Etableringsjobb

وظایف تأسیسی (etableringsjobb) برای کسانی است که برای مدت طولانی بیکار بوده اند یا به دسته خاصی از تازه واردان تعلق دارند. این حمایت باید به شما کمک کند تا خود را در بازار کار آسان تر کنید.

وظایف تأسیسی‌ چیست؟

با ایجاد وظایف، شما که برای مدت طولانی بیکار بوده اید یا به دسته خاصی از تازه واردان تعلق دارید، این فرصت را دارید که کار کنید. شما باید خود تان یک کارفرما پیدا کنید که بخواهد شما را با یک وظیفه تاسیسی استخدام کند.

وظیفه تاسیس به معنای کار موقت و تمام وقت برای حداکثر دو سال نزد کارفرمایی است که شما را استخدام می کند. هدف این است که وظایف تأسیسی منجر به اشتغال دایمی شود.

چه کسی می تواند وظیفه تاسیس پیدا کند؟

اگر 20 ساله شده اید، بیکار هستید و به دنبال کار در آژانس کاریابی (Arbetsförmedlingen) هستید، می توانید برای وظایف تاسیس غرامت دریافت کنید.

همچنین باید یکی از موارد ذیل را انجام دهید:

  • حداقل 24 ماه از 27 ماه گذشته بیکار بوده اید یا در برنامه سیاست تمام وقت بازار کار (arbetsmarknadspolitiskt program) شرکت کرده اید.
  • در برنامه استقرار (etableringsprogrammet) شرکت می کنید.
  • شما به تازگی داخل شده اید و یک جواز اقامت یا کارت اقامت را در 36 ماه قبل دریافت کرده اید.

حقوق

درآمد شما شامل بخشی از حقوق کارفرما و بخشی از غرامت از سازمان بیمه اجتماعی (Försäkringskassan) سویدن است. دستمزد و غرامت با هم مطابق با حداقل دستمزد موجود در قرارداد جمعی صنعت است.

درآمد حاصل از صندوق تقاعد و تامین اجتماعی است.

غرامت برای وظایف تاسیس (forsakringskassan.se)

حفاظت از وظیفه

وظیفه تأسیسی یک وظیفه موقت است که حداکثر می تواند دو سال طول بکشد. بخش 5 قانون حفاظت از استخدام (LAS) و اشکال کار مورد توافق جمعی برای وظایف تأسیسی اعمال نمی شود. بنابراین وظایف تأسیسی به طور خودکار به وظیفه دایم تبدیل نمی شوند.

به این ترتیب کار میکند

کارفرمایی پیدا کنید که می خواهد شما را استخدام کند

هم شما و هم کارفرمایی که می‌خواهد شما را استخدام کند، باید شرایط لازم برای وظایف تاسیس را داشته باشید تا بتوانید از پرداخت غرامت برخوردار شوید.

معلومات برای کارفرمایان در مورد وظایف تاسیس

درخواست ارسال کنید

هنگامی که شما و کارفرما به توافق رسیدید، برای یک کار تاسیسی درخواست می دهید. در درخواست باید موارد ذیل را پر کنید

  • معلومات شخصی شما،
  • حقایق در مورد کارفرما،
  • معلومات در مورد غیبت شما از بازار کار.

همچنین باید تصدیق نامه هایی را ضمیمه کنید که معلومات شما را تایید کند.

برای وظایف تأسیسی درخواست دهید

تصدیق کارفرما

برای اینکه درخواست کامل شود، کارفرما باید معلومات مربوط به کسب و کار خود و وظیفه شما را در تصدیق کارفرما ارائه کند.

تصدیق کارفرما برای وظایف تاسیس Pdf, 412 kB.

تصمیم گیری

هنگامی که درخواست کامل از شما دریافت کردیم، بررسی خواهیم کرد که آیا شما و کارفرما شرایط لازم برای وظایف تاسیس را دارید یا خیر. پس از آن، ما تصمیم می گیریم که آیا کارفرما می تواند شما را با یک کار تاسیسی استخدام کند یا خیر. تا زمانی که تصمیمی از ما دریافت نکنید، نمی توانید استخدام خود را شروع کنید.