Karriärvägledning

در خدمت رهنمائی پیشرفت شغلی، شما از یک رهنمای تحصیل و حرفه کمک برای یافتن راه به بازار کار یا تحصیل تان، را بدست می آورید. شما معلومات انفرادی در مورد اینکه کدام تحصیلات وجود دارند و کدام یکی از آنها چانس بهتر یافتن کار را برای تان مهیا می سازد، را بدست می آورید. به شما کمک میشود تا استعدادها و تجارب خود را طوری شناسایی کنید که شما بدانید که در کدام حرفه ها میتوانید از آنها استفاده نمایید.

Stäng

راهنمائی شغلی و حرفه‌ای چیست؟

در این فیلم مفهوم راهنمائی شغلی و حرفه‌ای و چگونگی برخورداری شما از آن را شرح می‌دهیم. (فقط به زبان سوئدی)

برای که

رهنمائی پیشرفت شغلی، برای شما کسانی است که برای شناسای آن حرفه ها که برای تان مناسبتر است و اینکه چطور میتوان آنرا بدست آورد، به کمک ضرورت دارید. همچنان امکان این هم وجود دارد که یک دیدار آشنایی را انجام داده و افرادی را که در مورد حرفه انتخابی خود و راه رسیدن به آن معلومات میدهند، را ملاقات نمود.

در رهنمائی پیشرفت شغلی، شما این امکان را خواهید داشت که در مورد این فکر کنید که کدام حرفه را در بین آنها انتخاب نمایید. اگر شما به زبان سویدنی صحبت نمیتوانید شما میتوانید کمک به زبان خود تان را بدست آورید. این ضروریات و علاقه شما است که هدایت مینمایند. شما خود تان تصمیم میگیرید که در مورد کدام حرفه یا تحصیلات میخواهید معلومات زیادر بدست آورید.

این به این ترتیب کار میکند

  • اداره کاریابی ارزیابی این را میکند که آیا رهنمائی پیشرفت شغلی یک خدمت مناسب برای شما میباشد یا نخیر.
  • شما در رهنمائی پیشرفت شغلی در طول تمام وقت اشتراک میورزید، اما اگر شما طور مثال در مجهز کردن و تطابق دادن rusta och matcha یا درس لسان سویدنی اشتراک میورزید، شما میتوانید در یک قسمت رهنمائی پیشرفت شغلی اشتراک میورزید.
  • شما در این خدمت در طول دو ماه اشتراک میورزید.

رهنمائی پیشرفت شغلی در کمونهای ذیل وجود دارد: Danderyd, Karlshamn Karlskrona, Köping, Lidköping, Munkedal, Olofström, Ronneby, Skellefteå, Solna, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Västerås, Örnsköldsvik.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.