حمایت برای شما در برنامۀ استقرار و جاگزینی

در برنامۀ استقرار و جاگزینی میتوانید به فعالیت های سهم بگیرید که شما را برای آموزش زبان سویدنی، دست یابی به یک کار و خودکفایی اقتصادی کمک میکند.

Arbetspraktik/praktik

آیا نیاز به اندوختن تجارب کاری و افزایش امکانات برای دستیابی به کار دارید؟ در آن صورت کارآموزی میتواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی (پرکتیک) در یک محل کار میتواند برای شما که خود را برای راه اندازی یک شرکت شخصی آماده میسازید نیز یک انتخاب باشد.

Etableringsprogrammet

یک برنامه حاوی فعالیت ها و آموزش برای برخی از مهاجرین تازه وارد تا شما هر چه زودتر زبان سویدنی را بیاموزید، یک شغل پیدا کنید و از لحاظ امرار معاش خود کفا شوید.

Extratjänst

وقتی شما برای وارد شدن به بازارکار نیازمند کمک هستید، در عین زمان به یک کمک اضافی برای یک کارفرما در بخش های رفاه، خدمات همگانی، فرهنگ یا بخش غیرانتفاعی، مبدل میشوید.

Intensivår

شما که یک فرد تازه وارد در سویدن هستید و در etableringsprogrammet برنامۀ (استقرار و جاگزینی) سهم می گیرید، می توانید به شکل سریع درس بخوانید یا هم در یک محل کار، کارآموزی (پراکتیک) را انجام بدهید. این کار را می توانید به شکل تمام وقت یا در اوقات فراغت و به منظور دست یابی به یک شغل انجام بدهید.

Introduktionsjobb

زمانی که شما نیازمند کمک برای ورود به بازار کار هستید. شما میتوانید کارمقدماتی را با تحصیل ترکیب نمایید که هم باعث تقویت قابلیت تان میگردید و هم با شرایط کارفرما برابری میکند.

Nystartsjobb

Nystartsjobb (شغل آغاز جدید) برای افرادی است که برای یک مدت طولانی بیکار بوده و یا هم مثلاَ به دلیل مریضی از زندگی کاری دور بوده اند.شغل آغاز جدید فرصتی است برای یک آغاز دوباره.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

ممکن در منطقۀ تان پروژه های به هدف سیاست بازارکار وجود داشته باشد که ما در مشارکت با سازماندهنده های دیگر آنها را به پیش میبریم. در صورتی موجودیت یک پروژۀ مناسب در منطقۀ تان ممکن به شما پیشنهاد شمولیت در آن صورت بگیرد.

Rusta och matcha

برنامۀ "مجهز و متناسب ساختن" برای افرادی است که در هنگام جستجو کار نیاز به حمایت بیشتر دارند. شما خود یک پیمان کار را انتخاب میکنید و یک راهنما را برای تان دریافت می نمایید که شما را برای یافتن کار یا آموزش کمک می نماید.

Stöd och matchning

Stöd och matchning(حمایت برای مطابقت) برای شماست که در زمان جستجوی کار به حمایت ویژه و متناسب نیاز دارید. شما میتوانید از یکی از عرضه کننده های کالا به ما راهنمایی و کمک بدست بیآورید. راهنما شما را در راۀ دست یافتن به یک کار و یا تحصیل حمایت میکند.

Svenska för invandrare, sfi

شما که یک فرد تازه وارد در سویدن هستید میتوانید در کورس سویدنی برای مهاجران،دانش ابتدایی را در مورد زبان سویدنی حاصل کنید. این کورس توسط همان(شاروالی) کمون که شما در آن ثبت دفتر احوال نفوس هستید،تنظیم میگردد.

Utbilningsplikt

تعلیمات اجباری به شما که در برنامۀ جاگزینی و استقرار اشتراک میورزید و کم سواد هستید، تعلق میگیرد. این بدان معناست که بر شما لازم است که بمنظور افزایش امکانات یافتن یک کار باید به کسب تحصیل بپردازید.

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اکثریت مشاغل ایجاب میکند تا شما دارای تحصیلات ابتدایی باشید.اگر دارای تحصیلات به سطح مکتب لیسه(جمنازیوم)باشید چانس تان برای دستیابی به یک شغل افزایش می یابد. شما در چهارچوب حمایت های مختلف ما این امکان را دارید که قابلیت های تان را افزایش بدهید.

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

بخاطر افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار میتوانید با تحصیل در پوهنتون/دانشگاه،مکتب عالی و یا هم به سطح فوق لیسه قابلیت تان را افزایش بدهید. اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای یک حرفۀ میباشید که در آن به افراد متخصص زیاد نیاز است در آن صورت امکانات بیشتری را در اختیار دارید.

Validering

تایید نمودن به این معنی است که شما میتوانید قابلیت ها و دانش تان را مورد ارزیابی قرار بدهید. این موضوع برای دانشی که از طریق آموزش یا در زندگی کاری و یا در زندگی روزمره کسب نموده اید،اعتبار دارد.

Yrkesintroduktionsanställning

بااستخدام مُعرف شغلی میتوانید یک حرفه را آموخته،تجربه کسب نموده و امکانات تان را برای دستیابی به یک کار بیشتر سازید.