSN میتوانید در مورد آنچه که اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

(کمک مالی تحصیلی) CSN – Studiestöd

کمک اقتصادی بیشتر برای برخی رشته های آموزشی ـ CSN

با "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن به آموزش" تحصیل نمایید

"کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات" یک کمک اقتصادی است که برخی از افراد بیکار میتوانند آن را بدست بیآورند و از آن طریق بتوانند امکانات خود را برای یافتن کار، افزایش بدهند. "کمک مالی برای آغاز نمودن تحصیلات" از کمک اقتصادی تشکیل شده است، یعنی شما نیاز به گرفتن قرض ندارید. "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات) را میتوان برای آموزش در چهارچوب آموزش بزرگسالان به سطح لیسه (جمنازیوم) یا مکتب ابتدایی و یا هم کورس های عمومی در folkhögskola (آموزشگاۀ بزرگسالان) بدست آورد. اگر به شکل تمام وقت تحصیل نمایید میتوانید تا مدت 50 هفته "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات" را بدست بیآورید و اگر به شکل نیمه وقت تحصیل نمایید میتوانید این کمک مالی را تا مدت 100 هفته حاصل کنید.

معلومات بیشتر در مورد "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات"

برای این که بتوانید "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات" را بدست بیآورید باید

  • بین 25 و 56 سال عمر داشته باشید
  • دارای تحصیلات کوتاه مدت قبلی باشید
  • برای یافتن کار نیاز شدید به تحصیل به سطح مکتب ابتدایی یا لیسه(جمنازیوم) داشته باشید
  • برای حد اقل شش ماۀ متواتر در جریان دوازده ماه، قبل از زمان تقاضا نمودن یا آغاز تحصیلات، باید بیکار بوده باشید و یا هم در یکی از برنامه های ادارۀ کاریابی سهم گرفته باشید*
  • در جریان سه سال اخیر از CSN"کمک مالی تحصیلی" دریافت نکرده باشید.

*در سال 2020 باوجود آنکه طی مدت کمتر از مجموعاً شش ماه در طول دوازده ماه بی کار بوده و یا در یکی از برنامه های ادارۀ امور کاریابی اشتراک ورزیده باشید، از حمایت مالی بخاطر آغاز تحصیل برخوردار شده میتوانید. این مقرره را دولت بسبب اوضاع کنونی بازار کار ناشی از شیوع کوووید-19 تصویب کرده است.

قبل از آن که برای "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات" تقاضا نمایید، با یک راهنما تحصیلی و حرفه ای در کمون ملاقات می نمایید. شما در مشارکت با هم یک برنامه را برای تحصیلات تان طرح نموده و در این مورد که کدام نوع کمک اقتصادی و قرض میتواند برای شما مطرح باشد، با هم صحبت می نمایید. در صورتی که با هم به توافق برسید که (کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات) برای شما مناسب میباشد، در آن صورت تقاضا نامه را تحویل میدهید.

در مورد آنچه که اعتبار دارد میتوانید در ویب سایت CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) بیشتر بخوانید.

CSN و کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات

با حمایت از جانب Arbetsförmedlingen "ادارۀ کاریابی" تحصیل نمایید

در جریان مدت زمانی که شما در چهار چوب یکی از برنامه های ما به تحصیلات می پردازید میتوانید کمک اقتصادی دریافت نمایید. شما میتوانید این کمک اقتصادی را به شکل aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت)، utvecklingsersättning (تعویض پولی برای پیشرفت) یا etableringsersättning (تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی) بدست بیآورید. به طور مثال هرگاه شما شامل برنامۀ "ضمانت برای کار و پیشرفت" شوید میتوانید در برنامۀ استقرار و جاگزینی تحصیل نمایید و از بابت تحصیل، کمک اقتصادی دریافت کنید. اگر شامل یکی از برنامه ها هستید و میخواهید معلومات بیشتر بدست بیآورید، با ما صحبت نمایید.

کورس های آمادگی

برای این که خود را برای تحصیلات آماده بسازید، شیوه های مختلف وجود دارد. ممکن است شما دارای شایستگی های لازم نباشید یا ندانید در کدام کورس باید شامل شوید و یا هم مطمئن نیستید که آیا میخواهید یا آیا میتوانید ازعهدۀ درس خواندن بدر آید. "ادارۀ کاریابی" دارای کورس های زیاد آمادگی میباشد که میتواند به شما کمک نماید. اگر میخواهید معلومات بیشتر بدست بیآورید، با ما صحبت نمایید.

معلومات بیشتر در مورد کورس های آمادگی

کورس های زیادی وجود دارد که شما میتوانید از طریق "ادارۀ کاریابی" شامل آنها شده و برای آموزش خود را آماده بسازید. در اینجا چند مثال وجود دارد:

  • واحد های آمادگی آموزشی و حرفه ای. یک کورس آمادگی که شما را در یافتن یک شغل که میخواهید برای آن به تحصیل آغاز نمایید، کمک خواهد کرد. همچنان این کورس شما را در یافتن آن ساحۀ شغلی کمک خواهد کرد که بتوانید در آن مستقیماَ کار تقاضا کنید.
  • کورس ترغیب کنندۀ آموزش در آموزشگاۀ بزرگسالان. این کورس از طریق اقدامات ترغیب کننده شما را برای ادامۀ آموزش، تمرین شیوۀ آموزش و توجه به سویدنی، انگلیسی، ریاضی و جامعه شناسی بهتر آماده خواهد ساخت.
  • کورس استقرار و جاگزینی در آموزشگاۀ بزرگسالان. برای شما که شامل برنامۀ استقرار و جاگزینی هستید. در این کورس شما سویدنی می آموزید که معمولاَ با سیر های علمی، کارآموزی و دیگر اقدامات که شما را برای ادامۀ تحصیل یا کار آماده میسازد، تعویض میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید