Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اکثریت مشاغل ایجاب می نماید تا شما دارای تحصیلات ابتدایی باشید. شما میتوانید با تحصیلات به سطح لیسه (جمنازیوم) یا تحصیلات حرفه ای، امکانات تان را برای یافتن کار افزایش بدهید. شما میتوانید از طریق ما و دیگر اداره ها برای آموزش، کمک دریافت نمایید.

با studiemedel (کمک مالی تحصیلی) تحصیل نمایید

Studiemedel (کمک مالی تحصیلی) از کمک اقتصادی و قرض تشکیل شده و از طرف CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) پرداخت میشود. این میتواند تحصیلات در چهارچوب آموزش بزرگسالان، در folkhögskola (آموزشگاۀ بزرگسالان)، yrkeshögskola (مکتب عالی حرفه ای)، högskola (مکتب عالی) یا هم پوهنتون/دانشگاه وهمچنان برخی رشته های آموزشی در خارج از کشور باشد. در برخی موارد میتوانید برای آموزش به سطح لیسه (جمنازیوم) مقدار بیشتر کمک اقتصادی را از CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) بدست بیآورید. کمک بیشتر اقتصادی به این معنی است که شما نیاز ندارید به عین مقدار زیاد پول قرض بگیرید. در ویب سایت CSN میتوانید در مورد آنچه که اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

(کمک مالی تحصیلی) CSN – Studiestöd

کمک اقتصادی بیشتر برای برخی رشته های آموزشی ـ CSN

حمایت تحصیلی انتقالی

حمایت تحصیلی انتقالی (omställningsstudiestöd)از CSN، برای اشخاصی است که کار می‌کنند یا به تازگی بیکار شده‌اند و می‌خواهند برای انکشاف مهارت‌های خود تعلیم ببینند و در بازار کار بیشتر علاقه‌مند شوند.

حمایت تحصیلی انتقالی شامل سهم الی 80 فیصد از معاشات شما، و حداکثر الی یک مقدار مشخص است. در صورت علاقه‌مندی می‌توانید مساعدت مالی را بهمراه قرضه هم ضمیمه کنید. بمنظور دریافت حمایت تحصیلی انتقالی، شما باید شرایط خاصی داشته باشید، بطور مثال باید در 24 ماه قبل از دریافت درخواست حمایت توسط CSN، حداقل 12 ماه را کار کرده باشید.

CSN - حمایت تحصیلی انتقالی (csn.se)

با "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن به آموزش" تحصیل نمایید

کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات یک کمک اقتصادی است که برخی از افراد بیکار میتوانند آن را از طریق CSN بدست بیآورند و از آن طریق بتوانند امکانات خود را برای یافتن کار، افزایش بدهند. "کمک مالی برای آغاز نمودن تحصیلات" از کمک اقتصادی تشکیل شده است، یعنی شما نیاز به گرفتن قرض ندارید. "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات را میتوان برای آموزش در چهارچوب آموزش بزرگسالان به سطح لیسه (جمنازیوم) یا مکتب ابتدایی و یا هم کورس های عمومی در folkhögskola (آموزشگاۀ بزرگسالان) بدست آورد. اگر به شکل تمام وقت تحصیل نمایید میتوانید تا مدت 50 هفته "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات" را بدست بیآورید و اگر به شکل نیمه وقت تحصیل نمایید میتوانید این کمک مالی را تا مدت 100 هفته حاصل کنید.

برای این که بتوانید "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات" را بدست بیآورید باید

  • بین 25 و 60 سال عمر داشته باشید
  • دارای تحصیلات کوتاه مدت قبلی باشید
  • برای یافتن کار نیاز شدید به تحصیل به سطح مکتب ابتدایی یا لیسه(جمنازیوم) داشته باشید
  • برای حد اقل شش ماۀ متواتر در جریان دوازده ماه، قبل از زمان تقاضا نمودن یا آغاز تحصیلات، باید بیکار بوده باشید و یا هم در یکی از برنامه های ادارۀ کاریابی سهم گرفته باشید*
  • در جریان سه سال اخیر از CSN"کمک مالی تحصیلی" دریافت نکرده باشید.

قبل از آن که برای "کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات" تقاضا نمایید، با یک راهنما تحصیلی و حرفه ای در کمون ملاقات می نمایید. شما در مشارکت با هم یک برنامه را برای تحصیلات تان طرح نموده و در این مورد که کدام نوع کمک اقتصادی و قرض میتواند برای شما مطرح باشد، با هم صحبت می نمایید. در صورتی که با هم به توافق برسید که (کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات) برای شما مناسب میباشد، در آن صورت تقاضا نامه را تحویل میدهید.

در مورد آنچه که اعتبار دارد میتوانید در ویب سایت CSN (ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی) بیشتر بخوانید.

CSN و کمک اقتصادی برای آغاز نمودن تحصیلات

با حمایت ادارۀ کاریابی تحصیل نمایید

در جریان زمان تحصیل می توانید aktivitetsstöd "کمک برای فعالیت" یا utvecklingsersättning “تعویض پولی برای پیشرفت” را حد اکثر برای مدت 12 بدست بیآورید. این می تواند ارتباط می گیرد به خواندن تمام کورس یا آغاز نمودن به تحصیلات با aktivitetsstöd "کمک برای فعالیت" تا بعداَ شخص بتواند با studiemedel "کمک مالی تحصیلی" تحصیل نماید. این ادارۀ کاریابی است که ارزیابی می نماید آیا شما می توانید با دریافت aktivitetsstöd "کمک برای فعالیت" برای دست یابی به یک کار تحصیل کنید یا خیر.

برای این که بتوانید با حمایت aktivitetsstöd "کمک برای فعالیت" یا utvecklingsersättning" تعویض پولی برای پیشرفت" تحصیل نمایید باید نزد ادارۀ کاریابی ثبت نام بوده و کاملاَ بیکار باشید و یا هم در “برنامۀ ضمانت برای کار و پیشرفت” سهم بگیرید. اگر در “برنامۀ ضمانت کار برای جوانان” سهم می گیرید در آن صورت نمی توانید با دریافت aktivitetsstöd "کمک برای فعالیت" تحصیل نمایید. مگر این که در چهارچوب "برنامۀ ضمانت برای کار" در sfi (کورس زبان سویدنی برای مهاجران) درس بخوانید. اگر شامل برنامۀ استقرار و جاگزینی هستید می توانید به عوض aktivitetsstöd“کمک برای فعالیت” با etableringsersättning “تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی” تحصیل نمایید.

اگر کورس های ذیل را بخوانید می توانید با aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت) تحصیل می نمایید:

  • آموزشگاۀ کمونی بزرگسالان به سطح لیسه (جمنازیوم)
  • آموزشگاۀ کمونی برای بزرگسالان به سطح ابتدایی
  • کورس های عمومی در folkhögskola ” آموزشگاۀ بزرگسالان”
  • (کورس زبان سویدنی برای مهاجران) sfi. به طور مثال در ترکیب با بخش های دیگر کورس های آموزشی برای بزرگسالان
  • آموزشگاۀ کمونی برای بزرگسالان به عنوان آموزش خاص، یعنی کورس های آموزشی برای بزرگسالان برای افرادی که دارای کم توانی ذهنی می باشند.

آموزش با aktivitetsstöd “کمک برای فعالیت” می تواند به این مفهوم باشد که شما در یک رشتۀ حرفه ای درس می خوانید، سویدنی را به مثابۀ زبان دوم می آموزید یا برای بدست آوردن سند فراغت از لیسه/جمنازیوم درس می خوانید. به طور مثال هرگاه مکتب لیسه/جمنازیوم را تمام نکرده باشید. همچنان ممکن است چنین نیز باشد که شما یک کورس عمومی را در folkhögskola “آموزشگاۀ بزرگسالان” یا هم کورس های را به سطح مکتب اتبدایی در “آموزشگاۀ کمونی بزرگسالان” می خوانید.

اگر در برنامۀ ضمانت برای کار و پیشرفت سهم می گیرید می توانید با حمایت aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت) در مکتب عالی حرفه ای، مکتب عالی، پوهنتون/دانشگاه یا کورس های بعد از جمنازیوم در folkhögskola “آموزشگاۀ بزرگسالان” نیز درس بخوانید.

کورس های تشویق کننده و راهنما

برای آماده شدن برای آموزش شیوه های مختلف وجود دارد. ممکن است شما برخی اسناد تحصیلی را نداشته باشید و یا ندانید کدام رشتۀ آموزشی را باید انتخاب کنید. یا ممکن است روی علاقمندی و یا توانایی تان به آموزش نامطمین باشید. ادارۀ کاریابی دارای کورس های متعدد تشویق کننده و راهنما می باشد که می تواند شما را کمک نماید.

کورس های متعدد تشویق کننده و راهنما وجود دارد که شما می توانید از طریق ادارۀ کاریابیبه آنها بروید تا خود را برای آموزش آماده بسازید. در اینجا مثال های وجود دارد:

حمایت های بیشتر را بیابید