Karriärvägledning

در بخش خدمات رهنمایی درباره مسلک، شما از یک مشاور کار و تحصیل درباره طریق کار و تحصیلات خود مشوره دریافت می کنید. به شما گفته می شود که برای شما کدام فرصت های کاری و تحصیلی مناسب در دسترس است. ما به کمک همدیگر علایق و توانایی های شما را شناسایی می کنیم و یک پلان مسلک برای آینده تان طرح می کنیم.

راهنمائی شغلی و حرفه‌ای چیست؟

فلم
/

2 دقیقه 46 ثانیه

در این فیلم مفهوم راهنمائی شغلی و حرفه‌ای و چگونگی برخورداری شما از آن را شرح می‌دهیم. (فقط به زبان سوئدی)

این برنامه به چه ترتیب است

در رهنمود مسلک، به شما فرصت داده می شود که درباره اینکه کدام مسلک ها را می توانید انتخاب کنید، فکر کنید. شما از یک مشاور کار و تحصیل یکی از تأمین کنندگان ما کمک دریافت می کنید تا راه کاری یا تحصیلی مناسب خود را پیدا کنید. ما به کمک همدیگر، مهارت ها و نقاط قوت شما، تجربیاتی که حاصل کرده اید، و عرصه های تخصصی متناسب با اینها را مشخص می کنید. ما در عین حال، یک پلان برای آینده تان طرح می کنیم.

این برنامه برای چه کسانی است

رهنمود مسلک برای کسانی است که در قسمت تشخیص اینکه کدام مسلک برای شان مناسب است و برای کسب این مسلک چه کارهایی باید انجام بدهند، به کمک ضرورت دارند. این می تواند مثلاً یک برنامه کارآموزی یا تحصیلی باشد. ما رهنمود مسلک را بر اساس ضروریات شما به شما ارائه می کنیم. اگر به لسان سویدنی تکلم نمی کنید، کمک ها به لسان مادری تان برای شما ارائه می شود.

به این ترتیب است

  • اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن فیصله می کند که آیا شما به خدمات رهنمود مسلک ضرورت دارید یا نی.
  • شما به اندازه 50 الی 100 فیصد در رهنمود مسلک اشتراک می کنید. شما می توانید رهنمود مسلک را با مثلاً کار، sfi یا دیگر اقدامات اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن ادغام کنید.
  • شما به یک مشاور کار و تحصیل یکی از تأمین کنندگان ما معرفی می شوید.
  • شما می توانید در محلات کاری و تعلیمی، ملاقات کنید و درباره تحصیل تان گفتگو کنید. شما همچنین می توانید با اشخاصی که درباره یک مسلک و طریقه کسب تخصص در آن مسلک معلومات دارند، ملاقات کنید.
  • هدف رهنمود مسلک این است که پلانی برای آینده کاری و تحصیلی شما طرح شود.
  • شما به مدت دو ماه در این خدمات شامل خواهید بود.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.