حمایت برای شما که برای یک مدت زیاد بیکار بوده اید

اگر شما برای مدت طولانی بیکار بوده اید ممکن نیازمند کمک های اضافی باشید. برای بر طرف نمودن بیکاری تان ممکن اقسام مختلف کمک وجود داشته باشد.

Arbetsintegrerande övningsplatser

خدمات حمایوی مخصوص کسانی که مدت‌ها از بازار کار دور بوده‌اند و درباره توانایی کار و نوع وظیفه متناسب با توانایی خود، شک دارند.

Etableringsjobb

اگر مدت زیادی است که بیکار بوده اید یا به دسته خاصی از تازه واردان تعلق دارید، می توانید یک وظیفه تاسیسی (etableringsjobb) پیدا کنید تا راحت تر خود را در بازار کار مستقر کنید.

Förmedlingsinsatser

کوشش‌های مداخله‌ای یک پروگرام برای کسانی است که در جریان جستجو برای یک کار یا در شروع تحصیل، ضرورت به حمایت دارند. منحیث حمایت، شما یک سوپروایزر از طرف یکی از تأمین‌کنندگان ما دریافت خواهید کرد.

Introduktionsjobb

زمانی که شما نیازمند کمک برای ورود به بازار کار هستید. شما میتوانید کارمقدماتی را با تحصیل ترکیب نمایید که هم باعث تقویت قابلیت تان میگردید و هم با شرایط کارفرما برابری میکند.

Jobbgaranti för ungdomar

یک برنامه برای شما که کمتر از 25 سال عمر دارید. بطور مثال شما میتوانید از کمک و مساعدت لازم در جهت جستجوی کار، اشتراک در دوره کار آموزی یا راهنمایی در امور تحصیلی و شغلی بهره مند شوید.

Jobb- och utvecklingsgarantin

یکبرنامه برای شما که از مدت طولانی بیکار بوده اید و در راه بازگشت به زنده گی کاری به کمک نیاز دارید.

Nystartsjobb

Nystartsjobb (شغل آغاز جدید) برای افرادی است که برای یک مدت طولانی بیکار بوده و یا هم مثلاَ به دلیل مریضی از زندگی کاری دور بوده اند.شغل آغاز جدید فرصتی است برای یک آغاز دوباره.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

ممکن در منطقۀ تان پروژه های به هدف سیاست بازارکار وجود داشته باشد که ما در مشارکت با سازماندهنده های دیگر آنها را به پیش میبریم. در صورتی موجودیت یک پروژۀ مناسب در منطقۀ تان ممکن به شما پیشنهاد شمولیت در آن صورت بگیرد.

Rusta och matcha

برنامۀ "مجهز و متناسب ساختن" برای افرادی است که در هنگام جستجو کار نیاز به حمایت بیشتر دارند. شما خود یک پیمان کار را انتخاب میکنید و یک راهنما را برای تان دریافت می نمایید که شما را برای یافتن کار یا آموزش کمک می نماید.