Nystartsjobb

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

چه

شما که برای یک مدت دراز از زندگی کاری دور بوده اید میتوانید باnystartsjobb یک چانس را برای برگشت دوباره بدست بیآورید. همچنان شخصی که شما را استخدام میکند میتواند یک کمک اقتصادی را برای معاش شما دریافت نماید. (شغل آغاز جدید)میتواند به شکل استخدام دایم یا موقت و هم به شکل تمام وقت و یا نیمه وقت باشد.

برای کی

پروگرام شروع کارهای جدید برای شما است که بمدت زیادی در زندگی کاری نبوده اید یا هنوز خود را در بازار کار تثبیت نکرده اید. همچنین شما باید یکی از موارد ذیل را انجام دهید:

25 ساله شده و حداقل در جریان 12 ماه از جمله 15 ماۀ اخیر:

 • بیکار بوده و به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید یا در یکی از arbetsmarknadspolitiskt program سهم گرفته باشید.
 • sjukpenning، rehabiliteringspenning، sjukersättning ،یاaktivitetsersättning را بدست آورده باشید
 • försörjningsstöd یا کمک اقتصادی را از کمون بدست آورده و همزمان بیکار بوده باشید.

20 سالگی را تکمیل نموده ولی 25 ساله نشده باشید و حداقل در جریان 6 ماه از 9 ماۀ اخیر:

 • بیکار بوده و به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید یا در یکی از arbetsmarknadspolitiskt program سهم گرفته باشید.
 • sjukpenning، rehabiliteringspenning، sjukersättning ،یا aktivitetsersättning را بدست آورده باشید
 • försörjningsstöd یا کمک اقتصادی را از کمون بدست آورده و همزمان بیکار بوده باشید.

شما همچنان امکان بدست آوردن nystartsjobb (شغل آغاز جدید) را دارید در صورتی که 20 ساله شده باشید و

 • یک فرد تازه وارد بوده و در etableringsprogrammet
 • یک فرد تازه وارد بوده و در جریان 36 ماۀ اخیر اجازۀ اقامت و یا هم کارت اجازۀ اقامت را به عنوان یک عضو خانوادۀ یک تبعۀ EU/EES بدست آورده باشید.
 • در برنامۀ jobb- och utvecklingsgarantin سهم بگیرید
 • به زندان محکوم گردیده باشید و با حضور شما در خارج از زندان موافقت صورت گرفته باشد یا هم به شکل مشروط آزاد ساخته شده باشید ولی یک سال از prövotiden یا “دورۀ آزمایشی” را تکمیل نکرده باشید.

این چنین عمل میکند

اگر یکی از شرایط را تکمیل نمایید و بخواهید توسط nystartsjobb (کار آغاز نو) استخدام شوید، این چنین عمل نمایید:

 1. از طریق تماس های شخصی خود و یا هم از طریق ما یک کارفرما را بیابید که بخواهد شما را با nystartsjobb (کار آغاز نو) استخدام نماید.
 2. از کارفرما تقاضا نمایید تا به ما یک درخواستنامه بفرستد.
  Nystartsjobb – när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid
 3. زمانی که ما درخواستنامۀ کارفرما را دریافت کردیم، شما یک ایمیل یا اس.ام.اس را از طرف ما دریافت می نمایید در مورد نحوۀ وارد شدن به Mina sidor (صفحات من) تا به سوالات در مورد دلیل غیبت تان از زندگی کاری جواب بگویید. جواب ها شما مبنای را تشکیل میدهد برای تصمیم گیری در این مورد که آیا شما می توانید nystartsjobb (کار آغاز نو) را بدست بیآورید.
 4. در این مورد که آیا کارفرما می تواند شما را با nystartsjobb (کار آغاز نو) استخدام نماید و یا نه، ما تصمیم می گیریم.

معاش

شما حق داشتن حقوقی را دارید که در قرارداد جمعی کارفرما وجود دارد. اگر کارفرما قرارداد جمعی ندارد شما در هر صورت بایستی حقوقی را داشته باشید که معادل حقوق قرارداد جمعی است.

محافظت استخدام

یک استخدامی با آغاز کار جدید شامل قانون حفاظت از استخدامیان است ، LAS. اگر کارفرما قرارداد جمعی دارد بعضی از قسمتهای قانون حفاظت از استخدامیان با توافق میتواند حذف شود.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.